hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 271

Výstavba rodinných domov v Strážkach – hľadá sa prijateľné riešenie 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 12. apríla 2018 opätovne rokovalo o téme plánovanej výstavby rodinných domov v mestskej časti Strážky – v lokalite Nad kaštieľom. Tomuto rokovaniu mestského zastupiteľstva predchádzalo verejné prerokovanie s obyvateľmi Strážok na schôdzi 28. marca 2018. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva ešte koncom minulého roka boli k pôvodnej pracovnej verzii štúdie vznesené pripomienky zo strany obyvateľov Strážok, preto sa na danom zastupiteľstve rozhodlo o spracovaní ďalšej verzie tejto štúdie, ktorej cieľom bude zapracovať vznesené pripomienky obyvateľov i poslancov, aby obe štúdie bolo možné porovnať a o nich diskutovať.

Nová (druhá) verzia tejto zastavovacej štúdie je akousi „maximálnou“ verziou oproti pôvodnej („minimálnej“) verzii. Zásadný rozdiel medzi oboma štúdiami spočíva v dvoch bodoch:

1./ regulovanie typu rodinných domov, ktoré sa budú môcť v danej lokalite stavať – v jednej časti danej lokality sa navrhujú len bungalovy a v druhej časti len dvojpodlažné rodinné domy (napr. len so sedlovou strechou).

2./ vytvorenie verejného priestoru – verejnej zelene s jednoduchou občianskou vybavenosťou medzi existujúcou a novou zástavbou rodinných domov (t.j. zelený pás v šírke cca 12 m), ktorý by bol vytvorený na pozemkoch mesta a ktorý by priestorovo oddelil existujúce domy od plánovaných rodinných domov.

Obe verzie štúdie sú spracované tak, aby vytvorili priestor na odbornú aj laickú diskusiu o tom, ktoré riešenie, resp. aké iné alternatívne riešenie by bolo najlepším a najvhodnejším riešením pre dané územie. Ideálne by bolo nájsť spoločnú dohodu o tomto území.

Ale treba zdôrazniť, že ani o jednej verzie štúdie sa doposiaľ nerozhodlo a bude na rozhodnutí poslancov mestského zastupiteľstva, ku ktorej verzii sa priklonia, aké argumenty vezmú do úvahy. Takže poslanci pravdepodobne na najbližšom zasadnutí by mali rozhodnúť, či schvália jednu alebo druhú verziu štúdie alebo prijmú nejaký kompromisný návrh medzi oboma verziami. V tomto duchu prebiehala aj diskusia na uvedenom zasadnutí zastupiteľstva a samotná téma  sa na návrh primátora mesta odročila (nerozhodlo sa o nej) vzhľadom na rozdielne názory tak medzi prítomnými obyvateľmi Strážok (navzájom), ako aj medzi samotnými poslancami. A takto sa pre všetkých (obyvateľov i poslancov) vytvoril čas a priestor na ďalšiu diskusiu a hľadanie ďalších argumentov.

Takýto postup (bez ohľadu na početnosť názorov „za a proti“) považujeme procesne za správny a korektný, nakoľko treba mať možnosť diskutovať o alternatívnych riešeniach (čo si v tomto prípade vyžiadali rôzne názory obyvateľov). Obe uvedené verzie sú zverejnené v prílohe tohto článku a je možnosť k nim zaslať vaše pripomienky na e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk v lehote do 10.5.2018. Rozhodovanie o konečnej podobe tejto zastavovacej štúdie je v zmysle zákona vo výlučnej kompetencii poslancov mestského zastupiteľstva.

Názov prílohy Odkaz
IBV Strážky - verzia 2 Stiahnuť
IBV Strážky - verzia 1 Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu