Aktuality
Počet zobrazení 637

Záujem o zriadenie cirkevnej základnej školy v Spišskej Belej

Určitá skupina rodičov v našom meste prejavila záujem zriadiť cirkevnú (katolícku) základnú školu. Zriadenie takejto školy títo rodičia navrhujú formou transformácie jednej zo základných škôl. Tento návrh znamená, že jedna zo základných škôl v našom meste by musela byť zrušená a následne transformovaná na cirkevnú školu. Podľa vyjadrenia týchto rodičov dôvodom, prečo zriadiť cirkevnú školu formou transformácie, a nie formou zriadenia tretej základnej školy v našom meste, je skutočnosť, že je málo detí (žiakov) na to, aby mohli bez problémov fungovať tri základné školy v našom meste. K uvedenej veci 4. októbra 2015 uskutočnila Rímskokatolícka farnosť nášho mesta verejné stretnutie v kinosále mesta. Dňa 28.10.2015 sa uskutočnilo diskusné fórum poslancov mestského zastupiteľstva s primátorom mesta, na ktorom sa prítomní dohodli na spoločnom postupe v tejto veci v záujme objektívneho a nestranného posúdenia tohto návrhu (t.j. posúdenia skutočného záujmu rodičov školopovinných detí zriadiť cirkevnú základnú školu v našom meste). A tento postup sa predložil na rokovanie mestskému zastupiteľstvu dňa 12.11.2015. Na tomto verejnom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa zúčastnila aj skupina rodičov, ktorí prišli s touto iniciatívou, ale aj ďalšia verejnosť. Po dlhšej diskusii poslanci schválili nižšie uvedený postup, ktorým treba preveriť reálny záväzný záujem rodičov o umiestnenie ich detí v cirkevnej škole. Zároveň tento postup má preveriť aj reálnu možnosť transformácie jednej zo základných škôl na cirkevnú školu.

1. krok

Vyjadrenie rodičov detí vo veku od 0 do 14 rokov (s trvalým pobytom v Spišskej Belej)

– vo forme súhlas rodičov detí, aby ich dieťa navštevovalo od školského roka 2016/2017 cirkevnú základnú školu v Spišskej Belej. K tomu pozri text ďalej.

2. krok

Vyjadrenie vedenia školy a samotného pedagogického zboru

– súhlas vedenia školy a väčšiny pedagogického zboru (potrebné z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov a prípadných následných nárokov pedagógov) – tu je potrebná dohoda medzi vedením školy a mestom ako zriaďovateľom na spoločnom postupe, ak bude úspešný prvý krok (bez pozitívneho prístupu vedenia školy je ťažko možné uskutočniť transformáciu danej školy na cirkevnú).

3. krok

Vyjadrenie rady školy

Rada základnej školy, ktorá sa má transformovať na cirkevnú školu, musí dať k tejto transformáciisúhlas, t.j. súhlas na zrušenie tejto ZŠ a jej transformácia na cirkevnú základnú školu.

4. krok

Rozhodnutie zriaďovateľa – mesta Spišská Belá

– vo forme súhlasu Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá – súhlas so zrušením základnej školy  a jej transformáciou na cirkevnú základnú školu a vykonanie tohto rozhodnutia zabezpečuje primátor mesta (takže je potrebný pozitívny prístup oboch orgánov mesta k transformácii školy na cirkevnú školu).

Mestské zastupiteľstvo však musí pri svojom rozhodnutí zohľadniť fakt, že mesto bude znášať zo svojho rozpočtu pracovnoprávne a finančné dopady v prípade transformácie školy (napr. odstupné), nakoľko rozpočet školy nemá na to finančné prostriedky a štát takéto náklady nefinancuje zo štátneho rozpočtu.

K rozhodnutiu zastupiteľstva o zrušení školy a o vzniku cirkevnej ZŠ by malo dôjsť najneskôr do 31. marca daného roka, aby nový právny subjekt – nová škola mohla byť zapísaná do siete škôl do 30.6.2015 a aby od 1. septembra mohla začať takáto škola fungovať.

Väčšina poslancov konštatovala, že je ochotná podporiť zriadenie cirkevnej základnej školy transformáciou jednej zo základných škôl, ak takéto zriadenie podporí písomným súhlasom dostatočný počet rodičov detí vo veku od 6 do 14 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v Spišskej Belej (t.j. ktoré majú chodiť v nasledujúcom školskom roku 2016/2017 do základnej školy).

Ďalší postup schválený zastupiteľstvom:

V záujme objektívnosti, nestrannosti a úplnosti preskúmania záujmu rodičov relevantných detí o zriadenie cirkevnej základnej školy v Spišskej Belej tento prieskum uskutoční a zabezpečí priamo samotné mesto (mestský úrad), a to mimo základných škôl a mimo rodičov – navrhovateľov založenia cirkevnej školy. Mesto (mestský úrad) vypracuje dotazník, ktorý sa bude záväzne pýtať rodičov detí narodených od 1.9.2001 a mladších, čí súhlasia, aby ich dieťa v tom danom veku si plnilo povinnú školskú dochádzku v cirkevnej základnej škola v našom meste.

