Zasadala mestská školská rada – zápis detí do 1. ročníka bude 3. a 4. apríla

Dňa 12. februára 2018 sa konalo zasadnutie Mestskej školskej rady mesta Spišská Belá, ktorej rokovanie viedla jej predsedníčka Dagmar Popovičová. Členovia rady prerokovali Výchovno-vzdelávacie výsledky škôl a školských zariadení v našom meste za 1. polrok 2017/2018. O nich informovala Edita Svocáková zo Školského úradu v Spišskej Belej a následne riaditeľky jednotlivých škôl. Informáciu o rozpočtoch škôl a školských zariadení na rok 2018 a o zmenách finančných normatív predniesla Veronika Kováčiková, vedúca ekonomického odboru mestského úradu. Doplnil ju primátor mesta Štefan Bieľak, ktorý informoval o plánovaných investičných aktivitách mesta v oblasti školstva v tomto roku. Diskutovalo sa aj slávnostnej akadémia ku Dňu učiteľov, ktorá bude koncom marca. Na záver zasadnutia primátor mesta otvoril otázku zápisu budúcich prvákov do základných škôl, pričom informoval riaditeľky základných škôl, že z nášho mesta by na zápis do 1. ročníka malo prísť 87 prvákov. V tomto počte nie sú zahrnuté deti z okolitých obcí a ani prípadné odklady povinnej školskej dochádzky. Obe školy budú môcť otvoriť 2 triedy s max. počtom 22, výnimočne až 25 detí (tak ako po minulé roky). Zápis detí do prvého ročníka v oboch základných školách bude 3. a 4. apríla 2018. Termín zápisu určuje všeobecne záväzné nariadenie mesta, podľa ktoré sa zápis uskutočňuje v prvý utorok a prvú stredu v mesiaci apríl. Niektoré z vyššie uvedených tém prerokovali riaditelia škôl a školských zariadení so zriaďovateľom škôl (primátorom mesta) na pracovnej porade dňa  19. februára 2018. Podrobnejšie diskutovali o zmenách rozpočtu základných škôl, o plánovanej údržbe a investíciách v tomto roku a o stave podaných projektov na zriadenie odborných učební v oboch ZŠ a o postupe ich realizácie v prípade ich schválenia.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X