Zo zasadnutia zastupiteľstva PSK

Dňa 22. októbra 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.  Krajskí poslanci schválili:

– Návrhy na udelenie Cien PSK za rok 2018 (čítaj ďalej)

– Úprava rozpočtu PSK č. 4/PSK/2018 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018.

– Rozdelenie dotácií na podporu mariánskych pútnických miest na území PSK

– Rozdelenie dotácií na skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi

– Návrh na menovanie riaditeľa Senior domu Svida vo Svidníku

– Návrh na menovanie riaditeľky Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove

– Správu o technickom stave budov a ich materiálnom vybavení, v ktorých poskytuje PSK sociálne služby s uvedením objemu finančných prostriedkov na modernizáciu

– Regionálnu stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na roky 2019 – 2020

– Operačný plán zimnej služby ciest 2. a 3. triedy na území PSK pre obdobie 2018/2019

–  zmeny projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a v rámci Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020.

– majetkové prevody nehnuteľností vo vlastníctve PSK.

Cena PSK za rok 2018 bude udelená:  

1) Jozefovi Bobalikovi – za nezlomnú vôľu a odvahu pri presadzovaní morálnych hodnôt a slobody prejavu

2) plk. Mgr. Radoslavovi Lackovi, in memoriam a kpt. Petrovi Toďorovi, in memoriam – za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj PSK a mimoriadne významné zásluhy pri záchrane života, zdravia a majetku občanov Prešovského kraja a Slovenska

3) Ing. Petrovi Lipovi – pri príležitosti životného jubilea 75 rokov, za intenzívny dlhoročný osobný vklad pre rozvoj slovenskej hudobnej scény predovšetkým jazzovej a populárnej hudby a úspešnú propagáciu Prešovského kraja v celoslovenskom i zahraničnom rozmere.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X