Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva z 28.6.2018

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) na svojom zasadnutí dňa 28.6.2018 prijalo nasledovné rozhodnutia: 

Komunálne voľby 2018

MsZ určilo, že mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej vo volebnom období 2018-2022 bude mať 11 poslancov, ktorí budú volení v dvoch volebných obvodoch:

1./ vo volebnom obvode č. 1 bude volených 10  poslancov a tento obvod zahŕňa mesto Spišská Belá (okrem mestskej časti Strážky)

2./ vo volebnom obvode č. 2 bude volený 1 poslanec a tento obvod zahŕňa celú mestskú časť Strážky.

Zároveň MsZ určilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že výkon funkcie primátora mesta Spišská Belá v novom volebnom období  r. 2018 – 2022 bude v rozsahu  1,0 (100 % úväzok).

Poskytnuté dotácie a granty z EÚ

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o úspešných projektoch mesta a získaných dotáciách a NFP z fondov EÚ (v priebehu mesiaca máj a jún):

1./ dotácia z Ministerstva kultúry SR – 20 000 EUR na obnovu mestskej zvonice v Sp. Belej

2./ dotácia z Ministerstva kultúry SR – 1 800 EUR na nákup kníh pre mestskú knižnicu v Sp. Belej

3./ dotácia z Environmentálneho fondu SR – 90 000,-EUR na rekonštrukciu kotolne a zateplenie strechy budov ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

4./ NFP (grant) z IROP 2014-2020 – vo výške 166 147 EUR na Zriadenie odbor. učební pre žiakov ZŠ J. M. Petzvala – z toho 148 658 Eur z EÚ a 17 489 Eur zo štátneho rozpočtu

5./ NFP (grant) z IROP 2014-2020 –  vo výške 174 258 EUR na Zriadenie odbor. učební pre žiakov ZŠ M.R.Štefánika – z toho 155 915 Eur z EÚ a 18 343 Eur zo štátneho rozpočtu

6./ dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na súčasnú výstavbu cyklotrasy v Spišskej Belej – 2. etapa Cesty okolo Tatier – vo výške 11 825 Eur (je to 50 % z 5%-ného spolufinancovania projektu)

7./  dotácia z rozpočtu PSK na modernizáciu ihriska v Strážkach (hasičský štadión) – 2 000 Eur

8./ NFP (grant) z Interreg V-A 2014-2020 na výstavby cyklotrasy v Spišskej Belej – cezhraničný slovensko-poľský projekt „Cesta okolo Tatier – 3. etapa“- vo výške 439 000,- EUR pre Spišskú Belú.

Dotácia pre denný stacionár

MsZ schválilo poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta pre rok 2018 pre Spišskú katolícku charitu so sídlom Jesenského 5, Spišská Nová Ves na prevádzku denného stacionára v Spišskej Belej na Hviezdoslavovej ul. č. 27 vo výške 2.000 EUR.

Zmena rozpočtu mesta č. 4/2018

MsZ schválilo použitie rezervného fondu mesta na určené investičné aktivity vo výške 35.000 EUR a schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 4/2018 (návrh tejto zmeny rozpočtu mesta je zverejnený na https://spisskabela.sk/samosprava/rozpocet-a-hospodarenie-mesta/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta-2018/)

Konsolidovaná účtovná závierka mesta za rok 2017

MsZ vzalo na vedomie informáciu o výročnej správe ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta Spišská Belá za rok 2017 a jej audite vykonanej audítorom

Výstavba centra integrovanej zdravotnej starostlivosti

MsZ vzalo na vedomie podanie projektového zámeru o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 z Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva SR na projekt „Výstavba centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Belá“ s predpokladanými celkovými oprávnenými výdavkami do výšky 823 529 EUR a s finančnou spoluúčasťou mesta vo výške 5 % nákladov.

Výstavba komunitného centra v Spišskej Belej

MsZ vzalo na vedomie podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (z fondov EÚ) za účelom realizácie projektu s názvom „Komunitné centrum v Spišskej Belej“ v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2 s celkovými oprávnenými výdavkami do 350 000,- EUR a s finančnou spoluúčasťou mesta vo výške 5 % nákladov.

