Aktuality
Počet zobrazení 700

Záväzný prieskum záujmu o cirkevnú základnú školu

Vážení rodičia, resp. zákonní zástupcovia detí, v priebehu ostatných dní sa vám dostalo do rúk tlačivo „záväznévyhlásenie rodičov“, ktoré vám bolo doručené do vašej domácnosti prostredníctvom mestského úradu v našom meste. Jeho cieľom je zistiť záujem rodičov detí (resp. ich zákonných zástupcov) majúcich trvalý pobyt v Spišskej Belej o vznik cirkevnej (rímskokatolíckej) základnej školy v našom meste.

S návrhom na zriadenie cirkevnej základnej školy v Spišskej Belej prišla skupina rodičov detí z nášho mesta. Po prerokovaní tohto návrhu Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej rozhodlo, že ak má dôjsť k zrušeniu jednej z existujúcich základných škôl a k následnému vzniku cirkevnej základnej školy, je potrebné poznať záväzný názor rodičov/zákonných zástupcov detí s trvalým pobytom v Spišskej Belej (vo veku od 0 do 14 rokov). V prípade dostatočného záujmu zo strany rodičov (zákonných zástupcov) detí o vznik tejto školy, by cirkevná základná škola mala vzniknúť transformáciou, čiže premenou jednej z dvoch súčasných základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Spišská Belá (jedna z týchto škôl by bola zrušená a nahradená cirkevnou základnou školou).

V záujme objektívnosti, nestrannosti a úplnosti preskúmania záujmu rodičov (zákonných zástupcov) detí o zriadenie cirkevnej základnej školy tento prieskum uskutoční a zabezpečí priamo samotné mesto (mestský úrad), a to mimo základných škôl a mimo rodičov – navrhovateľov založenia cirkevnej školy. V prípade záujmu o vznik cirkevnej základnej školy je potrebné, aby toto záväzné vyhlásenie podpísali obaja rodičia/zákonní zástupcovia (nestačí podpis jedného z dvoch existujúcich zákonných zástupcov). Svojim podpisom sa záväzné zaviažu, že v prípade vzniku cirkevnej školy bude ich dieťa plniť povinnú školskú dochádzku na vzniknutej cirkevnej základnej škole. Uvedené záväzné vyhlásenie je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu v Spišskej Belej v termíne do 15. januára 2016. Pre každé dieťa je určené jedno samostatné tlačivo vyhlásenia, v ktorom sú už predtlačené údaje o dieťati. A teda rodičia budú rozhodovať o každom dieťati samostatne.

Následné vyhodnotenie týchto záväzných vyhlásení bude robiť mesto (mestský úrad), ktoré bude následne informovať o konečnom počte detí, ktorých rodičia, resp. zákonní zástupcovia prejavili záujem o cirkevnú školu (menný zoznam všetkých týchto detí sa nebude verejne sprístupňovať). Vyhodnotia sa všetky doručené dotazníky rodičov detí od 0 do 14 rokov, avšak rozhodujúci bude súhlas rodičov detí, ktoré od 1. septembra 2016 budú navštevovať, resp. by mali navštevovať základnú školu v našom meste. Názor rodičov mladších detí bude len síce zatiaľ orientačný, ale zároveň smerodajný pre účely zistenia možného vývoja počtu detí, ktoré by mali v budúcnosti navštevovať cirkevnú základnú školu.

Vyhodnotenie dotazníkov sa musí uskutočniť tak, aby sa vyhodnotili súhlasy rodičov detí po jednotlivých školských ročníkoch (aby sa zabezpečil dostatočný počet detí nielen v celej škole, ale aj v jednotlivých ročníkoch). Takéto sledovanie po ročníkoch je nevyhnutné preto, že k vzniku cirkevnej základnej školy má dôjsť premenou jednej z existujúcich štátnych základných škôl (ak by cirkevná škola vznikala samostatne ako tretia škola v meste, nebolo by potrebné takéto vyhodnotenie a sledovanie počtu žiakov).  Minimálny počet detí v jednotlivých ročníkoch a minimálny počet detí pre celú cirkevnú základnú školu bude určený s prihliadnutím na maximálnu možnú kapacitu druhej základnej školy v našom meste, nakoľko každé dieťa v danom veku s trvalým pobytom v Spišskej Belej má nárok byť a musí byť umiestnené v štátnej základnej škole v našom meste (musí ho mesto ako zriaďovateľ prijať do štátnej ZŠ a preto musí mať dostatočnú kapacitu pre tieto deti, ktoré nebudú chcieť chodiť do cirkevnej ZŠ). Dodržanie vyššie uvedeného postupu získania názoru rodičov je pre mesto ako zriaďovateľa škôl garanciou objektívnosti a vecnej správnosti.

