zo zasadnutia mestského zastupiteľstva 31.1.2019

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 31. januára 2019 venovalo aj týmto témam:

Poslanci vzali na vedomie  informácie  o základných právnych predpisoch  mesta

MsZ vzalo na vedomie informácie primátora mesta  o základných právnych predpisoch  z ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, zákon o obecnom zriadení, zákon o ochrane osobných údajov, zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o základných dokumentoch mesta, organizačný poriadok mesta a mestského úradu,  všeobecne záväzné nariadenia mesta, rozpočet mesta na rok 2019, územný plán mesta, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, komunitný plán rozvoja sociálnych služieb a ďalšie dokumenty

Mesto Spišská Belá schválilo  základné dokumenty

MsZ schválilo Štatút mesta Spišská Belá, Rokovací poriadok MsZ Spišská Belá, Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

 

Poverenie sobášiacich pre Matričný úrad Spišská Belá

MsZ poverilo v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov Jozefa Kunu, primátora mesta a poslancov MsZ – JUDr. Štefana Bieľaka, Ing. Sylviu Slavkovskú,  Maroša Vaverčáka, Mgr. Branislava Ziburu,  Danielu Deptovú, Mgr. Martu Britaňákovú, Petra Tetemonteho  výkonom funkcie sobášiacich pri uzatváraní manželstiev na Matričnom úrade v Spišskej Belej

 

Poslanci si zriadili nové komisie MsZ

MsZ zriadilo komisie mestského zastupiteľstva  a zároveň zvolilo:

1./Mgr. Martu Britaňákovú za predsedu Komisie bytovej sociálnych vecí a verejného poriadku  a za členov tejto komisie:  Mgr. Branislav Zibuau, Daniela Deptová, Gabriel Gemza, Maroš Vaverčák, Mgr. Katarína Duchnitzká, Ing. Anna Mláková, Bc. Peter Novajovský

2./Danielu Deptovú za predsedu Komisie financií a správy majetku a za členov komisie, Mgr. Branislav Zibura, JUDr. Štefan Bieľak, Ing. Ján Svocák, Mgr. Marta Britaňáková, Bc. Peter Novajovský, Ing. Veronika Kováčiková,  Ing. Anna Kleinová

 

3./Maroša Vaverčáka za predsedu Komisie  na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta a za členov tejto komisie: Gabriel Gemza, Bc. Peter Novajovský, Ing. Sylvia Slavkovská, Mgr. Alena Schurdaková, JUDr. Štefan Bieľak,  Mgr. Marta Britaňáková, Mgr. Marta Grivalská

 

4./MUDr. Andreja Nováka za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta a za členov tejto komisie: Peter Tetemonte, Daniela Deptová

 

5./JUDr. Štefana Bieľaka za predsedu Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy, ŽP a regionálnej politiky a za členov tejto komisie: Ing. Ján Svocák Ing. Sylvia Slavkovská, Mgr. Branislav Zibura, Peter Tetemonte, MUDr. Andrej Novák, Ing. Radoslav Kalafút, Ing. Mária Grichová, RNDr. Paula Grivalská

 

 

MsZ určilo PhDr. Edita Svocáková na pozíciu  kronikárky Mesta Spišská Belá

 

 

Noví členovia v radách škôl

 

MsZ delegovalo v zmysle § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  za členov rád škôl týchto svojich zástupcov:

  1. a)  do rady školy pri Základnej škole, J. M. Petzvala, Moskovská č. 20: Daniela Deptová, Štefan Bieľak, MUDr. Andrej Novák Ing. Sylvia Slavkovská
  2. b)  Základná škola, Štefánikova č. 19 – Branislav Zibura, Mgr. Marta Britaňáková, Bc. Peter Novajovský, JUDr. Štefan Bieľak
  3. c)  Základná umelecká škola, ulica Zimná č. 12 –  Mgr. Branislav Zibura, Ing. Ján Svocák, Ing. Sylvia Slavkovská, Peter Tetemonte
  4. d)  Centrum voľného času, Zimná č. 47 – Maroš Vaverčák, Bc. Peter Novajovský
    e)  Materská škola, Mierová 1 – Maroš Vaverčák, Gabriela Gemzu, Ing. Ján Svocák, Mgr. Marta Britaňáková
  5. f) Mestská školská rada mesta Spišská Belá – Veronika Kováčiková, PhDr. Edita Svocáková

 

 

Dozorná rada Mestský podnik mesta Spišská Belá s.r.o.

 

MsZ delegovalo do Dozornej rady Mestského podniku Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, Spišská Belá

1)   Ing. Jána Svocáka, bytom Spišská Belá, Záhradná 531/20

2)   JUDr. Štefana Bieľaka, bytom Spišská Belá, Tatranská 750/30

3)   Petra Tetemonteho, bytom Spišská Belá – Strážky, Ladislava Medňanského 1059/24

4)   Danielu Deptová, bytom Spišská Belá, Nová 29/274

5)   Mgr. Branislava Ziburu, bytom Spišská Belá, Slnečná č. 37

 

Dozorná rada Lesov mesta Spišská Belá s.r.o.

 

MsZ delegovalo do Dozornej rady Lesov mesta Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, Spišská Belá

1)   MUDr. Andreja Nováka, bytom Spišská Belá  Mierová 781/9

2)   Maroša Vaverčáka, bytom Spišská Belá, Osloboditeľov 881/3

3)   Eduarda Kriššaka, bytom Spišská Belá, Mierová 2/804

4)   Ing. Miroslava Jurča, bytom Spišská Belá, Družstevná 66/956

5)   Ing. Jána Svocáka, bytom Spišská Belá, Záhradná 531/20

 

Členstvo mesta v záujmových  organizáciách

MsZ vzalo na vedomie informácie primátora mesta o členstve mesta v záujmových  organizáciách a organizáciách s majetkovou účasťou mesta

 

Participatívny rozpočet mesta Spišská Belá pre rok 2019 

MsZ schválilo výzvu na predkladanie projektových žiadostí v rámci Participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá pre rok 2019

 

Pridelenie 2 izbového bytu na Zimnej č. 46 a prekvalifikovanie bytu na služobný byt

Poslanci schválili pridelenie  2-izbového mestského nájomného bytu na ulici Zimnej 46 v Spišskej Belej žiadateľke Ivete Čopákovej, Štefánikova 18, Spišská Belá a tiež schválili prekvalifikovanie mestského nájomného bytu na  služobný byt  ide o 3-izbový byt č. 4 v bytovom dome na 1. poschodí na ulici 1. mája  č. 44 v Spišskej Belej, kde je nájomníčkou Mgr. Silvia Belončáková a manž., učiteľka v Základnej škole M.R.Štefánika, Spišská Belá

 

Vyhodnotenie pripomienok z verejného prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN mesta Spišská Belá

MsZ  schválilo v k.ú. Spišská Belá lokalita A3 – funkčné využitie plôch ponechané podľa platného ÚPN obce, ako polyfunkčná plocha pre statickú dopravu a verejnú zeleň  a polyfunkčná plocha pre občiansku vybavenosť, ktoré nebudú rušiť obytnú funkciu susedných nehnuteľností – RD s doplnením zabezpečiť bezkolízny prístup na jestvujúcu obytnú plochu (p. č. 1726/2) samostatnou účelovou komunikáciou s min. šírkou 4 m a zabezpečiť bezkolízny prístup na jestvujúcu obytnú plochu (p. č. 1724 a 1720) z polyfunkčnej plochy statickej dopravy a verejnej zelene (p. č. 8551/25 a 112/5).

Výška nadzemného podlažia pri občianskej vybavenosti bude ponechaná 4,5 m nad úrovňou verejnej komunikácie alebo parkoviska a maximálna prípustná intenzita zastavanosti bude 0,6 spoločne pre parcely č.8551/5, 8551/25, kde zároveň Mesto Spišská Belá  požaduje majetkoprávne vysporiadanie pozemku v prospech mesta (pozemok pod účelovou prístupovou  komunikáciou) v prípade zriadenia vecného bremena v zelenej ploche  v prospech vlastníkov rodinných domov súp. číslo 481, 482,483 na zabezpečenie prístupu k rodinným domom zo zadnej časti.

V k.ú. Strážky lokalita B4 – (schválená ZaD č. 2, uznesením MZ č. 22/2017, VZN č. 1/2017, dňa 2.03.2017) zostane podľa návrhu ZaD č. 3, s úpravami podľa následného spresnenia riešenia v Urbanistickej štúdii. Uličný priestor bude šírky 14 m.

 

Predaje a prenájmy pozemkov

1./ MsZ schválilo žiadosť o prenájom časti pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica v Tatranskej Kotline a tiež na Belianskom rybníku v prospech žiadateľa Martina Sisku, ul. SNP, Spišská Belá na umiestnenie dreveného domčeka a kontajnera na požičiavanie bicyklov pri  cyklochodníku v Tatranskej Kotline

2./ MsZ schválilo zámer na predĺženie doby nájmu pozemku  v k. ú. Tatranská Lomnica, lokalita Skaľana, na dobu 5 rokov  pre nájomcu  Qwaltpaka s.r.o. Družstevná 85, Spišská Belá  na účely poľnohospodárskej výroby

3./ MsZ neschválilo prenájom ani  odpredaj časti pozemku v k.ú. Spišská Belá pri novom rodinnom dome pri Belanských kúpeľoch majiteľovi  Petrovi Jeleňákovi, trvale bytom Holumnica 2  za účelom využívania pozemku ako záhrada

4./ MsZ schválilo uzavretie  zmluvy o budúcej zmluve na  bezodplatné zriadenie vecného bremena pre účely výstavby vodovodu v rámci priemyselného areálu SEVER  v k.ú. Spišská Belá  v prospech oprávneného z vecného bremena  pre právnickú osobu EUROTREND ŠPAK s.r.o. Zimná 17, Spišská Belá

 

Priemyselný park Pradiareň – okružná križovatka a prístupová cesta

MsZ odročilo opätovnú žiadosť Mesta Kežmarok o odkúpenie pozemkov pre účely umiestnenia stavby prístupovej (cestnej) komunikácie a okružnej križovatky na ceste č. 1/66 pre účely priemyselného areálu MUBEA Automotive Slovakia s.r.o. Kežmarok, z dôvodu že Mesto Kežmarok pripravuje pre naše mesto doplňujúcu žiadosť na odkúpenie pozemkov.

 

Ponukové konanie na odkúpenie nehnuteľného majetku  v lokalite Sever

 

MsZ súhlasí s prihlásením Mesta Spišská Belá do ponukového konania na odkúpenie nehnuteľného majetku  spoločnosti SPP v  rámci priemyselného areálu SEVER

Z činnosti hlavnej kontrolórky

MsZ schválilo správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2018

MsZ vzalo na vedomie informáciu o kontrolách hlavnej kontrolórky mesta a informáciu o stave rezervného fondu mesta k 31. 12. 2018.

 

Poskytnutie náhrady za nevyčerpanú dovolenku

MsZ schválilo v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov  obcí a primátorov miest poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku bývalému primátorovi mesta JUDr. Štefanovi Bieľakovi v rozsahu 30,5 dní

 

Prestavba a nadstavba meštianskeho domu  na ulici Hviezdoslavova č. 1, Spišská Belá

 

MsZ schválilo investičný zámer: Prestavbu a nadstavbu meštianskeho domu – 9.b.j., Hviezdoslavova 1, Spišská Belá vybudovanie nových 9 mestských nájomných bytov

 

 

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X