Výstavba Centra sociálnych služieb v Spišskej Belej

MsZ vzalo na vedomie podanie projektového zámeru o nenávratný finančný príspevok na projekt: „Centrum sociálnych služieb v Spišskej Belej“ v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 z Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásenej Ministerstvo pôdohospodárstva a Rozvoja vidieka Slovenskej republiky s predpokladanými celkovými oprávnenými výdavkami do výšky 1 552 tis. EUR a s finančnou spoluúčasťou mesta vo výške 5 % nákladov.

Nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá

MsZ schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia (z fondov EÚ) za účelom realizácie projektu s názvom „Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá“ realizovaného v rámci výzvy OPKZP–PO4–SC441–2018– 39 s celkovými oprávnenými výdavkami do 62 849,- EUR a so spolufinancovaním vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Vybudovanie vodozádržných opatrení v Spišskej Belej

MsZ schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia (z fondov EÚ) za účelom realizácie projektu s názvom „Vybudovanie vodozádržných opatrení v Spišskej Belej“ v rámci č. výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40 s celkovými oprávnenými výdavkami do 600 000,- EUR so spolufinancovaním z rozpočtu mesta vo výške do 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb

MsZ schválilo aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišská Belá na roky 2017-2023 (komunitný plán je zverejnený na www.spisskabela.sk) z dôvodu zmeny zákona o sociálnych službách.

Začatie obstarávania čiastkovej zmeny územného plánu mesta

MsZ schválilo začatie procesu obstarávania čiastkovej zmeny územného plánu mesta Spišská Belá v predloženom rozsahu. Zároveň MsZ určilo, že žiadatelia sú povinní sa podieľať alikvotnou časťou na nákladoch spojených s obstarávaním tejto zmeny územného plánu.

Vymenovanie náčelníka mestskej polície

Na návrh primátora mesta MsZ vymenovalo Mgr. Jána Pokrivčáka za náčelníka Mestskej polície v Spišskej Belej s účinnosťou od 1.7.2018 (doposiaľ bol od septembra 2017 poverený riadením mestskej polície).

Prenájom lesníckych horárni a prístreškov

MsZ schválilo prenájom týchto lesníckych horárni a prístreškov nachádzajúcich sa na území mestských lesov Spišská Belá :

1./ Areál Horárne Šarpanec s pozemkami a s príslušenstvom

2./ Horáreň Monková dolina (v Ždiari) s pozemkom a s hospodárskou budovou

3./ Prístrešok Červená skala.

nájomcovi – Lesy mesta  Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, Spišská Belá za ročné nájomné 1 EUR. Ide len o formálne rozhodnutie, nakoľko doposiaľ tieto objekty mal v nájme Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a fyzicky ich užívali mestské lesy.

Prenájom zrubu Hučava

MsZ schválilo prenájom zrubu Hučava nachádzajúcom sa na území mestských lesov Spišská Belá (nad Tatranskou Kotlinou) nájomcovi Mestskému poľovnému spolku Poľana Spišská Belá za nájomné 1 EUR ročne. Doposiaľ tento zrub mal v nájme Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a fyzicky ho užívali poľovníci.

Otvorí sa predajňa regionálnych produktov

MsZ potvrdilo prenájom nebytového priestoru na Hviezdoslavovej ulici č. 1 v Spišskej Belej o celkovej výmere 77,17 m2 nájomcovi Strednej odbornej škole, Kušnierska brána 2, Kežmarok za týchto podmienok:

1./ výška ročného nájomného: 25,00 EUR/m2

2./ doba nájmu: doba neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou

3./ účel nájmu: predajňa regionálnych produktov od miestnych a regionálnych farmárov a producentov.

Predaje, prenájmy, kúpy pozemkov

1./ MsZ schválilo zámer na prenájom časti pozemku na parkovisku v Tatranskej Kotline pod predajným stánkom nájomcovi Františkovi Grichovi, bytom Spišská Belá, gen. L. Svobodu 15

2./ MsZ schválilo zámer na prenájom časti pozemku lokalita „Poľko“ žiadateľovi: Peter Zimmermann, trvale bytom  Ždiar 155, Ždiar  a Karolovi Baselidesovi, trvale bytom Ždiar 155, Ždiar

3./ MsZ schválilo predaj časti pozemku Margite Jurčovej, trvale bytom Tatranská Kotlina 7 a Milana Jurčovi, trvale bytom Mlynčeky 38 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania  pozemku nachádzajúceho sa okolo rodinného domu

