Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 24.8.2016

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) na svojom zasadnutí dňa 24.8.2016 sa zaoberalo aj týmito témami: 

1./ Zmena rozpočtu mesta

MsZ schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške 50 tis. EUR na už schválené investičné akcie a schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 6 (návrh rozpočtového opatrenia č.6/2016 je zverejnený na www.spisskabela.sk v časti samospráva/rozpočet mesta).

2./ Návrh zmien a doplnkov č. 2 územného plánu mesta Spišská Belá

MsZ prerokovalo návrh na zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Spišská Belá, ktorý vyhotovil spracovateľ územného plánu Ing. Dušan Marek (Arka s.r.o. Košice). Ten vyhodnotil všetky doručené požiadavky na zmenu územného plánu a prihliadal aj na názor Mestského zastupiteľstva, ktorý bol vyslovený uznesením z apríla 2016. Poslanci schválili spracovaný návrh zmien a doplnkov č. 2 územného plánu pre účely jeho ďalšieho verejného prerokovania. Návrh zmien a doplnkov č. 2 je zverejnený na www.spisskabela.sk. V priebehu septembra sa uskutoční verejné prerokovanie tohto návrhu s možnosťou zasielania pripomienok aj od širokej verejnosti.

3./ Projekty mestských lesov

MsZ vzalo na vedomie informáciu Ing. Františka Pisarčíka, odborného lesného hospodára Mestských lesov Spišská Belá o podaných projektoch právnickej osoby Lesy mesta Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, Spišská Belá na účely obnovy a hospodárenia v mestských lesoch (projekty podané v roku 2015 a 2016) a o úspešnosti týchto projektov.

4./ Príprava spoločného slovensko-poľského mikroprojektu

MsZ schválilo podanie spoločného mikroprojektu s poľským partnerom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL SR 2014-2020 (v rámci aktuálnej výzvy) za účelom zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva a schválilo 5 % spolufinancovanie tohto projektu z rozpočtu mesta. Mesto môže získať až 58 tis. EUR z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu. Mesto plánuje vydať plnofarebnú knihu o Spišskej Belej a zároveň zakúpiť chýbajúce technické vybavenie na usporadúvanie kultúrnospoločenských akcií. Viac informácii prinesieme po podaní projektu.

5./ Detské dopravné ihrisko

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o spracovanom návrhu na výstavbu detského dopravného ihriska v Spišskej Belej na Moskovskej ulici (areál základnej školy) a o ďalšom postupe. Viac informácii sme už uviedli v samostatnom článku.

6./ Zámena pozemkov medzi a za domami na Hviezdoslavovej ulici č. 7 a  č. 8

MsZ prerokovalo návrh Valérie Králikovej, bytom Spišská Belá na zámenu pozemkov medzi a za domami na Hviezdoslavovej ulici č. 7 a  č. 8 medzi Mestom Spišská Belá a žiadateľkou z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania reálne užívaného pozemku za domom v ich vlastníctve. K tejto veci sa poslanci ešte vrátia.

7./ Verejná súťaž na predaj pozemku v Tatranskej Kotline

MsZ zrušilo svoje uznesenie o predaji nižšie uvedených 2 pozemkov (tvoriacich 1 celok), nakoľko pôvodná záujemkyňa opakovane nepristúpila k podpísaniu kúpnej zmluvy. Poslanci zároveň rozhodli o zámere predať tieto 2 pozemky tvoriace jeden celok formou obchodnej verejnej súťaže. Konkrétne ide o pozemok parc. č. KN „C“ 474/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 7 m2 a pozemok parc. č. KN „C“ 474/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 790 m2 v k.ú. Tatranská Lomnica (podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené aj na www.spisskabela.sk).

8./ Zriadenie vecného bremena pre VSD a.s. Košice

MsZ schválilo zriadenie vecného bremena pre účely umiestnenia podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva v súvislosti s realizáciou stavby: Spišská Belá, Mierová ul. – rozšírenie NN-siete v prospech žiadateľa – Východoslovenská distribučná a.s. Košice. Ide o novú sieť s novými prípojkami pre nové podnikateľské prevádzky v plánovanej polyfunkcii za obchodným domom.

9./ Zmena nájomcu nebytových priestorov na Hviezdoslavovej č. 8

MsZ prerokovalo žiadosť Márie Bednárovej zo Spišskej Belej o zmenu nájomcu nebytových priestorov v Spišskej Belej na Hviezdoslavovej ulici č. 8 (na prízemí). Poslanci schválili prenájom týchto priestorov nájomcovi MBK – Potraviny, s.r.o., so sídlom Pucov 118 na nezmenený účel – prevádzkovanie obchodu – Potraviny/Večierka na dobu neurčitú a za doterajších podmienok prenájmu. V uvedenom prípade ide o pokračovanie doterajšej prevádzky doterajšieho nájomcu, nakoľko ide o zmenu právnej formy nájomcu (z fyzickej osoby na spol. s r. o., ktorej spoločníkom je druh doterajšieho nájomcu Márie Bednárovej, ktorá bude ďalej prevádzkovať uvedenú prevádzku).

