Z participatívneho rozpočtu sa podporí 10 projektov za celkom 10 tis. EUR

Na svojom zasadnutí dňa 12. apríla 2018 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej prerokovalo závery hodnotiacej skupiny pre čerpanie participatívneho rozpočtu mesta  a zároveň schválilo financovanie 10 z 11 projektov.

Dňa 4. apríla sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov hodnotiacej skupiny participatívnej komunity, na ktorom prebehla prezentácia a následné hodnotenie predložených projektov. Členmi hodnotiacej skupiny participatívnej komunity boli zástupcovia jednotlivých projektov. Hodnotiaca skupina sa nakoniec zhodla na nasledovnom prerozdelení schválených finančných prostriedkov z participatívneho rozpočtu:

 

Predkladateľ projektu

 

Názov projektu

 

Žiadané EUR

 

Schválené EUR

Občianske združenie Expression Konferencia Mladí mladým 2 000 1500
Miriam Bachledová Sme svetoví 1400 950
MO Slovenského rybárskeho zväzu Spišská Belá Podpora mladých športových rybárov a družstva muškárov MO SRZ v Spišskej Belej 700 400
DHZ Spišská Belá 140 rokov dobrovoľnej požiarnej ochrany v Sp. Belej 970 870
Občianske združenie Jánske blato Jánske blato 2018 1350 800
Občianske združenie Moje mesto Spišská Belá Detské ihrisko v mestskej časti Strážky 2000 1000
Jaroslav Dobeš

 

20.ročník Belá mix volley cup-u 2000 1500
Jozef Pivovarník Informačná vitrína na Mierovej 485 0
Radka Pivovarníková Letné sídliskové hry na Mierovej # 2 400 400
Miriam Zoričáková Založenie mládežníckeho parlamentu 2000 1080
Michal Paľko Detská ľudová hudba „BELAVE“ 2000 1500
Spolu 15 305 10 000

Projekt Konferencia Mladí mladýmzástupkyňa Expression o.z. (Helena Zadžorová) predstavila zúčastneným konferenciu, že ide o 3.ročník, ktorej cieľom je prostredníctvom prezentácie životného príbehu 7-8 inšpiratívnych ľudí  vzbudiť v mladých ľuďoch nášho mesta záujem a inšpiráciu, ukázať im možnosti, ktoré majú a tiež spôsoby ako dosiahnuť vytúžené ciele, zobudiť ich z pasivity, nezáujmu a uzatvoreného myslenia. Konferencia sa uskutoční 5.mája 2018 v priestoroch kinosály mesta.

Projekt Sme svetoví – Miriam Bachledová predstavila jazykový kemp pre deti a mládež pod záštitou Face clubu, ktorý sa rozhodli po minuloročnom výbornom ohlase zopakovať. Jazykový kemp bude prebiehať formou denného letného tábora – 3×5 dní v týždni, účastníci kempu budú rozdelení do skupín max. po 10, podľa dosiahnutej úrovne, ktorého súčasťou budú rôzne zážitkové aktivity, hry, výpravy do prírody a pod., celý priebeh bude v anglickom jazyku pod dohľadom skúsených lektorov. Oproti minulému roku je projekt rozšírený o večerné konverzácie pre širokú verejnosť každý štvrtok počas letných prázdnin. Kemp je poskytovaný pre záujemcov bezplatne.

Projekt Podpora mladých športových rybárov a družstva muškárov MO SRZ v Spišskej Belej – zástupca MO Slovenského rybárskeho zväzu Spišská Belá (Ľubomír Pavličko) informoval, že chcú pomôcť deťom zakúpením vybavenia na lov a muškárenie, ktoré využijú minimálne počas plánovaného prázdninového kempu, kde sa budú deti učiť technikám lovu, zostavovať náväzce, udice, viazať háčiky a pod. a tým podporiť mladých rybárov v Spišskej Belej, nakoľko za posledné roky sa záujem zo strany dramaticky znížil a žiadali financie aj  na podporu družstva muškárov počas súťaží. Po odprezentovaní prebehla krátka diskusia. Členovia hodnotiacej skupiny tento zámer odobrili len čiastočne a to prázdninový kemp pre mladých rybárov.

Projekt 140 rokov dobrovoľnej požiarnej ochrany v Spišskej Belej – podľa predsedu DHZ Maroša Vaverčáka prioritou projektu je pri príležitosti 140. výročia založenia DHZ a 110. výročia úmrtia zakladateľa hasičského zboru Samuela Webera vydať knižnú publikáciu, ktorá bude mapovať históriu i súčasnosť hasičského zboru. Z participatívneho rozpočtu žiadali financie okrem knižnej publikácie aj na výročné odznaky, ktorými majú byť ocenení všetci členovia DHZ za svoju činnosť, na stuhu na zástavu hasišov, na nálepky s motívom DHZ a na ceny pre víťazov detských súťaží konaných v rámci osláv 140. výročia (výtvarná súťaž, súťaž o najkrajšie hasičské auto a detská súťaž Železný hasič).

