hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 7

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl a zápis detí do Materskej školy

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl – v šk. roku 2016/2017 – stav k 23.6.2016

ZŠ J. M. Petzvala

2 triedy v 1. ročníku

ZŠ Štefánikova 19

2 triedy v 1. ročníku

počet detí na zápise v apríli 2016 63 žiakov

(do obvodu školy patrí 34 zo 63 žiakov)

27 žiakov
počet prijatých detí

(na základe rozhodnutia riaditeľa školy)

44 žiakov

(2 triedy po 22 žiakov – čo je zákonné maximum) z toho 10 žiakov je z obvodu ZŠ M. R. Štefánika a 9 žiakom z obvodu ZŠ M. R. Štefánika nebolo vyhovené

39 žiakov

(2 triedy: 20 a 19 žiakov)

Počet detí majúcich odklad povinnej školskej dochádzky

(vracajú sa do MŠ)

 

9

 

5

 

Zápis detí do Materskej školy v Spišskej Belej pre školský rok 2016/2017

počet podaných žiadostí v rámci zápisu do MŠ – máj 2016 88 detí
Odchádza k 30.6.2016 do základnej školy 69 detí
počet detí, ktoré majú byť prijaté do MŠ k 1.9.2016 73 detí
Celkový počet detí, ktoré budú navštevovať MŠ k 1.9.2016 (vrátane pracoviska Zimná 47) 220 detí

( v roku 2015/16 – to bolo 212)

počet detí, ktoré nebudú prijaté do MŠ od 1.9.2016 3 deti
počet detí, ktoré chcú byť prijaté do MŠ od 1.1.2017 7 detí
kapacita – elokované pracovisko Letná 5 od 1.1.2017 2 triedy – cca do 38-40 detí
Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X