Výsadba nových stromčekov v meste

Mesto Spišská Belá realizovalo koncom mája výsadbu nových drevín v našom meste. Týmto dochádza k plneniu zákonných povinností na úseku ochrany prírody a krajiny, v zmysle náhrady za uskutočnené výruby stromov v uplynulom období. K výsadbe pristupuje mesto každoročne najmä v jarnom období. Obnova mestskej zelene sa plánuje s perspektívou zotrvania vysadených stromov v mieste výsadby niekoľko ďalších desaťročí, preto je potrebné rešpektovať limity na daných územiach. V prostredí mesta sú to predovšetkým inžinierske siete a cestná infraštruktúra. Veľmi dôležité je aj brať na vedomie ekologické nároky drevín a urbanistické zámery v danej lokalite.

Na brehu Belianskeho potoka pri výjazde z mesta smerom na Slovenskú Ves boli vysadené tri lipy veľkolisté. Pri budove školskej jedálne pod správou ZŠ M. R. Štefánika pribudli dve lipy malolisté. V priestore detského ihriska pri elokovanom pracovisku Materskej školy na Zimnej ulici došlo k výsadbe troch okrasných čerešní pílkatých. Tieto stromy majú atraktívne ružové kvety a tmavočervené listy. Ako izolačná zeleň od cesty tu boli vysadené ešte štyri javory poľné. Pred areálom Materskej školy na Mierovej ulici po dokončení úprav pre parkovanie áut na pozdĺžne státie, boli vo vytvorenej ploche pre verejnú zeleň vysadené tri javory mliečne. V rámci dosadby za neujatú sadenicu z výsadby z minulého roka v aleji medzi sídliskom Družstevná a mestským cintorínom, bol vysadený javor. Na Hviezdoslavovej ulici došlo v minulom roku k zlomu lipy v stromoradí a preto došlo k jej opätovnej náhrade. Mesto tradične objednáva na výsadbu vzrastlejšie, odolnejšie sadenice stromov s hrubším kmeňom.

Za povšimnutie stojí aj výsadba 50 ks hrabov obyčajných, tvoriacich živý plot v lokalite medzi sídliskom Družstevná a mestským cintorínom. Hrabový živý plot v dĺžke cca 180 m bol vysadený už v roku 2013, no niekoľko jedincov z neznámych príčin vyschlo.

Z pohľadu mesta je na prvom mieste prevádzková bezpečnosť verejných priestranstiev, parkov a ulíc. Práve preto je mesto niekedy nútené realizovať aj menej populárne, ale nevyhnutné a zodpovedné kroky, akými sú výruby stromov. Pokiaľ je to však možné, mesto uprednostňuje redukciu korún stromov ich orezom. Táto starostlivosť o dreviny je síce finančne náročná, avšak dokáže predĺžiť existenciu stromu aj na konfliktnejších miestach.

Pre skrášlenie verejných priestranstiev má mesto v zmluvnej starostlivosti trvalkové a letničkové záhony v centre mesta. Zároveň sú každoročne počas letnej sezóny stĺpy verejného osvetlenia skrášlené o muškáty.

Výsadba stromov je vzhľadom na dobu ich rastu, druh činnosti, ktorá prináša úžitky zväčša až budúcim generáciám. Stromy a kry budú najmä po niekoľkých rokoch od výsadby výraznejšie dotvárať priestor. Popri pozitívnom estetickom pôsobení, stromy poskytujú ochranu aj pred nepriaznivými dôsledkami ľudskej činnosti, najmä pred hlukom, dymom a výfukovými plynmi, preto je ich prítomnosť v sídlach žiaduca a potrebná. Sme presvedčení, že masívna obnova mestskej zelene ku ktorej došlo za posledných cca 15 rokov, je zmysluplnou dlhodobou investíciou.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X