Projekt Jánske blato 2018 – zástupca občianskeho združenia JÁNSKE BLATO (Peter Tetemonte) v krátkosti predstavil obľúbené adrenalínové, športové podujatie. V tomto roku sa bude konať jeho 5.ročník dňa 23.6.2018 v Strážkach na  futbalovom ihrisku a požadované financie sú potrebné na zabezpečenie tohto podujatia.

Projekt Detské ihrisko v mestskej časti Strážky – zástupca občianskeho združenia Moje mesto Spišská Belá (Jozef Kuna) oboznámil zúčastnených o zámere v spolupráci s mestom vybudovať chýbajúce detské ihrisko v Strážkach. Detské ihrisko bude vybudované v lokalite oproti futbalovému ihrisku v blízkosti Kaštieľa Strážky a v bezprostrednej blízkosti cyklochodníka. Pôjde o viaczdrojové financovanie (grant, rozpočet mesta, participatívny rozpočet a iné zdroje).

Projekt 20. ročník Belá mix volley cup –  Jaroslav Dobeš informoval zúčastnených o tradičnom podujatí, tento rok sa bude konať jubilejný 20. ročník. Ide o turnaj amatérskych družstiev vo volejbale, zúčastňujú sa ho volejbaloví nadšenci nielen zo Slovenska. Predpokladajú účasť 20 družstiev, vrátane družstiev z partnerských miest mesta Spišská Belá. Pri príležitosti jubilejného ročníka plánujú uctiť si bývalých hráčov mesta. Podujatie sa uskutoční 13.-15.7.2018 v parku Kaštieľa Strážky.

Projekt Informačná vitrína na MierovejJozef Pivovarník ako obyvateľ sídliska na Mierovej ul. predniesol požiadavku na potrebu osadenia informačnej vitríny na sídlisku, nakoľko mnohí susedia po zaparkovaní svojich áut zamieria priamo do svojich bytov a okolo mestských informačných tabúľ ani neprejdú, taktiež dôchodcovia, ktorí nemajú prístup k internetu neregistrujú množstvo informácií. Členovia hodnotiacej skupiny rozhodli, že tento zámer nebude podporený z participatívneho rozpočtu, nakoľko takýto zámer má by mal byť financovaný z rozpočtu mesta. A mesto aj zakúpi túto tabuľu.

Projekt Letné sídliskové hry na Mierovej # 2 –  podľa Radky Pivovarníkovej týmto projektom chcú nadviazať na úspešnú akciu organizovanú v rámci participatívneho rozpočtu v roku 2017 – Sídliskové hry, nakoľko majú pocit, že vzhľadom na uponáhľaný životný štýl sa susedia na sídlisku medzi sebou nepoznajú a preto by chceli podnietiť obyvateľov sídliska k spoločne strávenému času (športové aktivity – skákanie vo vreci, futbal rodičov s deťmi, skákanie cez švihadlo, šprint a pod., fotostena, maľovanie na tvár, kreslenie na výkres, večerné premietanie filmu s environmentálnou tématikou). Cieľom projektu je udržiavanie dobrých susedských a rodinných vzťahov, byť aktívni vo svojom okolí.

Projekt Založenie mládežníckeho parlamentu v Spišskej BelejMiriam Zoričáková ako zástupkyňa neformálnej skupiny mladých predstavila záujem mladých ľudí rozbehnúť činnosť mládežníckeho parlamentu, ktorý bude dlhodobo udržateľný a bude pristupovať k riešeniu problémov mladých s riešením a aktívnym prístupom. V rámci projektu zorganizujú  workshopy, mládežnícku konferenciu a využijú skúseností iných. Okrem toho bude tento projekt východiskom pre tvorbu strategického dokumentu – Koncepcia práce s mládežou v Spišskej  Belej.

Projekt Detská ľudová hudba BELAVE – prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstvaMichal Paľko predstavil detskú ľudovú hudbu (DĽH), ktorej zriaďovateľom je ZUŠ v Spišskej Belej. Názov BELAVE pochádza z lokálneho názvu pre modré „belave“. Hudobné teleso sa zameriava na mestský folklór regiónov bývalej rakúsko-uhorskej monarchie s aplikovaním autentického a štylizovaného hudobného folklóru. Je zámer vydať CD, ktoré by bolo dôstojnou prezentáciu DĽH.  Súčasťou projektu je aj získanie prostriedkov na zhotovenie dobového oblečenia pre DĽH, ktorý vzišiel z bádania žiakov ZUŠ v oblasti odievania a jeho zmien v zachovaných dokumentoch, ktoré boli následne posunuté študentom Katedry etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a na základe ich návrhov by chceli dať vyhotoviť kópie mestského oblečenia z prvej polovice 20.storočia.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X