Aktuality
Počet zobrazení 560

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 28.4.2016

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) na svojom zasadnutí dňa 28.4.2016 sa zaoberalo aj týmito témami: 

Hospodárenie mesta za rok 2015

Hospodárenie mesta za rok 2016 skončilo s prebytkom 560 215,43 €. Pri prerokovaní tohto hospodárenia mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie

  1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Spišská Belá za rok 2015
  2. Správu audítora o overení účtovnej závierky Mesta Spišská Belá k 31.12. 2015 a správu audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Mesta Spišská Belá k 31.12.2015.

Mestské zastupiteľstvo schválilo :

1./ výsledok hospodárenia za rok 2015 vzniknutý z bežného a kapitálového rozpočtu: prebytok rozpočtu vo výške 489 205,30 €

2./ Zostatok finančných operácii vo výške 341 652,86 €

3./ Vylúčenie finančných prostriedkov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. vo výške 270 642,73 €

4./ Záverečný účet Mesta Spišská Belá za rok 2015 s výrokom: „Celoročné hospodárenie Mesta Spišská Belá za rok 2015 sa schvaľuje bez výhrad“.

5./ Prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2015 zo základného bežného účtu na účet rezervného fondu vo výške 560 215,43 €.

Viac informácii na :

https://spisskabela.sk/uradna-tabula/hospodarenie-mesta-spisska-bela-za-rok-2015/

 

  1. zmena rozpočtu mesta na rok 2016

Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 3/2016, ktoré je zverejnené v prílohe (na konci tohto článku). V rámci tejto zmeny schválilo aj použitie rezervného fondu mesta vo výške 447 237 EUR na účely špecifikované v tomto rozpočtovom opatrení.

 

Dotácia pre mestské lesy

Mestské zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie vo výške 72.833,- EUR z rozpočtu mesta Spišská Belá pre právnickú osobu Lesy mesta Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, Spišská Belá na úhradu nákladov spojených s obnovou lesov mesta Spišská Belá v roku 2016. V marci 2016 mesto už poskytlo mestským lesom dotáciu 50 tis. EUR, takže tento rok súhrne 122 833 EUR. Uvedené dotácie sú hradené z finančnej náhrady za ujmu za obmedzenie hospodárenia v určených lesných porastoch, ktorú mesto získalo zo štátneho rozpočtu ešte koncom roka 2015.

Doplnenie plánu investičných aktivít mesta

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na doplnenie plánu investičných aktivít mesta Spišská Belá na rok 2016, ktoré je zverejnené v prílohe (na konci tohto článku).

Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie doručené návrhy a žiadosti na zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Spišská Belá. Poslanci prerokovali a schválili vyhodnotenie týchto návrhov. Tieto návrhy boli predložené spracovateľovi tejto zmeny územného plánu – spoločnosti ARKA s.r.o. Košice (Ing. arch. Dušan Marek) na ďalšie posúdenie a spracovanie prvého pracovného návrhu možných (akceptovateľných) zmien územného plánu. Po spracovaní tohto návrhu bude tento návrh opätovne prerokovaný mestským zastupiteľstvom v mesiaci jún 2016 a po zapracovaní pripomienok bude zverejnený na verejné prerokovanie a pripomienkovanie. To sa odhaduje koncom júna, resp. počas júla 2016.

Zmena názvu školy : „Základná škola Milana Rastislava Štefánika“  

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh Základnej školy na Štefánikovej ulici na zmenu názvu školy, presnejšie na prepožičanie čestného názvu školy, a to pri príležitosti 145. výročia založenia tejto školy. Podľa tohto návrhu by táto škola niesla názov: „Základná škola Milana Rastislava Štefánika“. Poslanci tento návrh schválili bez dlhšej diskusie. Následne mesto ako zriaďovateľ školy už pripravilo a podalo návrh na schválenie prepožičania tohto názvu školy na Ministerstve školstva SR, ktoré o tom definitívne rozhodne. Snahou školy je už od 1. septembra 2016 (od začiatku nového školského roka) používať tento názov školy. Začiatkom júna táto základná škola pripravuje slávnosť venovanú uvedenému výročiu založenia školy. 

