XXIII. Kongres Združenia Euroregión Tatry v Kežmarku

V poradí 23. Kongres Združenia Euroregión Tatry sa v tomto roku uskutočnil dňa 1. júna 2017 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku. Úvod rokovania najvyššieho orgánu Združenia Euroregión Tatry začal Správou o činnosti združenia, ktorú predniesol predseda združenia Ján Ferenčák. Správa sumarizovala všetky aktivity, ktoré sa za jeho predsedníctva vykonali a že ich nebolo málo dokazuje aj počet schválených projektov a taktiež pomoc pre mestá a obce, ktorým tieto projekty pomohli pri rôznych akciách. Či už to bolo v rámci dobudovávania cyklistickej infraštruktúry na území združenia, alebo realizácia na strategickom projekte pod názvom Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier, či príprava hospodárskeho fóra, ktorý sa v roku 2016 konal už pätnásty krát. XXIII. Kongres Združenia Euroregión Tatry vyhodnotil aj výsledky kontroly hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami za rok 2016, schválil Návrh rozpočtu združenia na rok 2017 a Plán činnosti Združenia Euroregión Tatry na rok 2017.

Na rokovaní združenia bola riaditeľkou kancelárie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) TATRY pani Agnieszkou Pyzowskou z Noweho Targu poskytnutá informácia o úlohách tejto organizácie pre rok 2017, ktorá má právnu subjektivitu podľa práva Európskej únie. Pre členov tohto zoskupenia je to nástroj na uľahčenie cezhraničnej, medzinárodnej a medziregionálnej spolupráce. Toto zoskupenie organizuje a riadi cezhraničné opatrenia s finančným príspevkom Európskej únie a je zložené z dvoch členov – Združenie Euroregión Tatry (na slovenskej strane) a Zväzok Euroregión „Tatry“ (na poľskej strane). Na kongrese vystúpil aj predseda Zhromaždenia EZUS TATRY Štefan Bieľak, ktorý poukázal na aktuálne možnosti rozvoja cezhraničnej spolupráce.

Záver Kongresu patril príhovorom hostí a poďakovaniu pánovi Antonimu Nowakovi, súčasnému riaditeľa kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“ na poľskej strane v Nowom Targu, ktorý v tomto roku končí svoju činnosť v tomto zväzku (odchodom do dôchodku). Verejné poďakovanie mu adresoval aj primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak, ktorý zdôraznil, že 23 rokov jeho pôsobenia sa veľmi silne zapísalo do slovensko-poľských cezhraničných vzťahov, nakoľko Antoni je dušou tohto cezhraničného zväzku a neustálym iniciátorom nových zámerov a aktivít.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X