hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 346

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Spišská Belá, konaného 13. augusta 2020

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa na svojom zasadnutí dňa 13. augusta 2020 venovalo aj týmto témam:

Konsolidovaná účtovná závierka, správa audítora mesta za rok 2019

MsZ vzalo na vedomie informáciu o výročnej správe ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta Spišská Belá za rok 2019 a správu audítora o overení tejto závierky. Správa je zverejnená na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/07/7Audit-ku-KUZ.pdf

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta Spišská Belá za 1. polrok 2020

MsZ vzalo na vedomie Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu mesta Spišská Belá za 1. polrok 2020, príloha k uzneseniu je zverejnená na webe mesta.  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/07/5ROZBOR-30.06.2020.pdf

4. zmena rozpočtu mesta, zmena využitia časti prostriedkov z rezervného fondu mesta

MsZ schválilo zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta na splátku úveru – futbalový štadión  a následne schválilo zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4/2020. Viac na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/08/Rozpoctove-opatrenie-c.-4.pdf

VZN 1/2020 o určení názvu nových ulíc v Spišskej Belej aj v Strážkach

Poslanci MsZ schválili štyri nové názvy ulíc, ktoré vzniknú v Spišskej Belej a v Strážkach. V lokalite bývalého areálu spoločnosti Drepal, s. r. o., je plánovaná výstavba 55 rodinných domov. Novovzniknutá ulica v juhozápadnej časti mesta Spišská Belá bude pomenovaná Na píle. Pokračovaním Individuálnej bytovej výstavby (IBV) Samuela Webera má dôjsť k výstavbe 42 rodinných domov v juhovýchodnej časti Spišskej Belej. Touto výstavbou je plánované predĺženie Greisigerovej ulice a vznik Ulice Daniela Haasza. Nová ulica bude pomenovaná po významnej osobnosti našej histórie – jednom z najznámejších spišskobelianskych richtárov, ktorý nastúpil do funkcie v roku 1767 a zotrval v nej až do svojej smrti v roku 1795.

Na hranici k. ú. Strážky a Kežmarok v blízkosti nového kruhového objazdu je plánovaná výstavba 52 rodinných domov. Ulica, ktorá tu následne vznikne sa bude volať Hraničná. V mestskej časti Strážky je v lokalite povyše Ulice nad kaštieľom perspektíva výstavby ďalších, približne 30-tich rodinných domov. Novovzniknutá ulica ponesie názov Ulica Albina Meschara, rodáka zo Strážok, ktorý sa zaslúžil o vytvorenie partnerstva  nášho mesta  a  nemeckého mesta Brück.

Nariadenie je zverejnené na https://spisskabela.sk/samosprava/vzn/vzn-c-1-2020-o-urceni-nazvu-ulic-v-meste-spisska-bela-a-v-strazkach/

VZN  mesta č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy  a školského zariadenia  na rok 2020

MsZ schválilo   Všeobecne záväzné nariadenie mesta  Spišská Belá č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2020 v meste Spišská Belá, nariadenie je zverejnené na https://spisskabela.sk/samosprava/vzn/vzn-2-2020/

VZN  mesta č. 3/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Poslanci MsZ schválili   Všeobecne záväzné nariadenie mesta  Spišská Belá č.  3/2020 o  určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá, nariadenie je zverejnené  https://spisskabela.sk/samosprava/vzn/vzn-3-2020/

VZN mesta č. 4/2020 o ochrannom pásme pohrebísk v meste Spišská Belá a v mestskej časti Strážky

MsZ schválilo VZN č. 4/2020, nariadenie o ochrannom pásme pohrebísk v šírke 50 m od hranice pozemku pohrebiska.  Nariadenie je zverejnené na webe mesta. https://spisskabela.sk/samosprava/vzn/vzn-c-4-2020-o-ochrannom-pasme-pohrebisk-na-uzemi-mesta-spisska-bela/

Pridelenie mestských nájomných bytov

MsZ schválilo pridelenie trojizbového bytu na Štefánikovej č. 42 v Spišskej Belej do nájmu obvodnej lekárke Oksane Polazhynets, trvale bytom Mukačevo, Rosvyhovská 34/33 (výmena bytu).

MsZ schválilo pridelenie dvojizbového bytu na Štefánikovej č. 42 v Spišskej Belej do nájmu Michaele Šelepovej, trvale bytom Spišská Belá, Štefánikova 6

Odročenie žiadosti o odpustenie nájomného  

MsZ vzalo na vedomie  žiadosť  Jozefa Maťaša, bytom Spišská Belá, L. Novomeského 178/21 o odpustenia platenia nájomného za bufet na štadióne, ktorý bol v súvislosti s pandémiou COVID 19 zatvorený, poslanci sa dohodli, že žiadosti budú riešiť komplexne  na budúcom rokovaní MsZ

Predaje a  prenájom pozemkov

1./ MsZ schválilo predaj časti  pozemkov Bc. Miroslavovi Jančíkovi a manželke Daniele Jančíkovej rod. Neupauerovej, Spišská Belá, Mierová 9 pre účely výstavby garáže

2./ MsZ schválilo predaj časti  pozemkov /ide o pozemok bezprostredne nadväzujúci na pozemky vo vlastníctve žiadateľov, kupujúcich/

