hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 76

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej hodnotila svoju činnosť za uplynulý rok a predstavila plán na rok 2019

V utorok 22.1.2019 sa v Belanskej vinárni  uskutočnila Výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej, na ktorej sa prejednávali všetky oblasti činnosti organizácie  a boli zhodnotené výsledky hospodárenia za rok 2018. Zároveň bol prerokovaný a schválený  plán práce, rozpočet na rok 2019

ZO SZPB v Spišskej Belej  je dlhoročnou organizáciou. Jej založenie sa datuje do obdobia po druhej svetovej vojne (asi v r. 1955). Organizácia združovala asi 220 členov a patrili k nej aj členovia  zo spádových obcí ako je Lendak, Slovenská Ves, Toporec, Ihľany, Jurské a Holumnica.

Úlohou organizácie bolo a je predovšetkým zachovanie myšlienky slobody, tolerancie, vzájomnej úcty, demokracie  a občianskych práv. Ide o hodnoty, za ktoré na všetkých frontoch 2 sv. vojny bojovali naši dedovia, otcovia. Svedectvá, prežitky a ideály, ktoré poznačili vlastnou krvou nesmú upadnúť do zabudnutia. Týmto zároveň vyzvala Daniela Líneková, predsedníčka ZO SZPB Spišská Belá členov, aby nám poskytli poznatky a spomienky čo pamätajú z rozprávania našich otcov, dedov o týchto udalostiach.

Stav členskej základne v meste Spišská Belá k 31. decembru 2018 je 26 členov z toho 7 mužov a 19 žien. Výbor ZO  SZPB v Spišskej Belej za rok 2018 zasadal 6 krát podľa plánu práce a mimoriadne pred významnými výročiami. Členovia organizácie sa zúčastnili  osláv v Banskej Bystrici, v Podbanskom, osláv  na Dukle, v Kežmarku,  kde bola aj ukážka z bojov 2.svetovej vojny. Základná organizácia v Spišskej Belej sa celoročne stará o hrob neznámeho sovietskeho vojaka na mestskom cintoríne.

Minulý rok sa obe základné školy z nášho mesta sa zúčastnili na súťaži medzníky 2. sv. vojny. V tomto roku ZO SZPB Spišská Belá plánuje pre súťažiacich žiakov zorganizovať poznávací zájazd na Duklu alebo do Banskej Bystrice, ako odmenu za účasť v tejto  súťaži.

Aj rok 2018 bol bohatý na výlety členovia  navštívili galériu Ľudovíta Fullu a Liptovské múzeum v Ružomberku. Fašiangy zasa  prežili s  priateľmi v Podolínci a tiež boli na turistike v Tatrách, kde si členovia  boli sme si pozrieť aj Tatranský ľadový dóm na Hrebienku. Vybrali  sa aj na ľadopád Šikľavá skala v Chrasti nad Hornádom a navštívili aj  poľské kúpeľné  mestečko Muszyna, kde  navštívili pamiatky a obzreli si aj okolie mesta.

Členovia našej organizácie sa zúčastnili zaujímavej  prednášky na aktuálnu tému: „Ako sa nedať oklamať podvodníkom.“

V závere uplynulého roka  mali členovia ZO SZBP viacero spoločných akcií napríklad mikulášske posedenie a Belanské Vianoce, kde  podávali kapustnicu návštevníkom podujatia  v spolupráci s denným centrom seniorov.

Základná organizácia ZO SZPB ďakuje za podporu Mestu Spišská Belá  najmä bývalému primátorovi JUDr. Štefanovi Bieľakovi a verí, že náš nový pán primátor Jozef Kuna, bude v  činnosti organizácii naďalej nápomocný. Zväz organizuje počas celého roka veľa zaujímavých akcií,  poznávacích zájazdov a divadelných predstavení spolu s denným centrom seniorov. Predsedníčka Daniela Líneková na záver uviedla,  že práve táto zaujímavá činnosť organizácie iste priláka do zväzu  nových členov.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu