Za prenájom pozemku na parkovanie v Ždiari výhody pre Beľanov

Po otvorení Chodníka v korunách stromov v Bachledovej doline (Ždiar) v septembri minulého roka nastal veľký problém s parkovaním osobných áut a s dopravou na štátnej ceste v Ždiari. Spoločnosť IMMOBAU s.r.o. Bratislava ako prevádzkovateľ chodníka sa obrátila na mesto Spišská Belá s požiadavkou o prenájom pozemku – súčasného lesného skladu na začiatku Ždiaru (v lokalite „Poľko“) o výmere cca do 2200 m2 na zriadenie záchytného parkoviska (presná výmera prenajatého pozemku bude určená geometrickým plánom).

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 31.1.2018 schválilo prenájom tohto pozemku na zriadenie záchytného parkoviska pre potreby strediska Bachledka SKI&SUN v Bachledovej doline v Ždiari. Bude to za nájomné 1 EUR ročne za celý pozemok na dobu 15 rokov, pričom parkovanie bude pre všetkých bezplatné. Ako protihodnotu za tento prenájom za týchto podmienok obyvatelia Spišskej Belej získajú určité výhody v tomto stredisku cestovného ruchu počas celej doby trvania tohto nájmu:

1./ počas zimnej sezóny budú mať obyvatelia Spišskej Belej v stredisku Bachledka SKI &SUN sezónne SKI PASS-y s 50% zľavou z ich ceny. Súčasná cena SKI PASS-u na celú sezónu je 140,- EUR

2./ počas letnej sezóny (od 1.4. do 30.11. príslušného roka) mesto každoročne dostane pre obyvateľov mesta bezplatne 1000 ks voľných vstupeniek (voucherov) na Chodník korunami stromov v Bachledovej doline vrátane lanovky tam aj späť, pričom mesto zabezpečí ich distribúciu pre obyvateľov mesta prostredníctvom mestského infocentra, kde si budú môcť obyvatelia tie lístky bezplatne vyzdvihnúť. Súčasná cena tejto vstupenky je 15 EUR.

Uvedené výhody budú platiť až po podpise nájomnej zmluvy a počas jej trvania. O spôsobe využívania týchto výhod mesto bude ešte informovať svojich obyvateľov (až po podpise nájomnej zmluvy).

Na vybudovanie parkoviska si nájomca bude musieť zabezpečiť všetky potrebné povolenia a súhlasy.  Nájomca sa zároveň zaviazal, že vybuduje náhradný lesný sklad pre potreby mestských lesov Spišská Belá na svoje náklady podľa požiadaviek mesta. Nájomca zároveň musí garantovať prejazdnosť cez navrhované parkovisko pre účely potreby mesta, resp. mestských lesov a cyklotrasy Tatranská Kotlina – Ždiar. Nájomca bude na svoje náklady zabezpečovať údržbu prístupovej cesty od štátnej cesty 1/66 k uvedenému parkovisku a bude znášať aj prípadné budúce investičné náklady do tejto prístupovej cesty (ak budú potrebné). Po ukončení nájomného vzťahu nájomca bude povinný vrátiť mestu prenajatý pozemok aj s parkoviskom.

Môže Vás zaujímať...