Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 1.6.2017

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 1. júna 2017 venovalo aj týmto témam:

3. zmena rozpočtu mesta

Poslanci schválili použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta Spišská Belá vo výške 175 270,-EUR a následne schválili zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá rozpočtovým opatrením č. 3/2017. Viac na https://spisskabela.sk/samosprava/rozpocet-a-hospodarenie-mesta/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta-2017/ .

Prefinacovanie projektu na výstavbu cyklotrasy

Ako je už dlhšie známe, Mesto Spišská Belá získalo dofinancovanie projektu: „Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier (II. etapa) – výstavba cyklotrás v okolí Tatier“ v rámci cezhraničného programu PL – SR Interreg V-A 2014-2020. Systém financovania projektov v rámci tohto programu je refundačný, čiže najprv treba zrealizovať celý projekt (resp. jeho jednotlivé etapy) a následne budú mestu ako žiadateľovi refundované výdavky vynaložené na tento projekt.

Preto mesto potrebuje prefinancovať 95% z celkových nákladov projektu. Povinné 5%-né spolufinancovanie mesto má už vykryté v rozpočte mesta. Preto je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky vo výške 632 842 EUR na postupné úhrady faktúr za zrealizované práce. Tieto financie budú mestu následne po ukončení projektu refundované. Vzhľadom na uvedený spôsob financovania projektu, ako aj vzhľadom na potrebnú finančnú sumu poslanci schválili prijatie špeciálneho prekleňovacieho úveru. Uvedený úver sa nezapočítava do dlhovej služby mesta (úverovej zaťaženosti) v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, nakoľko ide o úver na prefinancovanie projektu financovaného zo zdrojov EÚ. Mesto oslovilo 4 bankové spoločnosti na predloženie ponuky na poskytnutie tohto úveru. Najvýhodnejšiu ponuku predložila VÚB banka a.s. a preto mestské zastupiteľstvo schválilo prefinancovanie uvedeného projektu prijatím preklenovacieho úveru do výšky 632 842,- EUR s najvýhodnejšou úrokovou sadzbou 12M Euribor + 0,38% (Euribor je vo výške 0 %, takže výsledná úroková sadzba 0,38 %). Pokiaľ ide o samotný projekt, v súčasnosti sa vyhodnocuje verejné obstarávanie, ktoré musí následne schváliť ministerstvo pôdohospodárstva. Začiatok výstavby cyklotrasy sa predpokladá v júli, resp. auguste 2017.

Zníženie úrokových sadzieb existujúcich úverov

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o možnostiach refinancovania existujúcich investičných úverov mesta Spišská Belá. Ide o iniciatívu vedenia mesta prehodnotiť súčasné podmienky existujúcich úverov mesta s cieľom znížiť celkové náklady na tieto úvery (výšku úrokových sadzieb) vzhľadom na súčasnú situáciu na svetových finančných trhoch. Najvýhodnejšiu ponuku predložila Československá obchodná banka a.s., ktorá tieto úvery mestu poskytla. Takže v podstate týmto opatrením mesta dôjde len k úprave úrokových sadzieb a ostatné podmienky sa nemenia, čo bolo aj cieľom snaženia mesta. Úrokové sadzby sa podarilo znížiť takmer na polovicu, takže mesto ušetrí ročne predpokladanú sumu cca 11 800,- EUR (suma ušetrená na úrokoch). Takto ušetrené financie mesto použije na navýšenie ročných splátok úverov, čím sa skráti doba ich splácania. Na doplnenie, súčasná úverová zaťaženosť mesta je 39,36 % k 30.4.2017 (zákonný limit je 60 %) a pravidelne sa medziročne znižuje (ročne o sumu 158 tis. EUR).

Úspory na elektrickej energii

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o rokovaní s VSE a.s. Košice vo veci prehodnotenia cien elektrickej energie, ktoré mesto platí za svoje budovy, objekty a verejné osvetlenie. Výsledkom rokovania je výrazné zníženie sadzieb pre všetky tarify od 1. júla 2017 do 31. decembra 2019 o takmer jednu tretinu. Počas tohto obdobia mesto ušetrí na samotnej cene za dodanú elektrickú energiu sumu 16 529,- EUR (pri súčasnom ročnom množstve odobratej energie). V prípade zníženia tejto spotreby sa táto úspora ešte zväčší.

