Zasadalo Zhromaždenie EZUS TATRY

V stredu 3. júla 2018 sa v Kežmarku uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu slovensko -poľského Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY (EZUS TATRY).  Rokovanie viedol predseda Zhromaždenia Štefan Bieľak a riaditeľka EZUS-u Agnieszka Pyzowska. Zhromaždenie EZUS-u tvorené so 7 zástupcov poľského Zväzku Euroregión TATRY v Nowom Targu a 7 zástupcov slovenského Združenia Euroregión TATRY v Kežmarku vzalo na vedomie získanie dotácie z poľského Ministerstva zahraničných vecí na realizáciu projektu zameraného na podporu samospráv a jej obyvateľov v rámci podpory zahraničnej politiky. V rámci tohto projektu sa pripraví aj dvojdňová slovensko-poľská konferencia v novembri 2018. Zároveň EZUS Tatry realizuje cezhraničný vzdelávací projekt „Cezhraničné centrum vzdelávacia Euroregiónu Tatry“.

Prítomní vzali na vedomie informáciu, že projekt, ktorého hlavným partnerom (nositeľom) je práve EZUS TATRY s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – III. etapa“ (výstavba cyklotrasy okolo Tatier) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014 – 2020 bol schválený a získal finančnú podporu vyše 4 mil. EUR. Jeho realizácia sa predpokladá v rokoch 2019-2020.

Členovia zhromaždenia hovorili aj o novom programovacom období  EÚ pre roky 2021 – 2027, nakoľko Európska komisia koncom mája 2018 predstavila návrh nového rozpočtu pre toto obdobie vrátane jeho priorít. V tomto novom období bude mať aj naďalej významné miesto program „Európska územná spolupráca (Interreg)“, avšak z Politiky súdržnosti pôjde do toho programu 2,5 % z celkového rozpočtu, čo je menej oproti súčasnému obdobiu 2014-2020 (2,75 %). Naviac aj samotný rozpočet nového obdobia bude nižší kvôli vystúpeniu Veľkej Británie z EÚ.  Aj úlohou EZUS-u bude zabojovať za čo najväčší rozpočet pre Program cezhraničnej spolupráce, ktorá je súčasťou už spomenutej Európskej územnej spolupráce, nakoľko v súčasnom období (2014-2020) z tohto programu išlo na cezhraničnú spoluprácu až 74 % financií z tohto programu, ale pre nové obdobie sa navrhuje len necelých 52,7 %. A preto by sa všetky zainteresované strany mali snažiť získať pre budúcu cezhraničnú spoluprácu väčšiu finančnú podporu.  Čo nás zatiaľ rovnako neteší, je návrh EÚ (EK), že všetky projekty Interreg budú financované max. do výšky 70 % (v súčasnosti 85 %).

Čo vnímame veľmi pozitívne je návrh, že z doterajších 11 priorít (tematických cieľov) sa v nové obdobie 2021- 2027 zúži na 5 hlavných priorít podpory:

1./ inteligentnejšia Európa vďaka inovácii, digitalizácii, hospodárskej transformácii a podpore malých a stredných podnikov;

2./ ekologickejšia bezuhlíková Európa, čo sa dosiahne implementáciou Parížskej dohody a investíciami do transformácie energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a boja proti zmene klímy;

3./ prepojenejšia Európa so strategickými dopravnými a digitálnymi sieťami;

4./ sociálnejšia Európa, ktorá bude napĺňať Európsky pilier sociálnych práv a podporovať kvalitné pracovné miesta, vzdelávanie, zručnosti, sociálne začlenenie a rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti;

5./ Európa bližšie k občanom – tým, že podporuje stratégie rastu riadené na miestnej úrovni a udržateľný rozvoj miest v celej EÚ.

Viac o EZUS TATRY nájdete na  http://www.euwt-tatry.eu/sk/

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X