Vzácne dokumenty sa vrátili späť do nášho mesta!

Delegácia mesta Spišská Belá, vedená primátorom Jozefom Kunom, navštívila 11. septembra 2019 obec Biberbach, nachádzajúcu sa v západnej časti Dolného Rakúska v okrese Amstetten.

Dôvodom tejto návštevy bolo prevzatie   archívnych dokumentov  – školských výkazov dochádzky a prospechu žiakov nášho mesta v nemeckých triedach vo vtedajšej Štátnej ľudovej škole (Staatliche Volksschule ) z rokov 1929 – 1945. Predstavitelia Biberbachu naše mesto na jar tohto roka kontaktovali s informáciou, že v ich archíve sa našli školské dokumenty viažuce sa k pohnutým dejinám 40-tych rokov 20. storočia v meste Spišská Belá. Po vzájomnej korešpondencii, v ktorej sme sa pokúšali rakúskej strane ozrejmiť, ako sa dokumentácia mohla dostať do Rakúska, prišli ďalšie podrobnosti z Biberbachu.

Dom v dolnorakúskom Biberbachu, v ktorom boli deti vysídlencov aj zo Spišskej Belej, v zbernom tábore.

Dom v dolnorakúskom Biberbachu, v ktorom boli deti vysídlencov aj zo Spišskej Belej, v zbernom tábore.

Podarilo sa im skontaktovať sa s ich obyvateľkou v pokročilom veku, ktorá si pamätá na pobyt detí vysídľovaných občanov nemeckej národnosti z vtedajšieho Československa v detskom zbernom tábore. Ten sa nachádzal vo vtedajšej krčme tohto mesta a pravdepodobne v januári 1945 tam obsluhovala aj deti zo Spišskej Belej.

Z nájdených dokumentov vyplýva, že s deťmi bol aj učiteľ Július Roth, ktorý pred vysídlením pôsobil v Spišskej Belej. Žiaľ, nateraz nie je zrejmé, kam sa vysídlenci presunuli ďalej a kde sa nakoniec usadili.

Zástupcovia nášho mesta boli poctení srdečným privítaním Friedrichom Hinterleitnerom, starostom Biberbachu, a jeho kolegov. V malebnej dedinke s 2205 obyvateľmi, ktorá bola založená v roku 1116, si pri vzájomnom stretnutí obe delegácie vymieňali informácie o svojich sídlach.

O Spišskej Belej sme našim rakúskym priateľom prezradili, že  do jej pôvodného slovanského osídlenia v 13. storočí zasiahla nemecká kolonizácia. Vtedajší uhorskí králi pozývali v niekoľkých vlnách nemeckých kolonistov na Spiš – vo vtedajšom severnom Uhorsku. Nemci z Porýnia, zo Sliezska, Durínska či Bavorska sa tak na Spiši usadili, založili svoje spoločenstvá s vlastným systémom samosprávy a svojimi privilégiami, ktoré im potvrdili uhorskí králi. Na tomto princípe sa formovalo aj mesto Spišská Belá. Mesto malo v tom čase čisto nemecký charakter, čo trvalo až do polovice 19. storočia, ale v roku 1910 už bola polovica obyvateľov mesta  Slovákov. V meste bola štátna základná škola, kde sa vyučovalo v nemčine až do založenia Československa. Neskôr v tejto škole boli triedy s vyučovacím jazykom slovenským a triedy, v ktorých sa vyučovalo v nemčine. Medzi nemeckými učiteľmi v roku 1934 boli: Samuel Gömöry, Vidor Juran, Angela Mačok, Martha Bartok, Irlaube Becko a Ladislav Buchalla. Hlavným bol Rudolf Knoll. V roku 1940 bola založená samostatná Štátna okresná občianska škola s vyučovacím jazykom nemeckým. V januári 1945, pred príchodom sovietskej armády, nemecká armáda evakuovala obyvateľstvo nemeckej národnosti. V rokoch 1945-1946 boli na základe Benešových dekrétov aj zo Spišskej Belej vysídlené  zvyšky tých obyvateľov nemeckého pôvodu, ktorí neodišli ešte pred príchodom frontu.. Celkovo muselo opustiť naše mesto okolo 850 ľudí s nemeckým občianstvom. Napriek týmto pohnutým dejinným súvislostiam je faktom, že takmer 700 rokov nemecké obyvateľstvo významne prispievalo k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju Spišskej Belej. Svedčí o tom napokon aj nález školských dokumentov v Biberbachu. Je vysoko pravdepodobné, že ich zo Spišskej Belej zobrali evakuovaní nemeckí učitelia.

Po týchto informáciách sa mnohé nejasnosti našich rakúskych priateľov stali jasnejšími. Starosta Hinterleitner sa pokúšal zisťovať u pamätníkov v Biberbachu i okolí, či sa nenájdu takí, čo by si ešte pamätali na dobu krátko po 2. svetovej vojne, keď sa vysídľovali obyvatelia nemeckého pôvodu zo Spišskej Belej. Okrem faktov spomenutých v úvode článku, ktoré prezradila pani v rokoch, ktorá si pamätala, že do miestnej krčmy deťom nosila chlieb namastený s masťou, sa nateraz nevie nič viac. Veríme, že historický výskum objavených dokumentov vyplní biele miesta v dejinách nášho mesta.

Počas tohto spoločného stretnutia delegácia Spišskej Belej predstavila  rakúskym kolegom prostredníctvom kníh naše mestečko a veľa sa  diskutovalo o práci v samospráve aj pri prehliadke dolnorakúskej obce.

Primátor Jozef Kuna  na záver stretnutia poďakoval predstaviteľom obce Biberbach za to, že nás kontaktovali a odovzdali nám vzácne dokumenty z našej histórie a pozval zástupcov rakúskej samosprávy na návštevu mesta Spišská Belá.

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X