Získali sme dotáciu na obnovu fasády budovy Face clubu

Mesto Spišská Belá podalo ešte v decembri 2018 v rámci výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky programu Obnovme si svoj dom žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: „Obnova fasády meštianskeho domu na Petzvalovej ul. č. 16 v Spišskej Belej“. Dotačná odborná komisia posudzovala kvalitu predložených projektov z hľadiska plnenia účelu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Mesto bolo s prístupom k ochrane národnej kultúrnej pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu úspešné a získalo dotáciu vo výške 30 000 eur.

Krajský pamiatkový úrad Prešov určil podmienky na realizáciu obnovy zamerané na zachovanie architektonických prvkov fasády, nároky na jej povrchovú úpravu, farebnosť či ošetrenie ozdobných kovových častí.

Povinné spolufinancovanie bude predstavovať minimálne 5 % z celkového rozpočtu projektu. Tieto financie budú hradené z rozpočtu mesta. Projekt bude zrealizovaný do konca roka 2019.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X