hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 383

Výzva – Cena mesta a Cena primátora mesta

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej a Primátor mesta Spišská Belá

vyzývajú obyvateľov mesta i širokú verejnosť

na predkladanie návrhov na udelenie ocenení :

Ceny mesta a Ceny primátora mesta

pri príležitosti 745. výročia od udelenie mestských práv mestu Spišská Belá (v roku 2016)

Cena mesta alebo cena primátora mesta sa udeľuje fyzickej osobe za:

a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

Cenu mesta udeľuje mestské zastupiteľstvo, cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta.

Po prvýkrát chceme oceniť aj právnické osoby (napr. občianske združenia, spolky, podnikateľov, ….), ktoré sa významným spôsobom pričinili o rozvoj a podporu nášho mesta.

Predpokladá sa udelenie ocenení 3 laureátom v každej kategórii. Uvedené ocenenia sa budú odovzdávať na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva  17. januára 2016.

Svoje písomné návrhy na kandidátov na uvedené ocenenia (fyzické osoby aj právnické osoby) s náležitým zdôvodnením môžete zasielať na adresu mestského úradu v Spišskej Belej, odovzdať osobne na sekretariáte primátora mesta (na mestskom úrade) alebo na mailovú adresu jneupauerova@spisskabela.sk. Vopred ďakujeme za každý doručený návrh.

Lehota na predkladanie návrhov je do  10.11.2015

V Spišskej Belej dňa  19.10.2015

JUDr. Štefan Bieľak

primátor mesta

Najnovšie články