Združenie Tatry – Pieniny získalo štatút Miestnej akčnej skupiny

V rámci Programu rozvoja vidieka Združenie TATRY – PIENINY LAG so sídlom v Spišskej Starej Vsi pripravilo Stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) s názvom „Od Tatier k Dunajcu“. Následne na základe ministerstvom zverejnenej výzvy opakovane predložilo žiadosť o schválenie tejto stratégie a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vybralo 87 verejno-súkromných partnerstiev z celého Slovenska (podaných bolo 121 žiadostí), ktorým schválilo stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a bude im udelený štatút miestnej akčnej skupiny.

Medzi schválenými je aj stratégia Združenia TATRY – PIENINY LAG a tak toto združenie získa štatút Miestnej akčnej skupiny (ďalej len MAS). Združenie má 64 členov, z toho 31 miest a obcí (medzi nim aj Spišská Belá) a zvyšok tvoria podnikatelia, občianske združenia a fyzické osoby prevažne z okresu Kežmarok, Stará Ľubovňa a Poprad.

To, čo je však podstatné, uvedené schválenie stratégie umožní tomuto združeniu čerpať finančné prostriedky v celkovej výške 1 982 409 EUR z fondov EÚ. V prílohe je zverejnený prehľad aktivít, na ktoré bude možné použiť uvedené finančné prostriedky. Začiatok čerpania týchto financií sa predpokladá v polovici roka 2018.

Viac informácii o združení TATRY – PIENINY LAG nájdete na : http://www.tatry-pieniny.com/

Zoznam schválených MAS a neschválených VSP je zverejnený na : http://www.nsrv.sk/index.php?start&pl=18&article=1497

Názov prílohy Odkaz
Prehľad aktivít MAS Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X