Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá bude 14.mája 2020

V súlade s § 13  zákona  SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Jozef Kuna, primátor mesta Spišská Belá  zvoláva zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré  sa  uskutoční  14. mája 2020 (štvrtok) o 1600 hodine v kinosále mesta.

Z dôvodu mimoriadnej situácie na území SR spôsobenej ochorením COVID -19 a zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3881/2020 zo dňa 6.5.2020   sa rokovanie uskutoční s dodržaním všetkých protiepidemiologických opatrení.

Program rokovania:

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Interpelácie poslancov

4./  16.20  Záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2019 a Výročná správa mesta Spišská Belá za rok 2019 a  Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Mesta Spišská Belá za rok 2019 a Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Spišská Belá za rok 2019

5/ 16.30 Vyhodnotenie indikatívnych ponúk preklenovacieho úveru na dobudovanie cyklotrasy v meste Spišská Belá

6/ 16.40 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá rozpočtovým opatrením č. 2/2020

7./ 16.50  Hospodárenie  spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. za rok 2019

8./ 17.00  Hospodárenie spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. za rok 2019

9./ 17.10 Pridelenie mestských nájomných bytov – 3-izbový na Petzvalovej č. 28 a 1-izbový na Štefánikovej 8 v Spišskej Belej

10./   17.20 Plán kultúrnych a športových akcií, dotácie z rozpočtu mesta a participatívny rozpočet –  informácia primátora mesta

11./  17.30  Predlženie prenájmu nehnuteľnosti – parkovisko  pod Belianskou jaskyňou v  Tatranskej Kotline

12./ 17.35   Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku v k.ú. Lendak

13./ 17.40  Návrh štúdie  IBV S. Webera Spišská Belá – II. etapa urbanistická štúdia

14./ 17.50 Žiadosť vlastníkov bytov ul. Družstevná č. 646/31  o prenájom pozemkov pred bytovým domom pre záhradkárke a rekreačné účely (protihodnota prenájom časti mestskej komunikácie na ulici Družstevnej – prístupová cesta k bytovému domu  a RD)

15./ 18.10  Schválenie vecného bremena v prospech vlastníka objektu „SO 03- verejný vodovod a preložka verejného vodovodu“  v zaťaženom  pozemku  KN C 8551/140 v k.ú. Spišská Belá v rámci stavby IBV Okružná  ulica Spišská Belá

16./ 18.15 Žiadosť Dušana Rojka, bytom Spišská Belá, Petzvalova 13 o zámenu pozemkov v k.ú. Spišská Belá

17./ 18.20 Eurotrend Špak s.r.o., Zimná 17, Spišská Belá – žiadosť o zriadenie vecného bremena

18./ 18.25 FiMaJo s.r.o. Spišská Belá, zmena  právnej formy nájomcu

19./  18.30  Zmena územného plánu č.4,   doplnenie  – žiadosť mesta o zmenu  lokalita za ulicou SNP (Segľa)   – schválenie zmluvy o spolupráci   Mesta s Zuzana Havíra Bóryovou

– Strelecký klub Strážky – vybudovanie areálu športovej strelnice

– Javorina VD – vybudovanie hotela so zázemím

20./ 18.40 Návrh prenájmu hnuteľného majetku Mesta Spišská Belá – zvony s príslušenstvom v mestskej zvonici

21./ 18.50 IBV Strážky – návrh schémy dopravy, nové napojenie na parkovisko SNG Strážky

22./ 19.00 Informácia primátora mesta o zápise žiakov v školskom roku 2020/2021

23./ 19.05 Informácia o priebežne vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky mesta

24./ 19.10  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá  na II. polrok 2020

25./ 19.15  Rôzne:

– vyhodnotenie ponúk na prenájom nebytového priestoru v Spišskej Belej, ulica Hviezdoslavova č. 8  ( PROMI Spišská Belá)

– Opatrenia mesta spišská Belá v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19

– Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Spišská Belá v oblasti tepelnej energetiky, schválenie dokumentu

– Regionálna nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá, schválenie dokumentu

– Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu s názvom „Drevené prístrešky na cyklotrase s príslušenstvom“, v rámci výzvy  z Programu rozvoja vidieka SR

– Koniec funkčného obdobia všetkých rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá a proces konštituovania nových rád škôl na funkčné obdobie 2020-2024

26./  20.15  Záver

Názov prílohy Odkaz
NS_SB_2020 Stiahnuť
SB_KONCEPCIA_2020 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X