Tieto dotazníky budú na meno rodiča doručené do vlastných rúk rodiča (na adresu trvalého pobytu rodiča), aby sa zabezpečilo, že rodič každého dieťaťa dostane uvedený dotazník a bude môcť sa rozhodnúť. Ak rodičia súhlasia (vyžaduje sa podpis oboch rodičov, resp. zákonných zástupcov), aby ich dieťa navštevovalo cirkevnú základnú školu, podpísaný dotazník sami doručia späť na mestský úrad (do podateľne mestského úradu). V dotazníku sa určí lehota, do kedy je potrebné dotazník v prípade záujmu doručiť späť na mestský úrad (je potrebné určiť túto lehotu). Uvedený dotazník bude mať charakter záväznej prihlášky, čiže jeho podpisom rodič(-ia) záväzne prihlasuje dieťa do cirkevnej základnej školy, ak bude zriadená. Uvedený dotazník by mal byť doručovaný do domácnosti od 15. decembra a lehota na jeho vrátanie by mala byť do 15. januára 2016. Bližšie informácie uvedieme v nasledujúcom čísle spravodaja.

Vyhodnotenie dotazníkov uskutoční komisionálne mestský úrad. Vyhodnotia sa všetky doručené dotazníky rodičov detí od 0 do 14 rokov, avšak rozhodujúci bude súhlas rodičov detí narodených v období od 1.9.2001 do 31.8.2009, t.j. detí, ktoré od 1. septembra 2016 budú navštevovať, resp. by mali navštevovať základnú školu v našom meste. Názor rodičov mladších detí bude len orientačný pre účely zistenia možného budúceho záujmu rodičov detí, ktoré si v budúcnosti budú plniť povinnú školskú dochádzku v našom meste.

Vyhodnotenie dotazníkov sa musí uskutočniť tak, aby sa vyhodnotili súhlasy rodičov detí po jednotlivých školských ročníkoch (aby sa zabezpečil dostatočný počet detí nielen v celej škole, ale aj v jednotlivých ročníkoch). Minimálny počet detí v jednotlivých ročníkoch a minimálny počet detí pre celú cirkevnú základnú školu bude určený s prihliadnutím na maximálnu možnú kapacitu druhej základnej školy v našom meste, nakoľko každé dieťa v danom veku s trvalým pobytom v Spišskej Belej má nárok byť umiestnené v štátnej základnej škole v našom meste (musí ho mesto ako zriaďovateľ prijať do štátnej ZŠ a preto musí mať dostatočnú kapacitu pre tieto deti, ktoré nebudú chcieť chodiť do cirkevnej ZŠ). Do času vyhodnotenia uvedených dotazníkov mesto ako zriaďovateľ určí aj minimálny počet detí pre celú školu ako aj pre jednotlivé ročníky cirkevnej základnej školy.  Pre úspešnosť pokračovania transformácie nestačí len dostatočný celkový počet súhlasov rodičov, ale aj celkový dostatočný počet detí v jednotlivých ročníkoch budúcej cirkevnej školy. Ani dostatočný počet súhlasov rodičov ešte automaticky neznamená, že dôjde k transformácii jednej zo škôl na cirkevnú školu. Je to však prvý predpoklad (krok), že má zmysel ďalej v tomto procese pokračovať. V tomto procese sa môžu objaviť ešte aj iné skutočnosti, ktoré môžu tento zámer odsunúť (napr. realizácia projektov EÚ na školách a ich časová záväznosť a pod.).

Dodržanie vyššie uvedeného postupu je pre mesto ako zriaďovateľa garanciou objektívnosti a vecnej správnosti. V prípade nedodržania tohto postupu mesto ako zriaďovateľ nemôže garantovať objektívnosť daného prieskumu a následne aj objektívnosť prípadného následného rozhodovania mestského zastupiteľstva o zriadení cirkevnej základnej školy. Rozhodovanie na základe nesprávnych, či neobjektívnych informácii môže mať dosť vážne dôsledky pre fungovanie základného školstva v našom meste.  Preto je rovnako dôležité viesť objektívnu informačnú kampaň o potrebe mať, či nemať cirkevnú základnú školu v našom meste.

Rovnako je potrebné a žiadúce koordinovať postup všetkých zainteresovaných, ak má byť celý proces preskúmania záujmu o cirkevnú školu objektívny, vecný a nestanný a zároveň ak nemá vyvolať zbytočnú polarizáciu vzťahov medzi obyvateľmi v našom meste a nemá vytvárať zbytočné napätie a emócie v našom meste.

Najnovšie články