Výmena inžinierskych sietí na Družstevnej ulici

V súčasnosti začali na Družstevnej ulici (v úseku od Geomery po Drepal) v Spišskej Belej výkopové práce na plánovanej výmene elektrického vedenia patriace spoločnosti VSD a.s. Košice. Vzdušné vedenie sa nahradí podzemným vedením vrátane nových prípojok k rodinným domom. Zároveň mesto zmodernizuje svoje verejné osvetlenie v danom úseku – nahradí vzdušné vedenie tiež novým podzemným vedením na nových plastových stĺpoch, na ktoré sa preložia existujúce LED svietidlá. Popri tom sa predpokladá využitie výkopových prác pre výstavbu optickej siete, nakoľko vzdušné vedenie telekomunikačne siete je zastaralé a nepostačujúce. V prípade otázok kontaktujte odbor výstavby Mestského úradu v Spišskej Belej– Bc. Grichovú (052/4680513) alebo RNDr. Grivalskú (052/4680524).

Môže Vás zaujímať...