hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 10

Vývoj v oblasti produkcie odpadov

Množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktoré v našom meste vzniká, v minulom roku opäť o čosi stúplo. Nejde však o enormný nárast produkcie tohto druhu odpadu zneškodňovaného skládkovaním. K predpokladaným príčinám tejto tendencie určite patrí dobrá životná úroveň obyvateľov, ale aj komerčný spôsob života a trend balenia výrobkov v obchodoch.

Pozitívne je, že v Spišskej Belej výrazne stúpa aj množstvo zhodnocovaného triedeného odpadu. Triedenie komunálneho odpadu tu bolo zavedené už v roku 2005. Za lepšími štatistickými výsledkami treba vidieť, popri kvalitnejšom odpadovom výkazníctve, nespochybniteľne aj rastúci počet obyvateľov mesta, ktorí svoj odpad poctivo triedia. Množstvá triedeného odpadu v našom meste pomáhajú zvyšovať školské zbery papiera, mobilný výkup papiera pri bytových domoch a tiež výkup kovov v zberných surovinách. Údaje o vyzbieraných množstvách sú mestu nahlasované a prejavujú sa v absolútnych číslach.

Treba si uvedomiť, že zákon o odpadoch zakazuje ukladať do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená. Spoločnosť už preto nie je v rovine voľby, či sa rozhodne odpad triediť alebo nie. Má jednoducho zákonnú povinnosť.

Mesto Spišská Belá plánuje v priebehu roka 2020 zaviesť opatrenia na dôslednejšie sledovanie množstva zmesového komunálneho odpadu v jednotlivých domácnostiach, prípadne kontrolu obsahu zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu. Od myšlienky nulového odpadu, ktorá nespočíva v znížení tvorby všetkých odpadov na nulu, ale v eliminácii súčasného spôsobu zneškodňovania odpadov na nulu, sme ešte ďaleko. Je však len na prístupe jednotlivcov, ako sa bude formovať vývoj v tejto oblasti. Zmena v prospech produkcie odpadov ako druhotných surovín si vyžaduje zmenu myslenia a doteraz zaužívaných praktík. Snažme sa, každý podľa svojich možností, predchádzať vzniku odpadu, minimalizovať jeho množstvo a toxicitu, výrobky využívať maximálne a pokiaľ to už nie je možné, odovzdať ich na zhodnotenie formou materiálovej recyklácie.

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X