Zasadal Regionálny ZMOS podtatranských miest a obcí

Dňa 23. februára 2017 sa na svojom pracovnom rokovaní stretli členovia Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí so sídlom v Spišskej Belej. Na úvod si prítomní starostovia a primátorovi minútou ticha uctili pamiatku zosnulého bývalého primátora mesta Spišská Stará Ves Júliusa Lojeka. Po prezentácii produktov spoločnosti Komunálna poisťovňa a.s., ktorá je hlavným partnerom ZMOS-u, nasledovali informácie z rokovania Rady ZMOS-u zo 7. a 8.2.2017, ktoré predniesol Štefan Bieľak, predseda tohto regionálneho združenia. Boli to najmä informácie :

– o rokovaní vedenia ZMOS-u s predsedom vlády SR (rokovanie z januára 2017)

– o pripravovanej novelizácii zákona o obecnom zriadení

– o pripravovanej novelizácii zákona o slobodnom prístupe k informáciám

– o aktuálnej situácii v oblasti regionálneho školstva – najmä o financovaní školstva a zvyšovaní platov učiteľov a o rokovaniach s ministrom školstva

– o záveroch z rokovania predstaviteľov ZMOS so Slovenským pozemkovým fondom

– o príprave 28. snemu ZMOS-u (máj 2017)

– o začatí čerpania fondov EÚ z programu IROP a z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020

– zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK : aj modernizácia ciest PSK v okrese KK a PP, výzva na dotácie z rozpočtu PSK a pod.

– URSO – ceny energií a čo ďalej …

– vytvorenie registra partnerov verejného sektora (RPVS)

Na záver predseda regionálneho ZMOS-u pozval prítomných starostov na konferenciu ZMOS-u k rómskej problematike (problém bývania Rómov), ktoré bude 15. marca 2017 na Štrbskom plese.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X