Zmena na poste riaditeľky materskej školy

Vzhľadom na to, že 30. júna 2019 uplynie 5-ročné funkčné obdobie terajšej riaditeľke Materskej školy, Mierová 1, Spišská Belá, mesto Spišská Belá bolo zo zákona povinné vyhlásiť nové výberové konanie na obsadenie tejto funkcie. Po úspešnom výberovom konaní Rada školy pri MŠ v Spišskej Belej, ktorá bola výberovou komisiou v rámci toho procesu, navrhla zriaďovateľovi tejto materskej školy do funkcie riaditeľky MŠ, Mierová 1, Spišská Belá na najbližšie 5-ročné funkčné obdobie rokov 2019-2024 vymenovať úspešnú uchádzačku z výberového konania – Mgr. Pavlu Malinovú.

Primátor mesta Jozef Kuna s týmto návrhom Rady školy pri Materskej škole, Mierová 1, Spišská Belá súhlasil, a tak dňa 15. mája 2019 slávnostne odovzdal Mgr. Pavle Malinovej menovací dekrét s účinnosťou od 1. júla 2019, kedy sa ujme funkcie.

Doterajšej pani riaditeľke pani Margite Labisovej ďakujeme za dlhoročnú obetavú prácu na tejto pozícii v prospech Materskej školy, Mierová 1, Spišská Belá. Prajeme jej do ďalšieho života veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a entuziazmu. Novonastupujúcej riaditeľke materskej školy v našom meste Mgr. Pavle Malinovej  želáme pevné zdravie, veľa tvorivých nápadov a energie pri riadení tejto nezastupiteľnej školskej inštitúcie v Spišskej Belej.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X