hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 154

Zo zasadnutia zastupiteľstva PSK

Oprava cesty do Záľubice, rekonštrukcia atletickej dráhy v Spišskej Belej či podpora výstavby cyklotrasy vo Veľkej Lomnici. Aj o tom 24. augusta 2020 rokovali poslanci Zastupiteľstva PSK na svojom ďalšom zasadnutí. Medzi hlavné témy rokovania patrila 4. zmena rozpočtu PSK pre rok 2020, schválenie dotácii na podporu cyklodopravy a športovej infraštruktúry na území celého kraja a racionalizácia stredných škôl.  

V rámci zmeny rozpočtu PSK poslanci schválili v rámci okresu Kežmarok a Poprad na rekonštrukciu havarijného stavu cesty III/3100 medzi Ľubicou a Záľubicou sumu 215 000 €, na rekonštrukciu mostných objektov na ceste II/542 medzi Slovenskou Vsou a Spišskou Starou Vsou 215 000 €, na pokračovanie rekonštrukcie cesty II/534 medzi Popradom a  Starým Smokovcom 215 000 € a na rekonštrukcia križovatky ciest III/3083 a II/537 v Tatranských Matliaroch 89 000 €.  Na aktualizáciu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hradnej pivnice a meštianskeho domu ako súčasť Múzea v Kežmarku bolo schválených celkom 26 000 €.

V rámci rozpočtu PSK a vyhlásenej „Výzvy pre región“ bol vyčlenený objem finančných prostriedkov v celkovej sume 3,2 mil. EUR. Pre program Podpora cyklodopravy, cykloturizmu a cestovného ruchu bolo vyčlenených 1 000 000,- Eur, pre program Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a kultúrnych pamiatok bolo vyčlenených 1 000 000,- Eur, pre program Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK bolo vyčlenených 1 000 000,- Eur a pre program Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti 200 000,-Eur. Na Úrad PSK bolo doručených 85 žiadostí o poskytnutie dotácie v týchto programoch. Poslanci podporil nasledovné projekty v okrese Kežmarok a Poprad :

1./ Obec Veľká Lomnica – Výstavba cyklotrasy vo Veľkej Lomnice v rámci projektu „Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa“ – schválená dotácia 90 tis. EUR

2./ Obec Spišská Teplica – Cyklistický chodník Spišská Teplica – Poprad – schválená dotácia 106 tis. EUR

3./ Obec Batizovce, Obec Gerlachov, Obec Mengusovce, Obec Štôla – Náučný turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla – schválená dotácia spolu 40 tis. EUR (po 10 tis. pre každú obec)

4./ Obec Štrba – Projektová dokumentácia pre stavbu „Cyklotrasa v obci Štrba“ – schválená dotácia vo 21 tis. EUR

5./ Mesto Spišská Belá – Modernizácia atletickej dráhy v športovom areáli pri ZŠ v Spišskej Belej – schválená dotácia vo 30 tis. EUR

6./ Obec Lendak – Výstavba  multifunkčnej športovej plochy v Lendaku – schválená dotácia vo 40 tis. EUR.

Najdlhšia diskusia bola o optimalizácii siete stredných škôl pôsobnosti PSK v okresoch Humenné, Snina a Vranov nad Topľou. Išlo o zlučovanie niektorých škôl pre veľmi nízky počet žiakov, pričom žiadna zo škôl nemala zaniknúť, ale fungovať ako zlúčená pod inou školou, resp. v inej forme. Nakoniec predložené návrhy odboru školstva PSK na optimalizáciu škôl v týchto okresoch nenašli potrebnú podporu medzi poslancami a neboli schválené. Problém sa však nevyriešil, len sa oddialil a bude potrebné sa k tejto téme v budúcnosti vrátiť, nakoľko optimalizácie okrem troch uvedených už prebehla v 10 okresoch PSK.

Poslanci nakoniec nediskutovali o navrhovanej racionalizácii kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – konkrétne o ďalšej budúcnosti 5 osvetových (kultúrnych) stredísk, a to v Poprade, v Starej Ľubovni, vo Svidníku, v Bardejove a vo Vranove n/T.  Návrh na racionalizáciu predseda PSK stiahol z rokovania z dôvodu potreby jeho ďalšieho dopracovania a nájdenia potrebnej podpory v zastupiteľstve PSK.

Poslanci schválili predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020 a prerokovali tiež Informatívnu správu o stave prímestskej autobusovej dopravy počas mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19. Zastupiteľstvo schválilo niekoľko žiadostí týkajúcich sa nakladania s majetkom PSK (predaje, prenájmy, kúpy) a schválilo dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci niektorých projektov PSK financovaných z fondov EÚ.  Poslanci diskutovali aj o podmienkach výberových konaní budúcich (nových) riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (okrem riaditeľov stredných škôl). Poslanci schválili, že budúci riaditelia budú zastupiteľstvom vymenovaní do svojich funkcii na dobu určitú – na 5 rokov (doposiaľ to bolo na dobu neurčitú, teda bez časového obmedzenia). Cieľom tejto zmeny je, aby tak ako riaditelia stredných škôl, aj riaditelia ostatných organizácii PSK po 5 rokoch urobili odpočet svojho pôsobenia a v prípade záujmu sa uchádzali opätovne o túto funkciu v rámci výberového konania aj s inými záujemcami. To sa netýka v súčasnosti pôsobiacich riaditeľov, o ktorých budúcnosti poslanci nateraz nerozhodovali.

Spracoval: JUDr. Štefan Bieľak, poslanec PSK

,,Projekty podporené z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu