Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 26.9.2019

Mestské  zastupiteľstvo   v  Spišskej Belej  (ďalej len MsZ)   sa svojom zasadnutí dňa 26. septembra 2019 venovalo aj týmto témam:

Preklenovací úver

MsZ schválilo prijatie preklenovacieho úveru vo výške 436.200,– EUR   na financovanie projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier 3. etapa (cyklistický chodník v dĺžke 3,632 km) v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Zmena rozpočtu mesta Spišská Belá č. 6  

Poslanci schválili  zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá rozpočtovým opatrením č. 6/2019. Viac na https://spisskabela.sk/samosprava/rozpocet-a-hospodarenie-mesta/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta-2019/.

Nebytové priestory

MsZ schválilo prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta na Hviezdoslavovej ulici č. 1 v Spišskej Belej o celkovej výmere 77,17 m2  Gabriele Andrášovej,  bytom  Spišská Belá,  Zimná 48  na zriadenie predajne papiernictva a ako náhradníka  vyššie uvedeného nebytového priestoru schválilo spoločnosť 1. Day, s.r.o. Mlynárska 19, 040 01  Košice

MsZ schválilo prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta na Štefánikovej  ulici č. 42 (zdravotné stredisko –  zubná ambulancia  v Spišskej Belej na 1. poschodí   za doterajších podmienok nájmu spoločnosti SLAVDENT s.r.o.,  IČO 46657185, so sídlom v Spišskej Belej na ulici Štefánikovej č. 42

Pridelenie mestských nájomných bytov

Poslanci schválili na základe návrhu komisie pre prideľovanie bytov :

1./ pridelenie 3-izbového mestského nájomného bytu č. 11 na 2. podlaží v bytovom dome na ulici Štefánikovej  č. 18 v Spišskej Belej do nájmu nájomcovi  Miroslavovi Laurenčíkovi, trvale bytom Spišská Belá, Družstevná 10

2./ pridelenie 1-izbového mestského nájomného bytu č. 1 na prízemí v bytovom dome na ulici Štefánikovej č. 11 v Spišskej Belej do nájmu nájomníčke Petronele Neupauerovej, trvale bytom Spišská Belá, Osloboditeľov 39

Voľba riaditeľa/konateľa Mestského podniku Spišská Belá s.r.o.

MsZ  odvolalo   Ing. Miroslava Petreka, trvale bytom Kežmarok, Huncovská 323/6 z funkcie riaditeľa/konateľa spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá  a zvolilo  Ing. Kristínu Priesterovú, trvale bytom Košice, Hlavná 81 do funkcie riaditeľa/konateľa tejto spoločnosti.

Prebiehajúce stavebné akcie v meste

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o prebiehajúcich a pripravovaných stavebných akciách v meste.

Prenájom, zámeny a vysporiadanie pozemkov

1./ MsZ schválilo prenájom  časti   pozemku pri dome smútku v Spišskej Belej   o výmere  1 m2  pre účely umiestnenia sviečkomatu  v prospech Ing Jozefa Mikluša, bytom  Malý Lipník 96,   na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 20 EUR

2./ MsZ schválilo prenájom pozemku na umiestnenie pre účely zriadenia rozoberateľnej  prírodnej sánkarskej dráhy na dobu 10 rokov, žiadateľovi Slovenský zväz sánkarov, Starý Smokovec 18074, Vysoké Tatry, za nájomné 200 EUR  ročne, za podmienky, že prevádzkovateľ nebude vykonávať podnikateľskú činnosť na tejto zimnej atrakcii.

3./ MsZ schválilo  zámenu  pozemkov v k. ú. Spišská Belá medi  Mestom Spišská Belá, a PVE, s.r.o. Moskovská 8, Spišská Belá, pričom  presná výmera pozemku bude určená podľa geometrického plánu,  ktorý dá vyhotoviť žiadateľ  PVE,  s.r.o.,  Moskovská 8, Spišská Belá.. V danom prípade ide o osobitný zreteľ spočívajúci v skutočnosti, že sa jedná o vzájomnú zámenu kvalitatívne porovnateľných pozemkov. Uvedená zámena pozemkov bude bezodplatná.

Začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 4 ÚP mesta Spišská Belá

Poslanci schválili začatie  procesu obstarávania Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu  mesta Spišská Belá.  Zoznam žiadostí je uvedený v  prílohe  tohto uznesenia

Poskytnutie dotácie na obnovu mestských lesov

MsZ  schválili poskytnutie dotácie pre rok 2019 vo výške 44.555.,— EUR z rozpočtu mesta spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. na obnovu mestských lesov

Diskusia o zdravotných službách v meste

Poslanci spolu s primátorom diskutovali o súčasnom stave poskytovania zdravotných služieb v meste a o potrebách obyvateľov v tejto oblasti.

Kontroly hlavného kontrolóra

Poslanci vzali na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky mesta o vykonanej kontrole

 Rekonštrukcia  mosta na cyklistickom chodníku

Poslanci  vzali na vedomie informáciu primátora mesta o predložení žiadosti   o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia mosta na cyklistickom chodníku Spišská Belá“, ktorý bude podaný v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP Poľnohospodárskej platobnej agentúry zastúpenou miestnou akčnou skupinou Tatry-Pieniny-LAG v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, kód výzvy: MAS_066/7.5/1.1 s celkovými výdavkami  vo výške 38 469,14  EUR a schválili  zabezpečenie  realizácie  tohto  projektu  v  súlade  s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku vo výške 25 000,- EUR.

Poslanci tiež schválili zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na spolufinancovanie uvedeného projektu, v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. Zároveň sa príjemca zaväzuje, že v prípade poskytnutia dotácie v nižšej sume ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie zabezpečí realizáciu stanovených cieľov schváleného projektu

Dobudovanie infraštruktúry k občianskej vybavenosti v Spišskej Belej – Strážky – Záchytné parkovisko

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o predložení žiadosti o poskytnutie  nenávratného  finančného príspevku z a účelom  realizácie  projektu s názvom

Dobudovanie infraštruktúry k Občianskej vybavenosti v Spišskej Belej-Strážky – Záchytné parkovisko“, ktorý bude podaný v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP Poľnohospodárskej platobnej agentúry zastúpenou miestnou akčnou skupinou Tatry-Pieniny-LAG v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, kód výzvy: MAS_066/7.2/1.1 s celkovými výdavkami  vo výške 29 880,- EUR;

MsZ schválilo zabezpečenie realizácie tohto projektu  v súlade   s  podmienkami  poskytnutia nenávratného finančného príspevku vo výške 25 000,- EUR a schválilo tiež zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na spolufinancovanie uvedeného projektu, v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. Zároveň sa príjemca zaväzuje, že v prípade poskytnutia dotácie v nižšej sume ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie zabezpečí realizáciu stanovených cieľov schváleného projektu.

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X