Zachráňme pestovanie zemiakov pod Tatrami i na celom Slovensku

Poľnohospodári pod Tatrami žiadajú  rezort pôdohospodárstva o väčšiu podporu pestovania slovenských zemiakov. Na Slovensku došlo k rapídnemu poklesu ich pestovania a tento stav naďalej pretrváva. Musí to tak byť ? V čom robíme chybu? Prečo je v susednej Českej republike situácia diametrálne odlišná? 

 

Dňa 21. septembra 2019 sa v Spišskej Belej uskutoční už 17. ročník Spišského zemiakarského jarmoku. Cieľom tohto tradičného podujatia okrem spoločenskej a kultúrnej úlohy je najmä upozorniť na aktuálnu situáciu v pestovaní zemiakov ako nášho „druhého chleba“ a na neustále znižovanie produkcie konzumných aj sadbových zemiakov na Slovensku.

 

Podľa Ing. Mariána Tokára, vedúceho skúšobnej stanice ÚKSÚP v Spišskej Belej „v rámci EÚ sa Slovensko zaraďuje výmerou 7500 ha zemiakov medzi krajiny s veľmi malými pestovateľskými plochami. Slovensko má v rámci EÚ aj veľmi nízku spotrebu zemiakov.  V roku 2017 bola u nás spotreba zemiakov na 1 obyvateľa 48,9 kg. Zaostávame v spotrebe zemiakov za Českou republikou, kde bola spotreba 67,8 kg na obyvateľa. Ešte v roku 1993 bola spotreba zemiakov na Slovensku 89 kg na 1 obyvateľa “.  V roku 2017 sa k nám doviezli vysoké objemy zemiakov. Najviac sa doviezlo z Francúzska – 32,6 % (23 035,3 ton), z Českej republiky 29,0 % (20 459,0 ton) a z Nemecka 18,7 % (13 232,7 ton). Medziročne sa zvýšil aj dovoz zemiakov na výrobu škrobu o 30,5 % na 572,5 ton, najmä z Nemecka. V hospodárskom roku 2017/2018 sa vo výrobkoch a polotovaroch doviezlo na Slovensko ďalších takmer 100 tis. ton zemiakov! Treba porovnať sebestačnosť, čiže pomer produkcie zemiakov v SR k domácej spotrebe zemiakov v SR so susednou Českou republikou. Naša sebestačnosť výrazne kolíše a reálne klesá.

 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Sebestačnosť SR 55,8 59,0 51,4 60,9 48,2
Sebestačnosť ČR 69,1 79,3 65,6 77,5 78,5
           

Počas jarmoku sa dopoludnia uskutoční aj odborný seminár s hlavnou témou „Reštart pestovania zemiakov v chladnejších oblastiach Slovenska“. V rámci neho sa uskutoční aj odborná diskusia na tému podpory pestovania zemiakov v tradičných zemiakarských oblastiach, akou je aj región pod Tatrami.  V Koncepcii rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020 sa uvádza: „Pre zachovanie požadovanej produkčnej výkonnosti v produkcii konzumných zemiakov je súčasná výmera pod hranicou minima.“ A ďalej sa v nej uvádza: „Pre zachovanie cielenej produkčnej výkonnosti počítame s potrebou okolo 230 tisíc ton ročne. Pre zabezpečenie takéhoto objemu je potrebné zatraktívniť pestovanie zemiakov a okrem zastavenia poklesu plôch u existujúcich pestovateľov, rozšíriť pestovanie aj o nové subjekty, a to minimálne na 11 000 ha. Vlastné náklady celkom na 1 ha predstavujú 3 840,09 EUR.“ Čiže, keď v roku 2011 to bolo 10,4 tis. ha zemiakov, a teraz je to 7,4 tis. ha plôch so zemiakmi.

Slovensko je v produkcii zemiakov sebestačné len na 50%. K naplneniu 100% sebestačnosti by sme potrebovali zvýšiť pestovateľské plochy zemiakov na úroveň približne 12-13 tis. ha. Na záver seminára jeho organizátori chcú prijať spoločné verejné vyhlásenie – výzvu  adresovanú všetkým zodpovedným orgánom štátnej a verejnej správy, ako aj širokej verejnosti týkajúce sa podpory pestovania zemiakov na Slovensku:

 

Zástupcovia všetkých kompetentných orgánov štátnej a verejnej správy,

podporte pestovanie zemiakov na Slovensku a podporte prijatie potrebných racionálnych systémových opatrení. Slováci (spoluobčania), podporte pestovanie zemiakov na Slovensku a kupujte slovenské zemiaky.

 

Organizátori Spišského zemiakarského jarmoku v minulom roku založili aj záujmové združenie „Spišské zemiaky“. Hlavným cieľom je spojiť sily v Spišskom regióne a podporiť poľnohospodárstvo a najmä zemiakarstvo na Slovensku a podtatranskom regióne (podpora šľachtenia, pestovania a spracovania zemiakov) a presadzovať novú regionálnu značku kvality “Spišské zemiaky“. V tomto združení majú svoje zastúpenie poľnohospodári, ale aj školstvo, výskum a verejná správa – samospráva).

 

Prečo Spišské zemiaky ? „Lebo vieme, čo jeme“….

Lebo sú to naše slovenské zemiaky pestované v osobitne chránenej sadivovej oblasti pod Tatrami na Spiši, ktorá leží v ideálnych podmienkach s nadmorskou výškou nad 400 m. Chladnejšie počasie, nižšia priemerná denná teplota, častejšie zrážky, chudobnejšia pôda na živiny s podielom skeletu prirodzene vytvárajú ideálne pestovateľské  podmienky s nižším výskytom chorôb a škodcov. Spišské zemiaky sa vyznačujú typickou vôňou, chuťou, farbou dužiny, textúrou, slovom vlastnosťami, ktoré sú prirodzené pre zemiaky s vysokou vnútornou kvalitou.

 

Ak vláda SR myslí úprimne podporu najmenej rozvinutých okresov, tak rozhodne jednou z priorít musí byť systémová podpora poľnohospodárstva v týchto regiónoch, akým je aj okres Kežmarok.  Pestovanie zemiakov si vyžaduje väčší počet menej kvalifikovanej pracovnej sily. Podpora nielen prvovýroby, ale aj spracovateľov zemiakov v na to vhodných regiónoch môže to byť aj jedno zo skutočne efektívnych opatrení na podporu zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch.  Nie je to len otázka priamych finančných podpôr, ale aj otázka podpory budovania napr. chladiacich skladov, aby sa slovenská úroda nepredávala za pár centov hneď po jej zbere a na jar budúceho roka potom nastúpia skladované drahé a aj výrazne podporované zemiaky z dovozu.

 

 

Ing. Marián Tokár, 0908988932, predseda záujmového združenia Spišské zemiaky

JUDr. Štefan Bieľak, 0905204111,  zástupca členov záujmového združenia Spišské zemiaky

 

 

Len pre úplnosť –  záujmové združenie „Spišské zemiaky“ tvoria tieto subjekty:

1./ Mesto Spišská Belá, 2./ AT TATRY, spol. s r.o. Spišská Belá,  3./ SLOVBYS, s.r.o., Spišská Belá, 4./ Poľnohospodárske družstvo Tatry, Spišská Belá,  5./ Hlavná odrodová skúšobňa UKSUP Spišská Belá, 6./ Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kežmarok

 

Môže Vás zaujímať...