Zasadnutie Metského zastupiteľstva Spišská Belá v utorok 27.8.2019 – pozvanie

Jozef Kuna,  primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré  sa  uskutoční  27. augusta  2019 (utorok) o 1600 hodine  v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá  s týmto programom:

 

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./  16.30  Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta Spišská Belá za 1. polrok 2019

6./  16.40  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2019 (rozpočtové  opatrenie č. 5)

7./  16.50 Daniela Harnišová, Rázusova 2675/9, Poprad, žiadosť o odkúpenie pozemku KN-E 19765/106, k.ú. Tatranská Lomnica

8./  16.55  Alena Zavacká, Tatranská Kotlina – žiadosť o nájom pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica

9./  17.00   Ján Krempaský, Osloboditeľov 889/7, Spišská Belá, pokračovanie nájmu pozemku v k.ú. Spišská Belá

10./  17.10  Slovbys, s.r.o., Továrenská 985, Spišská Belá, pokračovanie nájmu pozemku v k.ú. Spišská Belá

11./ 17.20 Ing. Pavol Bekeš, Ždiar 103, pokračovanie nájmu pozemku v k.ú. Spišská Belá

12./  17.25  Peter Krišanda,  Tatranská Kotlina č.24 zámena pozemkov  v k.ú. . Spišská Belá – Tatranská Kotlina

13./  17.30   Mgr. Vladimír Šelep, Partizánska 17, Spišská Belá žiadosť o kúpu prípadne zámenu pozemku

14./  17.35  Sladký sen, s.r.o. Kežmarok – žiadosť o prenájom pozemku na umiestnenie predajného stánku v Tatranskej Kotline, k.ú. Tatranská Lomnica

15./  17.40  Euronet Services Slovakia Euronet Services Slovakia, s.r.o. Karadžičovva 8, Bratislava  žiadosť o  prenájom pozemku, k.ú.   Tatranská Lomnica, pre účely zriadenia bankomatu

16./ 17.45  Lenka Jašňáková Hlavná 621/4,  Lendak,  žiadosť o zmenu nájomcu a termínu nájmu v k.ú. Lendak

Prestávka  17.50 – 18.00 hod.

17./ 18.00 Slovenský zväz sánkarov, Starý Smokovec 18074, Vysoké Tatry,  žiadosť o prenájom pozemku v lokalite Pod Kicorou, k.ú.  Lendak

18./ 18.10 Žiadosť PVE Poprad o zámenu pozemkov  v k.ú. Spišská Belá,  pre účely polyfunkčných apartmánových domov

19./  18.20  Ing Jozef Mikluš, Malý Lipník 96,  Malý Lipník žiadosť o prenájom pozemky pre účely umiestnenie sviečkomatu

20./ 18.30  Žiadosť Mesta Kežmarok o odkúpenie pozemku v k.ú. Strážky – MUBEA

21./  18.40 Ing. Pavol Ganzarčík a manželka Zlatica Ganzarčíková , ul. Petzvalova 328/62, Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku pri rod. dome pre účely vysporiadania vjazdu do záhrady rodinného domu

22./  18.50 Katarína Cimbalistová, Družstevná 31 Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie /resp. prenájom pozemku  pre účely zriadenia záhradky

23./ 19.00  Martin Kostka, Spišská Belá, Mierová 11 – žiadosť o dokúpenie pozemku pri prevádzke  Bicykle Kostka v Spišskej Belej na Štefánikovej ulici.

24./ 19.10 Zmena uznesenia č. 246/2017 zo dňa 13.12.2017 – pozemky na výstavbu cyklotrasy

25./  19.20  Pridelenie nebytového priestoru Hviezdoslavova 1 v Spišskej Belej – určenie komisie

26./  19.30 Vymenovanie riaditeľa/konateľa  Mestského podniku Spišská Belá, s.r.o. – určenie komisie

27./  19.40  Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie DHZ

28./  19.50   Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie Belianky o.z.

29./ 19.55 Odvolanie Bc. Petra Novajovského z členstva v komisiách mesta a v radách škôl  a menovanie Jaroslava Bachledu do komisií mesta a do rád škôl v meste Spišská Belá

30./  20.00  Správa hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách

31./  20.10  Rôzne

32./  20.20  Záver

 

 

 

 

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X