Participatívny rozpočet mesta – ďalší postup

MsZ vzalo na vedomie zoznam predložených žiadostí (projektov) v rámci výzvy na čerpanie participatívneho rozpočtu mesta v roku 2017. Zoznam projektov je zverejnený v samostatnom článku. Poslanci schválili hodnotiacu komisiu pre výber týchto projektov v zložení 1 zástupca (člen komisie) za každého žiadateľa (predkladateľa) projektu. Vyhodnotenie sa uskutoční v priebehu júna, tak aby sa projekty mohli začať realizovať už od júla tohto roka.

Pridelenie mestských nájomných bytov

Poslanci schválili na základe návrhu komisie pre prideľovanie bytov :

1./ pridelenie 3-izbového mestského nájomného bytu č. 8 na 3. poschodí v bytovom dome na ulici Družstevnej č. 68 v Spišskej Belej do nájmu nájomcovi Lucii Knapikovej, trvale bytom Spišská Belá, Štefánikova 42

2./ pridelenie 3-izbového mestského nájomného bytu č. 8 na 3. poschodí v bytovom dome na ulici 1. mája č. 46 v Spišskej Belej do nájmu nájomcovi Miroslavovi Knihovi, trvale bytom Spišská Belá, Hviezdoslavova 59

3./ pridelenie 2-izbového mestského nájomného bytu č. 4 v bytovom dome na 2. poschodí na ulici Štefánikovej č. 42 v Spišskej Belej do nájmu nájomcovi Michalovi Holodovi, trvale bytom Spišská Belá, Štefánikova 42 (prechod nájmu z doterajšieho nájomcu)

4./ pridelenie 2-izbového mestského nájomného bytu č. 17 v bytovom dome na 3. poschodí na ulici Štefánikovej č. 42 v Spišskej Belej do nájmu nájomcovi Dušanovi Nociarovi, trvale bytom Spišská Belá, 1. mája 46.

Nebytové priestory na Hviezdoslavovej ul. č. 1

MsZ prerokovalo žiadosť Anny Neupauerovej, bytom Kúpeľná 17, Spišská Belá o zmenu nájomcu nebytových priestorov v Spišskej Belej na Hviezdoslavovej ulici č. 1 (na prízemí) – prevádzka „Chlieb – pečivo“. Poslanci schválili vyhlásenie verejnej ponuky na prenájom týchto nebytových priestorov za doterajších podmienok nájmu a za podmienky, že budúci (nový) nájomca sa s doterajším nájomcom dohodne na odkúpení jeho tovaru a vybavenia (zariadenia) tejto prevádzky. Mesto má právo neprijať žiadnu predloženú ponuku.

Voľba riaditeľa ZŠ J. M. Petzvala

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o výsledku voľby riaditeľa Základnej školy J. M. Petzvala, Moskovská 20 v Spišskej Belej. Na ďalšie 5-ročné obdobie sa riaditeľkou školy stala súčasná riaditeľka Mgr. Anna Rothová.

Riadená skládka odpadov

MsZ vzalo na vedomie informáciu riaditeľa Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. o spôsobe riešenia zhutňovania odpadov na riadenej skládke odpadov v Spišskej Belej. Mestský podnik si prenájme špeciálny stroj – kompaktor na zhutňovanie (stláčanie) odpadu, ktorý umožní zníženie objemu odpadu na skládke cca o jednu tretinu, čím sa predĺži životnosť tejto skládky, čo umožní uloženie väčšieho množstva odpadu. Náklady na prenájom tohto kompaktora nedosiahnu ani polovicu výšky príjmov za uloženie ďalšieho odpadu (na mieste ušetrenom po zhutnení súčasného odpadu). Toto opatrenie prinesie vyššie tržby mestskému podniku (za uloženie väčšieho množstva odpadu) a tým aj vyššie príjmy do rozpočtu mesta (na poplatku za uloženie odpadu). Vyžaduje si to však pravidelné (nie jednorázové) zhutňovanie tohto odpadu takýmto špeciálnym strojom.

Prebiehajúce stavebné akcie v meste

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o prebiehajúcich a pripravovaných stavebných akciách v meste.

