Zaujímavý prvok pri materskej škole na Letnej ulici

Mesto Spišská Belá prostredníctvom externej firmy z vlastných zdrojov vybudovalo v júli 2019 za elokovaným pracoviskom materskej školy na Letnej ulici nové detské ihrisko, ktoré pozostáva z nerezových bezúdržbových herných prvkov.

V rámci druhej etapy prác v tejto lokalite sa vedenie mesta rozhodlo oddeliť jestvujúcu vodnú stavbu – podzemnú mechanicko-biologickú čistiareň odpadových vôd – z dôvodu hygieny a bezpečnosti detí, od voľne dostupného priestoru detského ihriska. Biologická čistiareň odpadových vôd tu bola umiestnená už počas rekonštrukcie objektu v roku 2017 pre nevyhovujúce spádové pomery, ktoré neumožňovali napojenie na verejnú splaškovú kanalizáciu. Odpadové vody z objektu škôlky na Letnej 5 aj v súčasnosti prechádzajú riadne povolenou biologickou čistiarňou odpadových vôd, kde sa zabezpečuje čistenie produkovaných odpadových vôd s následným vypúšťaním do Belianskeho potoka v zmysle zákona o vodách.

Začiatkom septembra 2019 Správca športových, účelových a rekreačných zariadení mesta zabezpečil osadenie jednoduchého, avšak farebne zaujímavého oplotenia nadzemnej časti ČOV, ktoré plní spomenutý účel.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X