4./ MsZ schválilo prenájom časti pozemku – lokalita „Ždiar – Monkova dolina“ žiadateľovi Dušanovi  Pitoňákovi, Ždiar 466

5./ MsZ schválilo bezodplatné zriadenie vecného bremena pre účely prechodu a prejazdu  s možnosťou uloženia inžinierskych sietí v k.ú. Tatranská Lomnica okolo objektu (RD a hospodárska budova býv. Pomfy) vo vlastníctve FIMA INVEST s.r.o., Záborského 19, Bratislava

6./ MsZ schválilo zámer na predaj časti pozemku v okolí rodinného domu na ul. Letnej vo vlastníctve žiadateľa Erika Hangurbadžová, Tatranská 48, Spišská Belá z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku

7./ MsZ schválilo predaj časti pozemku nachádzajúceho sa pod garážou vo vlastníctve žiadateľa Ing. Ladislava Chovaňáka, Hviezdoslavova 31, Spišská Belá z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania

8./ MsZ schválilo pokračovanie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov na ďalších 5 rokov žiadateľovi Jánovi Nebusovi Školská 4, Lendak

9./ MsZ schválilo zámer na predaj pozemku pod garážami na ul. Družstevnej v Spišskej Belej žiadateľovi –doterajšiemu užívateľovi: Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Kostolná 386, Toporec z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania  s podmienkou zriadenia predkupného práva v prospech mesta

10./ MsZ schválilo odkúpenie pozemku, ktorý sa nachádza pod miestnou komunikáciou na ul. Továrenskej v Spišskej Belej z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku od vlastníka: Daniel Čupka, Letná 18, Stará Ľubovňa.

11./ MsZ schválilo prenájom časti pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica, osada T. Kotlina o výmere 20 m2 (okolo predajného stánku suvenírov vo vlastníctve žiadateľa) žiadateľovi Ľubomírovi Bachárovi, Tatranská 252/52, Veľká Lomnica

12./ MsZ schválilo predaj časti pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica – lokalita „Poľko“ v Ždiari  nachádzajúceho sa vedľa objektu vo vlastníctve žiadateľa: Ing. Pavol Bekeš, Ždiar 103

13./ MsZ schválilo odkúpenie časti pozemkov v k. ú. Spišská Belá z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri riadenej skládke odpadov od vlastníka Valtera Simonisa, Bakossova 24, Banská Bystrica.

14./ MsZ schválilo prenájom časti pozemku nájomcovi V – penzión s.r.o.,  Hviezdoslavova 15, Spišská Belá na účely umiestnenia dočasnej celoročnej terasy na dobu 5 rokov

15./ MsZ schválilo predaj časti pozemkov v lokalite „Priemyselný areál „Sever“ v Spišskej Belej (na Továrenskej ul.) pre žiadateľa Bronislava Šperku s manž., trvale bytom Mierová 6, Spišská Belá

16./ MsZ schválilo zámer na zámenu pozemkov v k.ú. Spišská Belá medzi Mestom Spišská Belá a spoluvlastníkmi pozemku za ul. SNP v lokalite IBV Okružná v Spišskej Belej s cieľom vysporiadania priestoru medzi exist. a novou IBV).

Predĺženie prevádzkovej doby v prevádzke KEBABELA

MsZ schválilo predĺženie prevádzkovej doby v prevádzke KEBABELA na Zimnej 1 v Spišskej Belej žiadateľovi – spoločnosti Rival FINANCE s.r.o. Továrenská 12, Spišská Belá  nasledovne: v piatok a v sobotu do 24.00 hod.

Prepožičania čestného názvu ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o schválení prepožičania čestného názvu – Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho v Spišskej Belej

Memorandum o spolupráci medzi mestom a mládežníckym parlamentom

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o založení mládežníckeho parlamentu Spišská Belá a o podpísaní Memoranda o spolupráci medzi mestom a mládežníckym parlamentom.

Činnosť hlavnej kontrolórky

MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách. MsZ zároveň schválilo Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018.

Pridelenie mestského nájomného bytu

MsZ schválilo pridelenie mestského nájomného bytu nižšieho štandardu – garzónky  na prízemí  bytového domu na Slnečná č. 72 v Spišskej Belej do nájmu Lukášovi Schrammovi, trvale bytom Spišská Belá, Hviezdoslavova 42.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X