Pre úspešnosť pokračovania vo veci možnej transformácie školy nestačí len dostatočný celkový počet súhlasov rodičov, ale aj celkový dostatočný počet detí v jednotlivých ročníkoch budúcej cirkevnej školy. Ani dostatočný počet súhlasov rodičov však ešte automaticky neznamená, že dôjde k transformácii jednej z existujúcich škôl na cirkevnú školu. Je tu niekoľko ďalších faktorov, ktorú bude mesto musieť skúmať (opäť  ich skúmanie je nutné len preto, že k vzniku cirkevnej základnej školy má dôjsť premenou jednej z existujúcich štátnych základných škôl – ak by cirkevná škola vznikala samostatne ako tretia škola v meste, nebolo by potrebné takéto skúmanie ďalších podmienok transformácie školy).

Takže uvedené vyjadrenie rodičov je prvým predpokladom (krok), že má zmysel ďalej v tomto procese diskusie o transformácii škôl pokračovať. Je laickým vyjadrením názoru na vznik cirkevnej školy a je vyjadrením potreby rodičov detí. Po tomto kroku však musia prísť ďalšie kroky – odborné vyjadrenia a odborné posúdenia (finančné, právne, administratívne, legislatívne, majetkové ….).  A opätovne treba len pripomenúť, že k takémuto zložitému posúdeniu musí prísť len preto, že dochádza k vzniku cirkevnej školy práve formou transformácie. Zároveň v tomto procese plánovanej transformácie sa môžu objaviť ešte aj iné skutočnosti, ktoré môžu realizáciu tohto zámeru odsunúť na neskoršie obdobie (napr. realizácia projektov s podporou EÚ na oboch školách a ich časová viazanosť po dobu 5 rokov od ukončenia projektu a pod.).

A uvedená zložitosť nespočíva v samotnom založením cirkevnej základnej školy, ale v jej založení formou transformácie jednej z existujúcich škôl. Preto tá zvýšená obozretnosť a omnoho väčšia miera zodpovednosti, nakoľko v prípade neúspechu tohto projektu transformácie by to mohlo mať vážne dôsledky.  A napriek tomu, že celý tento proces takejto formy vzniku cirkevnej školy (jej transformáciou) je veľmi zložitým, mesto (mestské zastupiteľstvo) sa rozhodol dať šancu tomuto procesu preskúmania takejto možnosti vzniku cirkevnej školy (nezamietlo túto možnosť hneď na začiatku tejto diskusie, hoci tak mohlo urobiť).  Ale zároveň je nutné si uvedomiť, že mesto bude vždy zodpovedné (ako „predĺžená ruka štátu“) za systém zabezpečenia fungovania základného školstva v našom meste. Ani vznikom cirkevnej školy sa mesto nezbavuje tejto zodpovednosti  a zo zákona je povinné pre každé dieťa s trvalým pobytom v meste mu zabezpečiť podmienky pre získanie základného vzdelania.

V tomto prípade, keďže ide o citlivú a zároveň odborne zložitú záležitosť, je veľmi dôležité, aby aj samotný proces preskúmania záujmu o cirkevnú školu bol čo najviac objektívny a nestanný a aby sa rodičia slobodne a zodpovedne rozhodli.  Preto je rovnako dôležité viesť vecnú a slušnú diskusiu, či informačnú kampaň o potrebe mať, či nemať cirkevnú základnú školu v našom meste. Je veľmi žiadúce,  aby táto diskusia, či kampaň neskĺzla do jednostrannej, či obojstrannej demagógie a nevyvolávala zbytočnú polarizáciu vzťahov a napätia medzi ľuďmi v našom meste.

Demokraticky sme nechali tejto myšlienke priestor na jej prípadnú ďalšiu realizáciu (rozhodnutím mestského zastupiteľstva), tak rovnako demokraticky rešpektujme názory „ZA“ či „PROTI“, aj keď s nimi nesúhlasíme.

Najnovšie články