10./ Vysporiadanie pozemkov pod cestou na Mierovej ulici

MsZ schválilo návrh na majetkovoprávne vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod miestnou komunikáciou na Mierovej ulici v Spišskej Belej (za obchodným domom smerom k bývalému trhovisku). Má ísť o odkúpenie časti pozemkov v zmysle spracovaného geometrického plánu od vlastníkov týchto pozemkov (bývajúcich na Hviezdoslavovej ul. č. 2,4,5 a 9) za kúpnu cenu 10 EUR/m2.

11./ Križovatka pri OMV

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o navrhovanej úprave križovatky pri OMV v Spišskej Belej na ulici SNP a o postupe a rozsahu stavebných prác. Viac informácii v samostatnom článku.

12./ Okružná križovatka v centre mesta?

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o spracovanom návrhu prestavby križovatky v centre mesta Spišská Belá (križovatky štátnych ciest 1. triedy č. 66 a č. 77) na okružnú križovatku a o ďalšom postupe v tejto veci. Viac informácii v samostatnom článku.

13./ Stavebná činnosť mesta počas prázdnin

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o realizovaných stavebných a investičných aktivitách mesta počas mesiaca júl a august 2016. Poslanci boli informovaní o realizácii investičných aktivít a stavebných úprav v školách a školských zariadeniach v Spišskej Belej (počas letných školských prázdnin).

14./ Príspevok na stravovanie seniorov

MsZ prerokovalo možnosť finančnej podpory stravovania seniorov v Spišskej Belej z rozpočtu mesta. O tejto téme poslanci už začiatkom tohto roka diskutovali. Po opätovnej diskusii sa poslanci nezhodli na tom, že by seniorom, (presnejšie vybranej skupine seniorov vzhľadom na ich príjem a sociálnu situáciu) sa malo finančne prispievať na 1 hlavné jedlo denne z rozpočtu mesta. Nezhoda už bola na tom, či vôbec prispievať, nehovoriac o tom, komu prispievať, koľko a akým spôsobom. A tak táto téma do budúcna zostáva otvorenou témou.

15./ Predaj na trhovom mieste

Poslanci diskutovali aj o potrebe určenia miesta pre tzv. trhový (ambulantný) predaj v Spišskej Belej. Po tom, čo mestské trhovisko už nefunguje (jeho prevádzka bola zrušená), okrem výročných mestských trhov, nie je možný takýto predaj na verejných miestach v meste. Poslanci však ani teraz túto tému neuzatvorili a teda takýto predaj v našom meste naďalej zostáva zakázaný na verejných miestach. Viac uvedieme v samostatnom článku.

16./ Majetkové prevody pozemkov

Poslanci schválili predaj pozemku o výmere 45 m2 Vladimírovi Frindtovi, Slnečná 43, Spišská Belá v rámci  majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva k pozemku pri rodinnom dome žiadateľa (pridomová záhradka).

Poslanci schválili zámer na budúci predaj časti pozemku o výmere cca 200 m2 žiadateľovi Antonovi Pompovi, Petzvalova 52, Spišská Belá pri jeho rodinnom dome na účely kompletizácie stavebného pozemku.

Poslanci schválili zámer na budúci predaj stavebného pozemku v lokalite IBV Webera v Spišskej Belej kupujúcim Vladimírovi Strakovi a manž., trvale bytom, L. Medňanského 2, Spišská Belá.

17./ Rôzne témy:

MsZ vzalo na vedomie:

1./ informáciu hlavnej kontrolórky o priebežne vykonaných kontrolách

2./ informáciu primátora mesta o uskutočnených organizačných zmenách na Mestskom úrade v Spišskej Belej

3./ o havarijnej situácii na splaškovej  kanalizácii na Moskovskej ulici v Spišskej Belej

4./ o návrhu štúdie stavebnej úpravy chodníka na Mierovej ulici vrátane zriadenia parkovacích miest

5./ o zámere VSD a.s. Košice modernizovať ich NN- sieť v centre mesta (pri mestskom úrade) a na Novomeského ulici v Spišskej Belej

6./ o uvažovanom budúcom zámere súkromného investora na vybudovanie detského zábavného centra v Spišskej Belej.

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X