Zelené opatrenia pre samosprávy

V Ružomberku sa 20. júna 2019 uskutočnil informačný deň Zelené opatrenia pre samosprávy, ktorý pripravila Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Cieľom podujatia bolo informovať o možnostiach zníženia nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom projektovania a realizácie adaptačných opatrení. Ide o opatrenia, ktoré zabezpečia zlepšenie vlastností krajiny a jej mikroklimatických pomerov, pričom riešia najmä prebytok alebo nedostatok vody.

Samosprávy boli informované o krajinárskych opatreniach, ktoré napríklad dokážu ochrániť pred povodňami. Hovorilo sa o možnostiach financovania takýchto aktivít a odprezentované boli aj v zahraničí realizované konkrétne inšpiratívne zásahy. Ako modelový príklad bol predstavený aj projekt z nášho mesta, ktorý zatiaľ však ešte nebol realizovaný. V rámci programu s ním vystúpila Ing. Helena Sarvašová – autorizovaný krajinný architekt.

Mesto Spišská Belá už v minulom kalendárnom roku pripravilo a podalo projekt na získanie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie v rámci operačného programu – Kvalita životného prostredia, na riešenie vodozádržných opatrení v Spišskej Belej. Navrhnuté boli opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu v intraviláne mesta za účelom budovania bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody vo forme tzv. dažďových záhrad. Mesto Spišská Belá sa rozhodlo pilotne vytvoriť takéto opatrenia v areáli Základnej školy J. M. Petzvala na Moskovskej ulici a v areáli bývalej kolkárne na Tatranskej ulici.

V prvom hodnotiacom kole naša žiadosť nebola schválená, avšak o nenávratný finančný príspevok sa uchádzame opakovane. Aj pod Tatrami sa totiž stretávame so zmenami klímy, ktoré tu prinášajú najmä nárast extrémnych javov počasia, teplejšie zimy a nárazové intenzívne zrážky.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X