Predaje, zámeny a vysporiadanie pozemkov

1./ MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o spôsobe možného majetkovoprávneho vysporiadania existujúcich pozemkov rodinných domov na ulici 1.mája a Hviezdoslavovej ulici v okolí Materskej školy na Mierovej ulici v Spišskej Belej.

2./ MsZ schválilo predaj pozemku o výmere 200 m2 pre kupujúceho Mariána Šťastného s manželkou, Továrenská 5, Spišská Belá v rámci dovysporiadania pozemku pri záhradnom domčeku v záhradkárskej oblasti Belanské kúpele za podmienky, že z pozemku par.č. KN „C“15366, kde sa má zriadiť prístupová cesta do záhradkárskej osady odstráni navážku prebytočnej zeminy a terén svahu upraví na svoje náklady tak, aby bol zabezpečený bezpečný prechod na doteraz vytvorenú cestu k záhradkárskej osade.

3./ MsZ schválilo zámer na zámenu poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Spišská Belá medzi: Danielom Kubicom, Hviezdoslavova č. 1 , Spišská Belá a Mestom Spišská Belá

4./ MsZ schválilo predaj pozemku o výmere 66 m2 žiadateľom Jozefovi Gemzovi s manž., Letná 25, Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome s cieľom rozšírenia záhrady

5./ MsZ neschválilo prenájom pozemku na umiestnenie zmrzlinového stánku spoločnosti Cukráreň Tropicana Jusufi Nard, Námestie sv. Egídia 17, Poprad na parkovisku pri Obchodnom dome COOP Jednota v Spišskej Belej

6./ MsZ schválilo zámer na predaj časti pozemku PharmDr. Andrejovi Slodičáka, Osloboditeľov 26, Spišská Belá s manželkou v rámci dovysporiadania pozemku pri rodinnom dome na Greisigerovej ulici v Spišskej Belej

7./ MsZ schválilo predĺženie doby nájmu pozemku doterajšiemu nájomcovi Jánovi Čižikovi, Hviezdoslavova 12, Spišská Belá na účely zriadenia letnej terasy pred prevádzkou Cukrárne Nostalgia na dobu 5 rokov

8./ MsZ schválilo predĺženie doby nájmu pozemku doterajšiemu nájomcovi NGR-KA s.r.o. Kúpeľná 52, Spišská Belá na účely umiestnenia dočasnej súčasti reštauračného zariadenia (celoročnej terasy) na Družstevnej ulici na dobu 5 rokov

9./ MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o majetkoprávnom probléme v pripravovanej IBV Okružná ulica v Spišskej Belej (zásah pôvodných stavieb do plánovanej prístupovej cesty za ul. SNP).

10./ MsZ schválilo zmenu umiestnenia stánku na predaj zmrzliny na parkovisku v Tatranskej Kotline spoločnosti Sladký sen s.r.o. Kežmarok a z tohto dôvodu súhlasilo so zmenou predmetu nájmu

11./ MsZ schválilo bezodplatné zriadenie vecného bremena pre účely umiestnenia elektro-energetického zariadenia NN siete v prospech VSD a.s. Košice na dobu neurčitú – rozšírenie NN siete za obchodným domom pre novú polyfukciu a nová NN sieť na Družstevnej ulici (od Zimnej ul. smerom k Drepalu).

Podané žiadosti a projekty na získanie dotácií a iných zdrojov

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o podaných žiadostiach a projektoch na získanie dotácií a iných zdrojov na rozvojové projekty mesta

Diskusia o mestskom mládežníckom parlamente  

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o úvodnej diskusii so zástupcami mladých ľudí o ich návrhu na zriadenie mestského mládežníckeho parlamentu v Spišskej Belej. Ďalšia iniciatíva je na mladých, aby predložili mestu predstavu o spôsobe a forme zapojenia sa mladých do rozhodovania vo veciach týkajúcich sa mladých ľudí v našom meste.

Diskusia o problémoch v oblasti dopravy

Poslanci odsúhlasili závery diskusie o problémoch v oblasti dopravy v našom meste, ktorá prebehla na zasadnutí MsZ koncom apríla. Viac uvedieme v samostatnom článku.

Diskusia o zdravotných službách v meste

Poslanci spolu s primátorom diskutovali o súčasnom stave poskytovania zdravotných služieb v meste a o potrebách obyvateľov v tejto oblasti.

Kontroly hlavného kontrolóra

Poslanci vzali na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X