hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 149

Zasadalo zastupiteľstvo PSK

V pondelok 27. apríla 2020 sa uskutočnilo zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Vzhľadom sa súčasnú pandémiu COVID 19 sa uvedené rokovanie uskutočnilo netradične – formou videokonferencie.

Predmetom rokovania bolo takmer 30 bodov a medzi nimi najmä návrh na zrušenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 z rozpočtu PSK. Dôvodom na zrušenie uvedených 3 výziev – Výzvy pre región, Výzvy predsedu a Výzvy poslancov PSK (mikroprogram) boli finančné dopady súčasnej pandémie COVID 19 na rozpočet PSK – najmä predpokladaný výpadok príjmov z tzv. podielových daní. Uvedený návrh na začiatku rokovania predseda PSK po dohode s predsedami poslaneckých klubov stiahol z tohto rokovania z dôvodu, že nová analýza Ministerstva financií, resp. Rady pre rozpočtovú zodpovednosť SR (zverejnená 3 dni pred rokovaním) nepotvrdila až taký výpadok príjmov PSK, aký bol zverejnený pred mesiacom. O schválení dotácii alebo o obmedzení alebo zrušení výziev rozhodnú poslanci na najbližších zasadnutiach Zastupiteľstvách PSK, najneskôr do konca júna podľa vývoja aktuálnej finančnej situácie s príjmami PSK.

Poslanci schválili financie vo výške 3 mil. EUR na modernizáciu ciest 2. a 3. triedy v správe PSK. Ide o ďalšie financie na iné úseky ciest, ktoré doplnili už vo februári toho roka schválené úseky ciest). V okrese Poprad a Kežmarok sa zo sumy 3 mil. EUR zdrojov budú ešte v roku 2020 modernizovať vybrané úseky nasledovných ciest:

1./ cesta č. III/3097 – z Kežmarku do obce Stráne pod Tatrami – 150 tis. EUR v roku 2020

2./ cestač. III/3091 – prieťah obcou Abrahamovce – 100 tis. EUR v roku 2020 a 100 tis. EUR v roku 2021

3./ cesta č. III/3083 – za obcou Mlynica – 195 tis. EUR v roku 2020 a 100 tis. EUR v roku 2021

4./ rekonštrukcia križovatky na ceste č. II/542 a III/3111 v obci Matiašovce (odbočka na obec Zálesie) – 100 tis. EUR v roku 2020 a 100 tis. EUR v roku 2021

Poslanci schválili aj nové investičné akcie na rekonštrukciu ďalších ciest v zmysle investičného plánu Správy a údržby ciest PSK na rok 2020. Okrem toho poslanci podporili prípravu nových investičných zámerov pre cestné projekty, ktoré môžu byť spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programu IROP a dvoch cezhraničných programov: Interreg V-A (Poľsko -Slovensko) a ENI (Maďarsko -Slovensko – Poľsko – Ukrajina). O týchto dopravných projektoch prinesieme viac informácii neskôr.

Poslanci schválili aj

– návrh na vymenovanie riaditeľa zariadenia sociálnych služieb Domov v Poloninách v Novej Sedlici.

– návrh VZN PSK, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko v Levoči (pre nevidiacich študentov) ako súčasť Strednej odbornej školy služieb, Kukučínova 9, Levoča

– návratnú finančnú výpomoc pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu v Prešove – na prefinancovanie niektorých aktivít v rámci cezhraničného slovensko-poľského projektu na výstavby cyklotrasy EUROVELLO 11

– založenie Klastra sociálnej ekonomiky PSK, ktoré bude združením právnických osôb integrujúce všetky sociálne podniky pôsobiace na území PSK

– zaradenie politiky marginalizovaných rómskych komunít do kompetenčného rámca PSK (do kompetencií v rámci regionálnej politiky PSK)

– návrh na financovanie projektovej dokumentácie potrebnej pre prípravu projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“

– zmeny v orgánoch spoločností a združení založených PSK.

Poslanci vzali na vedomie :

– Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra PSK za rok 2019

– Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.

– Informatívna správa o činnosti SO pre IROP PSK za rok 2019.

Poslanci vyjadrili súhlas aj s

– niekoľkými majetkovými prevodmi a prenájmami nehnuteľného majetku PSK

– návrhmi na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektov (s podporou z fondov EÚ): a to projektu „ Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní“ a „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči na praktickom vyučovaní“.

 

Spracoval : JUDr. Štefan Bieľak, poslanec PSK

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu