Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 6.4.2017

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Spišskej Belej sa svojom zasadnutí dňa 6. apríla 2017 venovalo aj týmto témam:

Plán stavebných a investičných aktivít mesta
MsZ schválilo návrh akčného plánu stavebných a investičných aktivít mesta Spišská Belá pre rok 2017 (akčný plán je zverejnený na www.spisskabela.sk).

Dotácia pre Gréckokatolícku cirkev
MsZ schválilo poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 4 000,- EUR z rozpočtu mesta pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Ihľany, filiálka Spišská Belá na zhotovenie IKONOSTAS-u v gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metóda v Spišskej Belej

Druhá zmena rozpočtu mesta
MsZ schválilo druhú zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017 (rozpočtové opatrenie č. 2 je zverejnené na https://spisskabela.sk/samosprava/rozpocet-a-hospodarenie-mesta/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta-2017/ ).

Participatívny rozpočet mesta
MsZ schválilo pravidlá Participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá a návrh výzvy na predkladanie žiadostí v rámci tohto participatívneho rozpočtu pre rok 2017. Pravidlá a výzva sú zverejnené na www.spisskabela.sk.

Nariadenie mesta o nakladaní s odpadom
MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 6/2017 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi (nariadenie je zverejnené na www.spisskabela.sk na úradnej tabuli).

Projekt na rozšírenie kapacity materskej školy
MsZ schválilo predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej“ realizovaného v rámci výzvy IROP. Poslanci schválili aj zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v celkovej výške 41 320,-EUR a tiež zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta v celkovej výške 20 000,- EUR. Výsledok hodnotenia tohto projektu očakávame v priebehu 3-4 mesiacov.

Rekonštrukcia oporného múra na Slnečnej ulici
Poslanci vzali na vedomie predložený alternatívy návrh dopravného riešenia miestnej komunikácie na Slnečnej ulice v Spišskej Belej od č. domu 45 po č. 59 (z dôvodu potreby rekonštrukcie oporného múra). Poslanci sa priklonili k návrhu na ponechanie súčasného dopravného riešenia v rámci projektu rekonštrukcie oporného múru. V najbližších mesiacoch mesto dá vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu oporného múra, pričom samotná rekonštrukcia múra sa predpokladá v roku 2018.

Elokované pracovisko materskej školy na Letnej č.5
Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o ďalšom postupe rekonštrukcie a uvedenia do prevádzky budovy elokovaného pracoviska materskej školy na Letnej č.5 v Spišskej Belej. Spustenie prevádzky tejto škôlky je definitívne od 1. septembra 2017.

Predaje, zámeny, kúpy pozemkov
1./ poslanci schválili odkúpenie pozemku o výmere 101 m2 od Evanjelickej cirkvi a.v. Spišská Belá za cenu 10 EUR/m2 pod miestnou komunikáciou na Novej ulici.
2./ poslanci schválili zámer na zámenu pozemkov a miestnych komunikácii v k.ú. Tatranská Lomnica, časť Tatranská Kotlina medzi Mestom Spišská Belá a mestom Vysoké Tatry.
3./ poslanci schválili predĺženie doby prenájmu pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica (lokalita Poľko) doterajšiemu nájomcovi Ing. Pavlovi Pitoňákovi, bytom Ždiar 156 na dobu 5 rokov
4./ poslanci schválili prevod pozemku na Agátovej ulici z doterajších vlastníkov Ing. Jána Slodičáka a manž., bytom Mierová 8, Spišská Belá na nového kupujúceho Rastislava Galschneidera, Podhorany 43
5./ poslanci schválili predaj pozemku o výmere 483 m2 v Tatranskej Kotline žiadateľovi Ing. Rastislavovi Gaľovi, bytom Suchá hora 40, Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri objekte vo vlastníctve žiadateľa
6./ poslanci schválili zámer na predaj pozemku v k.ú. Spišská Belá pre kupujúcich Mariána Šťastného s manž., Továrenská 5, Spišská Belá v rámci dovysporiadania pozemku pri záhradnom domčeku v záhradkárskej oblasti Belanské kúpele
7./ poslanci schválili zámer na prenájom časti pozemku o výmere do 32 m2 pre žiadateľa Martina Sisku, ul. SNP, Spišská Belá na umiestnenie kontajnera na požičiavanie bicyklov pri Belianskym rybníku na skúšobnú prevádzku do konca októbra 2017 za nájomné 2 EUR/m2 ročne
8./ poslanci schválili zámer na predaj časti pozemku (cca 200 m2) v k. ú. Spišská Belá pre žiadateľa Petra Čechmánka, ul. Petzvalova 52, Spišská Belá pre účely výstavby rodinného domu v tesnej blízkosti rodinného domu rodičov žiadateľa
9./ poslanci schválili zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Spišská Belá medzi Emíliou Šlebodovou, rod. Lorenčíkovou, trvale bytom Kežmarok, Severná 2 a Mestom Spišská Belá.
10./ poslanci schválili predaj časti pozemku v k.ú. Spišská Belá pre žiadateľov Jána Šelepa s manž., Nová č. 47, Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome
11./ poslanci schválili bezodplatné zriadenie vecného bremena pre účely zabezpečenia prístupu k trafostanici a k NN sieti v k.ú. Lendak v prospech oprávneného z vecného bremena VSD a.s. Košice na dobu neurčitú.

Vysporiadanie pozemkov rodinných domov na ulici Osloboditeľov
Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o možnom spôsobe majetkoprávneho vysporiadania posunu hraníc existujúcich pozemkov rodinných domov na ulici Osloboditeľov v Spišskej Belej.

Vysporiadanie pozemkov rodinných domov okolo Materskej školy na Mierovej ulici
Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o možnom spôsobe majetkoprávneho vysporiadania posunu hraníc existujúcich pozemkov rodinných domov na ulici 1. mája a za Hviezdoslavovou ulicou v Spišskej Belej okolo areálu Materskej školy na Mierovej ulici.

Neschválenie predaja pozemku pod čiernou stavbou
MsZ prerokovalo opätovnú žiadosť Igora Monku (TAXIM, s.r.o.), ul. 1. mája 50, Spišská Belá o odkúpenie časti pozemku na Kúpeľnej ulici v Spišskej Belej pod nelegálne umiestnenou a rozostavanou stavbou dvojgaráže. Poslanci opätovne vyjadrili nesúhlas s predajom časti tohto pozemku vo vlastníctve mesta, nakoľko žiadateľ napriek opakovaným upozorneniam mesta realizuje stavbu dvojgaráže bez stavebného povolenia a v rozpore s určeným umiestnenia garáží na tejto ulici. Mestské zastupiteľstvo vyzýva Igora Monku ako konateľa spoločnosti TAXIM s.r.o., aby stavbu dvojgaráže realizoval len na svojom pozemku a aby vypratal pozemok vo vlastníctve mesta, na ktorom protiprávne umiestnil časť uvedenej stavby dvojgaráže. Poslanci vzali na vedomie informáciu, že stavebný úrad predmetnú stavbu zastavil a uložil stavebníkovi pokutu za porušenie stavebného zákona.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X