Zasadalo Zastupiteľstvo PSK – budú sa modernizovať ďalšie úseky ciest

Dňa 5. marca zasadalo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Poslanci rozdelili sumu 2 mil. EUR z rezervného fondu PSK na modernizáciu ciest 2. a 3. triedy. Táto suma bola rozdelená medzi 13 okresov v Prešovskom kraji podľa dĺžky ciest 2. a 3. triedy v danom okrese.  V rámci okresu Kežmarok sa bude modernizovať ďalší úsek cesty medzi Veľkou Lomnicou a Starou Lesnou v sume takmer 80 tis. EUR a úsek cesty 3. triedy v obci Jurské za 67 tis. EUR. V okrese Poprad to bude úsek cesty medzi Popradom, Veľkým Slávkovom a Novou Lesnou v hodnote 176 tis. EUR.

Poslanci schválili účelovú dotáciu pre mesto Levoča vo výške 500 000 EUR na rekonštrukciu námestia Majstra Pavla a 200 000 EUR pre Mesto Bardejov na rekonštrukciu križovatky v centre mesta (v rámci podpory miest zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO).

Poslanci Zastupiteľstva PSK najmä:

– vzali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra PSK za 2. polrok 2017 ako aj jeho Správu o vybavovaní petícií a sťažností za 2. polrok 2017.

– zvoli nových zástupcov do orgánov Ľubovnianskej nemocnice n.o.

– schválili zmenu rozpočtu PSK pre rok 2018

– schválili výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu PSK, na ktorú sa uvoľní 663 tis. EUR

– schválili dofinancovanie 2 cestných projektov z programu Cezhraničnej spolupráce Poľsko –Slovenská republika Interreg V-A  2014-2020

– schválili návrh na rozdelenie finančného príspevku pre rok 2018 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

– vzali na vedomie Správu o vyúčtovaní príspevku z rozpočtu PSK na verejnú (prímestskú) autobusovú dopravu za rok 2017

– vzali na vedomie Správu o príprave vytvorenia Kreatívneho centra v Prešove (v rámci IROP 2014-2020) a schválili zástupcov PSK do orgánov záujmového združenia „Prešovská kreatívna fabrika“.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X