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o zápise detí do prvého ročníka základných škôl v Spišskej Belej pre školský rok 2016/2017 a o ďalšom postupe oboch škôl v tejto veci.

Pridelenie nájomných bytov

Mestské zastupiteľstvo schválilo pridelenie 3-izbového mestského nájomného bytu na poschodí bytového domu na Štefánikovej ul. č. 18 v Spišskej Belej do nájmu Zdenke Krettovej, trvale bytom Mierová 789/5, Spišská Belá. Poslanci schválili aj zámenu nájomných bytov medzi Jánom Duchnitzkým, bytom Spišská Belá, Zimná 8, Blaženou Richterovou, bytom Spišská Belá, Popradská 11/B a Sidóniou Galantovou, bytom Spišská Belá, Hviezdoslavova 8. 

Prenájom parkoviska v Tatranskej Kotline

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh nájomnej zmluvy na prenájom parkoviska v Tatranskej Kotline (pri Belianskej jaskyni) medzi mestom Vysoké Tatry a mestom Spišská Belá ako prenajímateľmi a Štátnou ochranou prírody SR ako nájomcom. Mestské zastupiteľstvo definitívne schválilo prenájom pozemkov pod parkoviskom pri Belianskej jaskyni v Tatranskej Kotline: pozemok parc.č. KN C 534/16 o výmere 848 m2 a časť pozemku KN C parc. č. 534/1 o výmere 302 m2 pre nájomcu Štátnou ochranou prírody SR (Slovenská správa jaskýň) na dobu 2 rokoch s možnosťou predĺženia o ďalšie 2 roky za ročné nájomné 38 705,30 EUR a za ďalších podmienok uvedených v nájomnej zmluve.

Vysporiadanie areálu Mestské podniku

Mestské zastupiteľstvo schválilo odkúpenie pozemkov o výmere 41 m2 a 830 m2 od SPP a.s., Bratislava tvoriace súčasný areál Mestského podniku s.r.o. Spišská Belá na Továrenskej ulici v Spišskej Belej za kúpnu cenu 8,-EUR bez DPH/m2 (teda 9,60 EUR s DPH/m2).

Majetkové prípady – predaj a prenájom:

1./ Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer na odpredaj 4 pozemkov v lokalite Pod Kicorou v k.ú. Lendak na výstavbu rodinných domom

2./ Mestské zastupiteľstvo schválilo majetkoprávne vysporiadanie užívaných pozemkov v lokalite Pod Kicorou v k.ú. Lendak za existujúcimi rodinnými domami

3./ Mestské zastupiteľstvo schválilo predĺženie doby prenájmu pozemku pri parkovisku v Tatranskej Kotline na umiestnenia dočasného predajného stánku nájomcovi: právnickej osobe Sladký sen s.r.o., Hlavné námestie 39/90, Kežmarok

4./ Mestské zastupiteľstvo schválilo kupujúcim Ing. Jozefovi Jendruchovi a manž., trvale bytom Krompachy odpredaj užívaného pozemku v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pri objekte dvojlesovne v Tatranskej Kotline

5./ Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer na prenájom nebytových priestorov v Spišskej Belej na Hviezdoslavovej ulici č. 8 (na prízemí) Márii Koščákovej, bytom Spišská Belá, Družstevná 10 – ide o prechod nájmu z doterajšieho nájomcu, ktorým je Mária Bednárová, Petzvalova 28, Spišská Belá.

Rôzne

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie

1./ informáciu primátora mesta o realizácii a príprave investičných (stavebných) akcií mesta počas mesiaca apríl – máj 2016

2./ informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2016

3./ informáciu primátora mesta o pripravovanej návšteve mesta Vysoké Mýto v Spišskej Belej v dňoch 12. a 13. mája 2016

zmena rozpoctu c. 3/2016

Dodatok č. 1 – Plán invest. aktivít mesta na rok 2016

Najnovšie články
Oznámenia
X