  • Eurotrend Špak, s.r.o., Zimná 17, Spišská  Belá
  • Stanislav Legutko a manželka Katarína Legutková, rod. Hudačeková, Zimná 30, Spišská Belá
  • Jana Špaková, Popradská 62, Spišská Belá
  • Peter Budzák, Gen. Svobodu 11, Spišská Belá
  • Rastislav Livonec, Ludvíka Svobodu 2499/64, Poprad
  • Štefan Vilga, Hviezdoslavova 382/18, Spišská Belá

3./  MsZ schválilo predaj časti  pozemkov pre  Ing. Pavla Ganzarčíka a manželku Mgr. Zlaticu Ganzarčíkovú, rod. Solčanyová, bytom Spišská Belá, Petzvalova 62, z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku (vjazdu)  pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov

4./ Poslanci schválili zámer na  predaj časti  pozemku pri trafostanici nachádzajúceho sa pri prevádzke vo vlastníctve kupujúcej Marcely Džadoňovej, bytom L. Medňanského 62, Spišská Belá – Strážky. Mesto určí rozsah pozemku na odpredaj  ako aj druh, výšku a materiál oplotenia

5./ MsZ  schválilo zámer na prenájom  časti pozemku pre účely zriadenia malej letnej terasy o výmere 60 m2, pred kaviarňou „Zašiváreň“  vo vlastníctve žiadateľov Jozefa Seredu a manželky Márii Seredovej, bytom Spišská Belá, Družstevná 986/64,  na dobu 5 rokov

6./ MsZ schválilo predaj časti   pozemku  v k.ú. Lendak žiadateľom Tomášovi Žmijovskému a manželke Nadežde Žmijovskej, rod. Grudininovej, bytom Spišská Belá, Družstevná 8,  za kúpnu cenu 15 EUR / m2,  pre účely zriadenia parkovacieho miesta pred rodinným domom

7./Poslanci schválili  zámer na   prenájom  časti pozemkov  v katastrálnom území  Tatranská Lomnica žiadateľke Márii Brtáňovej, bytom  Ždiar 156, na dobu 5 rokov a skonštatovali, že   v danom  prípade  sa jedná   o osobitný zreteľ spočívajúci v tom,  že sa   jedná o pokračovanie doterajšieho nájmu

8./ Z dôvodu, že mesto bude riešiť parkovaciu politiku v meste komplexne,  poslanci  odročili žiadosť Ľubomíra Mešára a manželky Evy Mešárovej, rod. Ulbrichovej, trvale bytom ul. Osloboditeľov 632/36, Spišská Belá o prenájom pozemku pri rodinným domom na účely zriadenia parkovacieho miesta

9./ S  podmienkou zabezpečenia zodpovednej starostlivosti  o prenajatý pozemok   poslanci schválili prenájom  časti pozemku  o výmere 80 m2 ,  LV č. 4429  v k.ú. Spišská Belá    na dobu 5 rokov za nájomné vo výške 50 EUR ročne, pre účely  zveľaďovania pozemku v okolí rodinného domu žiadateľky Eriky Hangurbadžovej, trvale bytom  Spišská Belá,  Tatranská 754/48, Spišská Belá

10./  Pre účely užívania miestnej komunikácie  Mestom Spišská Belá na dobu 5 rokov  schválili poslanci prenájom pozemku na dobu 5 rokov za ročné nájomné podľa  platného VZN od vlastníkov  bytov  na ulici Družstevnej č. 646/31, Spišská Belá

Zmluva o spolupráci na realizáciou projektu „IBV Hraničná ulica“

MsZ  odročilo schválenie  Zmluvy o spolupráci na realizáciu projektu „IBV Hraničná ulica“ v k.ú. Strážky s investorom projektu  Zuzanou Havira Boryovou, bytom Kežmarok, Suchá hora 1736/29,  z dôvodu podrobnejšieho dopracovania podmienok a lehôt zmluvy

Obchodná verejná súťaž na prevádzku lekárne  

MsZ schválilo vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prevádzku lekárne v Spišskej Belej (v centre mesta) na ulici Petzvalovej č. 16 výmera nebytových priestorov je 140 m2. Minimálna výška ročného nájomného je 40 EUR/m2. Lehota na podávanie súťažných návrhov končí 17. septembra 2020o 14.00 hod. Bližšie informácie na  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/07/OVS-lekaren.pdf

Podpora koordinačných a implementačných   kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy

MsZ schválilo zapojenie sa Mesta Spišská Belá ako partnera do projektu: „Podpora koordinačných a implementačných   kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy“ a schválilo min. 5 % výšky spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov projektu

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišská Belá

Poslanci vzali na vedomie vyhodnotenie cieľov Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019 a schválili  aktualizáciu  Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišská Belá

Akčný plán práce s mládežou

MsZ vzalo na vedomie vyhodnotenie Akčného plánu s mládežou za rok 2019/ 2020  a schválilo Akčný plán práce s mládežou na rok 2020/2021

Správa hlavnej kontrolórky mesta

Poslanci vzali na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách

Spoločný stavebný úrad obce Ždiar a mesta Spišská Belá nebude

MsZ zrušilo svoje uznesenie č. 67/2020 a č. 68/2020 zo dňa 28.5.2020 ohľadom zriadenia Spoločného stavebného  úradu na zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku  a pozemných komunikácií Mesta Spišská Belá a Obce Ždiar od 1. júna 2020, z dôvodu zmeny vopred dohodnutých podmienok

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu