Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva 25.4.2019

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 25. apríla 2019 venovalo aj týmto témam:

 

Odročilo schválenie VZN č. 5/2019 – Územný plán mesta Spišská Belá

Poslanci odročili schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 9/2008 v znení VZN č. 1/2014 a č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Belá na budúce rokovanie MsZ

Hospodárenie mesta za rok 2018

Poslanci prerokovali a schválili bez výhrad výsledok hospodárenia mesta Spišská Belá za rok 2018 ako aj Záverečný účet Mesta Spišská Belá za rok 2018. Schodok rozpočtového hospodárenia Mesta Spišská Belá za rok 2018 vo výške 164 440,94 Eur zistený podľa ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a iné účelovo určené prostriedky podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. v sume 162 296,65 Eur, celkom vo výške 326 737,50 Eur.

Poslanci vzali na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mesta Spišská Belá za rok 2018 a Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mesta Spišská Belá 2018.

Druhá zmena rozpočtu mesta pre rok 2019

MsZ schválilo návrh na druhú zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 2/2019 a zároveň  schválilo  použitie  finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta na investičné akcie vo výške 70 809 EUR. Použitie rezervného fondu je zverejnený  na www.spisskabela.sk

Pridelenie bytu

Poslanci schválili pridelenie 1-izbového mestského nájomného bytu na Štefánikovej č.11 v Spišskej Belej žiadateľke Kataríne Danielčákovej, bytom Spišská Belá, Osloboditeľov 39

 

Plán investičných a stavebných akcií mesta Spišská Belá pre rok 2019

Poslanci schválili plán investičných a stavebných akcií mesta Spišská Belá pre rok 2019 Zoznam investičných akcií je zverejnený na webovej stránke mesta

 

Realizácia aktuálnych investičných akcií v meste  Spišská Belá

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátor mesta o realizácii aktuálnych investičných akcií v meste  Spišská Belá

 

Správy hlavného kontrolóra

Poslanci vzali na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2019

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X