Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 8. marca 2018

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 8.marca 2018 venovalo aj týmto témam:

Zmena rozpočtu mesta č. 2/2018

MsZ schválilo zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018. Opatrenia je zverejnené na https://spisskabela.sk/samosprava/rozpocet-a-hospodarenie-mesta/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta-2018/

Hospodárenie Lesov mesta Spišská Belá s.r.o. za rok 2017

MsZ prerokovalo správu o hospodárení a ročnú účtovnú závierku  Lesov mesta  Spišská Belá s.r.o. Továrenská 30, Spišská Belá za rok 2017

MsZ odporučilo Valnému zhromaždeniu Lesov mesta  Spišská Belá s.r.o.

1./ schváliť ročnú účtovnú závierku Lesov mesta  Spišská Belá s.r.o. za rok 2017

2./ schváliť výročnú správu Lesov mesta  Spišská Belá s.r.o. za rok 2017

3./ schváliť hospodárenie Lesov mesta Spišská Belá s.r.o. za rok 2017 a vysporiadanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku (zisku vo výške 8.078,-EUR po zdanení)

MsZ vzalo na vedomie informáciu konateľa Lesov mesta Spišská Belá s.r.o. o hospodárskom pláne na rok 2018.

Prerokovanie správ o činnosti za rok 2017

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Mestskej polície Spišská Belá za rok 2017 (správa bude zverejnená na www.spisskabela.sk )

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Mestskej knižnice v Spišskej Belej za rok 2017 (správa bude zverejnená na www.spisskabela.sk)

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej  za rok 2017 (správa bude zverejnená na www.spisskabela.sk )

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Denného centra v Spišskej Belej za rok 2017 (správa bude zverejnená na www.spisskabela.sk)

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Belej za rok 2017 (správa bude zverejnená na www.spisskabela.sk)

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá  za rok 2017 (správa bude zverejnená na www.spisskabela.sk )

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Nízkoprahového denného centra Face klub v Spišskej Belej za rok 2017  (správa bude zverejnená na www.spisskabela.sk)

Zmluva o spolupráci s občianskym združením Expression

Poslanci schválili návrh zmluvy o spolupráci s občianskym združením Expression Spišská Belá v oblasti práce s mládežou v Spišskej Belej. Viac informácii v samostatnom článku.

Pridelenie uvoľnených nájomných bytov

Poslanci schválili pridelenie 1-izbového mestského nájomného bytu na Štefánikovej ť. 42 v Spišskej Belej do nájmu Klaudii Kašpríkovej, bytom Bušovce 93 a pridelenie 2-izbového mestského nájomného bytu na Petzvalova 28 v Spišskej Belej do nájmu Dominike Szekelyovej, bytom Spišská Belá, 1. mája 44 za predpokladu, že súčasný nájomca Jana Bachledová nezaplatí dlh na nájomnom do 31.3.2018. Ako náhradníčka bola schválená Eva Rezničáková, bytom Spišská Belá, Hviezdoslavova 49

Výstavba optickej siete v Spišskej Belej

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o pripravovanej výstavbe optickej siete Slovak Telecom v Spišskej Belej v roku 2018

Projektová štúdia na rekonštrukciu parku M. R. Štefánika

MsZ vzalo na vedomie predložený návrh projektovej štúdie na stavebnú úpravu parku M. R. Štefánika (pri evanjelickom kostole) v Spišskej Belej. Viac informácii v samostatnom článku.

Dobudovanie občianskej vybavenosti mestskej časti Strážky

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o návrhu na dobudovanie občianskej vybavenosti mestskej časti Strážky (viac v samostatnom článku).

Poslanci zároveň zrušili svoje uznesenie z 13.12.2017 o zámere prenajať bývalú hasičskú zbrojnicu v Strážkach pre občianske združenie Jánske blato so sídlom v Strážkach.

Mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o schválení dvoch mikroprojektov mesta Spišská Belá v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Poľská republika Interreg V-A   2014-2020

Prenájmy, predaje, zámeny a kúpy pozemkov

1./ MsZ schválilo zámer  na prenájom pozemkov na dobu 5 rokov doterajšiemu nájomcovi Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, Spišská Belá za doterajších zmluvných  podmienok

2./ MsZ schválilo zámer na prenájom pozemkov na dobu 5 rokov doterajšiemu nájomcovi Miroslavovi Neupauerovi, Slovenská Ves 422 v k.ú. Spišská Belá  za doterajších zmluvných  podmienok

3./ MsZ schválilo zámer  na prenájom pozemkov na dobu 5 rokov doterajšiemu nájomcovi Michalovi Šelepovi, Slnečná 60, Spišská Belá za  v k.ú. Spišská Belá

4./ MsZ schválilo zámer na prenájom pozemkov v lokalite „Poľko“ (Nad Ždiarom) na dobu 5 rokov doterajšiemu nájomcovi Ing. Pavlovi Pitoňákovi, Ždiar č.15 za doterajších zmluvných  podmienok

5./ MsZ schválilo zámenu pozemkov medzi Mestom Spišská Belá a Milošom Pajerom,  trvale bytom Letná č. 1255/69, Spišská Belá

6./ MsZ schválilo na základe obchodnej verejnej súťaže predaj pozemku v Tatranskej Kotline

-pozemok parc.č. KN „C“480/4, druh pozemku –ostatná plocha o výmere 415 m2,

-pozemok parc.č. KN „C“480/5, druh pozemku –ostatná plocha o výmere 274 m2,

pre kupujúcich: Mgr. Jaroslavu Huppertovú, rod. Kozákovú, Tatranská Kotlina č. 67 a Ing. Romana Hupperta, Komenského č. 38, Košice.

7./ MsZ schválilo odkúpenie časti pozemkov z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v rámci areálu  Riadenej skládky odpadov v Spišskej Belej od vlastníka Valtera Simonisa, Bakossova 24, Banská Bystrica.

8./ MsZ schválilo prenájom časti pozemku o výmere 40 m2 v prospech žiadateľa Martina Sisku, ul. SNP, Spišská Belá na umiestnenie kontajnera na požičiavanie bicyklov pri Belianskom cyklochodníku v Tatranskej Kotline (pri Čarde) na dobu 5 rokov

9./ MsZ schválilo zámenu pozemkov medzi Mestom Spišská Belá  a Jozefom Kunom z dôvodu vysporiadania pozemku pod miestnou komunikáciou

10./ MsZ schválilo predaj časti pozemku na Slnečnej ulici kupujúcim Emilovi Hangurbadžovi, Hviezdoslavova 63, Spišská Belá a manž.

11./ MsZ schválilo zámer na predaj časti pozemku v Tatranskej Kotline žiadateľom Margite a Milanovi Jurčovi, Tatranská Kotlina č. 7 z dôvodu vysporiadania pozemku sa okolo ich rodinného domu

Informácie hlavnej kontrolórky

Poslanci vzali na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách za uplynulé obdobie

Výzva na prekladanie návrhov na určenie názvu ulice

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o výzve na prekladanie návrhov na určenie názvu ulice pri Belianskych kúpeľoch (bytové domy)

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny mesta a ceny primátora mesta

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o výzve na predkladanie návrhov na udelenie Ceny mesta a ceny primátora mesta Spišská Belá

Aktivity v súvislosti s  755. výročím 1. písomnej zmienky o meste

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta  o pripravovaných aktivitách v súvislosti s  755. výročím 1. písomnej zmienky o meste Spišská Belá  (v roku 2018)

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X