Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 13.12.2017

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2017 venovalo aj týmto témam:

VZN o financiách pre školy

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2018 v meste Spišská Belá. Nariadenie je zverejnené na www.spisskabela.sk.

VZN o odpadoch

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 9/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Belá. Nariadenie je zverejnené na www.spisskabela.sk.

Zmena rozpočtu mesta

MsZ schválilo zmenu účelu použitia prostriedkov z rezervného fondu mesta na kapitálové výdavky (presun medzi investičnými akciami bez zvýšenia čerpania rezervného fondu). Poslanci následne schválili návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 8/2017. Rozpočtové opatrenie je zverejnené na www.spisskabela.sk

Rozpočet mesta na rok 2018

MsZ schválilo Rozpočet mesta na rok 2018 ako vyrovnaný – v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 6 684 778 EUR.

Z toho:

a) bežný rozpočet (t.j. bežné príjmy a bežné výdavky)

bežné príjmy ………………………………………………………………                   5 267 969 €

bežné výdavky ……………………………………………………………                   4 950 387 €

prebytok …………………………………………………………………….                     317 582 €

b) kapitálový rozpočet (t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)

kapitálové príjmy ………………………………………………………..                      993 644 €

kapitálové výdavky ……………………………………………………..                   1 317 198 €

schodok ……………………………………………………………………                   – 323 554 €

Spolu schodok rozpočtu……………………………………………….                       – 5 972 €

c) finančné operácie

finančné operácie príjmové ………………………………………….                      423 165 €

finančné operácie výdavkové ………………………………………                      417 193 €

prebytok …………………………………………………………………….                         5 972 €

Celkové príjmy mesta ………….. 6 684 778 EUR

Celkové výdavky mesta ……….. 6 684 778 EUR

Rozpočet mesta je zverejnený na www.spisskabela.sk

Pridelenie nebytových priestorov na Hviezdoslavovej č.8

MsZ schválilo zámer na prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta na ulici Hviezdoslavovej č. 8 v Spišskej Belej o celkovej ploche 47,30 m2 žiadateľke Jane Pružinskej, Sv. Anny 284/2, Podolínec za týchto podmienok:

1./ výška ročného nájomného: 25,00 EUR/m2

2./ doba nájmu: doba neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou

3./ účel nájmu: predajňa BIO drogérie

Uvedená prevádzka už dnes pôsobí v súkromných priestoroch na Hviezdoslavovej č. 11, takže táto prevádzka sa bude môcť presťahovať do mestských priestorov na Hviezdoslavovej č. 8. Na základe zverejnenej verejnej výzvy boli mestu doručené 2 žiadosti o prenájom, pričom poslanci vybrali jednu z nich.

Pridelenie uvoľnených mestských nájomných bytov

Poslanci schválili pridelenie:

1./ dvojizbového bytu na Štefánikovej ulici č. 42 v Spišskej Belej do nájmu Daniele Knutelskej, toho času Spišská Belá, Petzvalova 27 (menovaná sa sťahuje do bytu po zomrelom bratovi).

2./ garzónky na Petzvalovej ulici č. 27 v Spišskej Belej do nájmu Dominike Szekelyovej, trvale bytom Spišská Belá, 1. mája 44

3./ trojizbového bytu na Štefánikovej ulici č. 18 v Spišskej Belej do nájmu Jane Vargovej, trvale bytom Spišská Belá, Štefánikova 18 (po rozvode manželstva)

Prenájom pozemku v Ždiari na zriadenie záchytného parkoviska

MsZ prerokovali a následne schválili zámer na prenájom pozemku v Ždiari (lesný sklad Pomffy) žiadateľovi spoločnosti IMMOBAU s.r.o., Kuzmányho 12, Bratislava za nasledovných podmienok:

 1. Účel nájmu: zriadenie záchytného parkoviska pre potreby turistických služieb poskytovaných v Bachledovej doline v obci Ždiar
 2. Doba nájmu: 15 rokov s možnosťou opätovného predĺženia tohto nájmu na ďalších 10 rokov (počas tejto doby je možné tento nájom vypovedať zo strany mesta len z dôvodu porušenia podmienok zmluvy)
 3. Nájomné: 2000 EUR/ročne za celú plochu
 4. Nájomca (žiadateľ) je povinný zabezpečiť všetky potrebné povolenia a súhlasy v zmysle platných právnych predpisov na prevádzkovanie uvedeného parkoviska
 5. Nájomca musí zabezpečiť, že vybudované parkovisko bude zároveň bezplatne slúžiť aj návštevníkom – užívateľom       cyklochodníka Spišská Belá – Ždiar
 6. Nájomca sa zaväzuje, že vybuduje náhradný lesný sklad pre potreby mestských lesov Spišská Belá na svoje náklady podľa požiadaviek mesta
 7. Nájomca musí garantovať mestu prejazdnosť cez navrhované parkovisko pre účely potreby mesta, resp. mestských lesov.
 8. Nájomca umožní trasovanie cyklotrasy Tatranská Kotlina – Ždiar cez uvedené parkovisko a počas jeho prevádzkovania zabezpečiť bezpečný prejazd cyklistov
 9. Nájomca si bude na svoje náklady zabezpečovať údržbu prístupovej cesty od štátnej cesty 1/66 k uvedenému parkovisku (prejazdnosť predmetnej cesty) vrátane prípadných budúcich investičných nákladov do tejto prístupovej cesty (ak budú potrebné)
 10. Na navrhovanom parkovisku nájomca nebude vyberať parkovné – parkovisko bude bezplatné pre všetkých
 11. Nájomca ako prevádzkovateľ strediska cestovného ruchu v Bachledovej doline navrhne mestu Spišská Belá benefity (výhody), ktoré bude počas celej doby nájmu poskytovať obyvateľom mesta Spišská Belá, pričom tieto benefity budú odsúhlasené mestským zastupiteľstvom na jeho najbližšom zasadnutí.

