Začali sa práce na stavbe kruhovej križovatky v Strážkach

Na vstupe do Strážok na hranici s katastrálnym územím Kežmarok sa začali stavebné práce v súvislosti so stavbou SO 105 Križovatka Pradiareň 2. Pôjde o vybudovanie kruhovej štvorramennej križovatky na ceste I/66, ktorej stavebníkom je mesto Kežmarok. Názov hlavnej stavby, ku ktorej sa križovatka viaže je ,,Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok – Pradiareň”.

V súčasnosti prebieha aj výstavba SO 106 Pripojovacia komunikácia, SO 107 Mostné objekty a SO 345 Úprava koryta. V súvislosti s týmito stavebnými objektmi upozorňujeme cyklistov na obmedzenia pri prejazde cyklotrasou, ktorá prechádza Kaštieľom Strážky a napája sa na kežmarskú cyklotrasu. Na uvedenom mieste je potrebné zvýšiť opatrnosť.

Komplex stavebných aktivít v tejto lokalite si vyžiada aj rekonštrukciu existujúceho úrovňového križovania železničnej trate č. 112A Plaveč – Poprad Tatry. Z tohoto dôvodu budú Železnice Slovenskej republiky realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy na predmetnej železničnej trati. O tejto skutočnosti budeme včas informovať.

Môže Vás zaujímať...