hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 988

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva z 27.11.2022

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) na svojom zasadnutí dňa 27.11.2022 sa venovalo aj týmto témam:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta

Voľby v meste Spišská Belá sa konali v dvoch  volebných  obvodoch  a v piatich okrskoch. Celkový počet voličov zapísaných v zoznamoch bol 5218, z toho 2401 sa zúčastnilo na hlasovaní čo predstavuje 46,013 % volebnú účasť. Najvyššia účasť voličov bola v okrsku č. 5 Denné centrum Strážky, 57,04  %,  kde boli najrýchlejšie spočítané volebné výsledky o 22.38 min., napokon je to okrsok s najmenším počtov voličov.   Najdlhšie spočítavali hlasy v okrsku č. 1 na Základnej škole  J.M.Petzvala do 00.55 h., tento okrsok je  druhý najväčší v meste,  čo sa týka počtu zapísaných voličov v okrsku, kde bola v týchto voľbách zaznamenaná  najvyššia účasť voličov 51,24  %. Najnižšia volebná účasť len 36,09 % bola v okrsku č. 3 Zasadacia miestnosť MsÚ Spišská Belá.  Tohtoročné voľby do samosprávy boli špecifické nie len v tom, že sa konali spolu s voľbami do orgánov VÚC a aj skrátením volebného času  do 20.00 hod., to spôsobilo aj dlhšie čakacie rady pred volebnými miestnosťami a v okrsku č. 1 sa hlasovalo do 20.45 min. .Mestská volebná komisia potvrdila, že na volebné obdobie 2022 -2026  bol za primátora mesta Spišská Belá  zvolený Ing. Mgr. Peter Zibura s počtom hlasov 1330 t.j.   56,93 % z celkového počtu platných hlasov.

Zloženie sľubu primátora mesta a novozvolených poslancov

Po podpise sľubu novozvoleným primátorom mesta nasledoval sľub poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý prečítal Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta. Všetci 11 poslanci potvrdili zloženie sľubu svojim podpisom a prevzali si osvedčenie o zvolení. Následne novozvolený primátor mesta prítomným oznámil, že jeho zástupcom (viceprimátorom mesta) na volebné obdobie 2022 -2026 bude poslanec Maroš Vaverčák

 Zloženie komisií Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Členom komisie MsZ  môže byť iba poslanec mestského zastupiteľstva. Ak sú v mestskom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov. Na nedeľnom rokovaní sa poslanci s primátorom mesta zhodli na zložení týchto komisií:

  1. Mgr. Marta Britaňáková – predseda Komisie bytovej, sociálnych vecí a verejného poriadku a za členov komisie: Mgr. Branislav Zibura, František Gallik, Ing. Ján Svocák, PhD., Jaroslav Bachleda, Ľubomír Šmindák, Ing. Ján Poliak
  2. Ing. Ján Svocák, PhD. – predseda Komisie financií a správy majetku a členovia komisie JUDr. Štefan Bieľak, Mgr. Branislav Zibura, Ing. Lukáš Hotáry, Mgr. Marta Britaňáková, Maroš Vaverčák, Ľubomír Šmindák
  3. Mgr. Branislav Zibura – predseda Komisie na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta a za členov tejto komisie: Mgr. Marta Britaňáková, Ján Matava, Jaroslav Bachleda, Ľubomír Šmindák, Ing. Lukáš Hotáry
  4. Jaroslav Bachleda – predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta, členovia komisie: Ing. Ján Poliak, Ján Matava
  5. Ing. Lukáš Hotáry – predseda Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy, ŽP a regionálnej politiky, členovia komisie: Ing. Ján Svocák, PhD., JUDr. Štefan Bieľak, Jaroslav Bachleda, Maroš Vaverčák, František Gallik, Ing. Ján Poliak

 Plat primátora mesta

Poslanci vzali na vedomie,  že Ing. Mgr. Peter Zibura –  primátor mesta Spišská Belá bude poberať základný plat v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platobných pomeroch starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na uzavretie manželstiev pred matričným úradom a ostatných občianskych obradov a slávností na funkčné obdobie 2022 -2026

Na ustanovujúcom zasadnutí MsZ sa poslanci dohodli, že budú mať poverenie na uzavretie manželstiev pred matričným úradom a ostatných občianskych obradov a slávností všetci 11 poslanci:  Jaroslav Bachleda, JUDr. Štefan Bieľak, Mgr. Marta Britaňáková, František Gallik, Ing. Lukáš Hotáry, Ján Matava, Ing. Ján Poliak, Ing. Ján Svocák, PhD., Ľubomír Šmindák, Maroš Vaverčák, Mgr. Branislav Zibura

Najnovšie články