Zmena zloženia orgánov Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.

MsZ na návrh Valného zhromaždenia spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. (primátora mesta) schválilo nasledovné zmeny orgánov tejto obchodnej spoločnosti mesta s účinnosťou od 1.1.2018:

1./ MsZ súhlasilo s vymenovaním Ing. Františka Pisarčíka (súčasného vedúceho správy mestských lesov) za nového konateľa tejto spoločnosti, ktorý nahradí súčasného konateľa Bc. Petra Novajovského

2./ MsZ súhlasilo s vymenovaním Maroša Vaverčáka (poslanca MsZ) za nového člena dozornej rady tejto spoločnosti, ktorý nahradí súčasného člena dozornej rady Ing. Juraja Kulika, ktorý sa vzdal funkcie.

Komunitný plán sociálnych služieb

MsZ schválilo Komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišská Belá na roky 2017-2023.

IBV Strážky – Nad kaštieľom (2. etapa)

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o verejnom prerokovaní návrhu architektonickej štúdie riešenia navrhovanej výstavby rodinných domov v lokalite IBV Strážky – Nad kaštieľom (2. etapa). Poslanci s pripomienkami schválili ďalší postup prípravy tejto výstavby rodinných domov.

Zámer v bývalej hasičskej zbrojnici v Strážkach

MsZ prerokovalo predložený zámer občianskeho združenia JÁNSKE BLATO so sídlom v Spišskej Belej (Strážky) pod názvom „Klubovňa v Strážkach“ . MsZ následne schválilo tento zámer, ktoré základom je prenájom bývalej hasičskej zbrojnice v Strážkach na ulici L. Medňanského č.1. žiadateľovi občianskemu združeniu JÁNSKE BLATO za týchto podmienok:

1./ výška nájomného: 1 EUR ročne (za celý priestor)

2./ doba nájmu: 20 rokov

3./ účel nájmu: realizácia projektu „Klubovňa Strážky“ (prevádzkovanie malej kaviarne pre verejnosť a skladové priestory pre potreby obč. združenie Jánske blato)

4./ modernizácia a stavebná úprava interiéru na náklady žiadateľa

5./ ďalšie podmienky nájmu budú určené neskorším uznesením mestské zastupiteľstva (po zverejnení tohto zámeru).

V uvedenom prípade má ísť o prenájom chátrajúcej budovy mesta (dlhodobo nevyužívanej a pôvodne určenej na asanáciu), ktorú uvedený žiadateľ opraví na svoje náklady (v interiéri) a bude prevádzkovať aj za účelom podpory každoročného kultúrno-športového podujatia Jánske blato.

Predaje, prenájmy a zámeny pozemkov

1./ MsZ schválilo predaj pozemku v Tatranskej Kotline žiadateľovi Jakubovi Jašňákovi, Mlynská 546/51, Lendak z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod jeho stavbou

2./ MsZ schválilo zámer na predaj časti pozemku pre žiadateľov: Ing. Milan Uličný s manž. ul. Zimná 66, Spišská Belá pre účely výstavby garáže pri svojom rodinnom dome

3./ MsZ schválilo prenájom poľnoh. pôdy na dobu 5 rokov doterajšiemu nájomcovi Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok za doterajších zmluvných podmienok

4./ MsZ schválilo prenájom poľnohosp. pôdy žiadateľovi Danielovi Kubicovi, Hviezdoslavova 1, Spišská Belá

5./ MsZ schválilo zámenu pozemkov medzi Mestom Spišská Belá a Petrom Fiamčíkom, bytom Slnečná 55, Spišská Belá pre účely výstavby nájomných bytových domov

6./ MsZ schválilo zámenu pozemkov medzi Mestom Spišská Belá a AT TATRY Spišská Belá pre účely výstavby nájomných bytových domov

7./ MsZ schválilo zámenu pozemkov medzi Mestom Spišská Belá a Michalom Čarnogurským, Partizánska 3/3, Margecany

8./ MsZ schválilo zámenu pozemkov medzi Mgr. Michaelou Benišovou, bytom Kežmarok, Toporcerova 13 a Mestom Spišská Belá z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome v Strážkach.

Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta

MsZ schválilo návrh Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2018

Z činnosti hlavnej kontrolórky

MsZ vzalo na vedomie informácie hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách a schválilo návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2018.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X