Vydanie knihy o Spišskej Belej vďaka spoločnému projektu s poľskou Szczawnicou

Mesto Spišská Belá v septembri 2017 pripravilo a podalo v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –Slovensko Interreg V-A 2014-2020 mikroprojekt pod názvom „Szczawnica a Spišská Belá – včera a dnes“.  Mesto bolo úspešné, projekt bol schválený a pripravuje sa na jeho realizáciu. Vedúcim partnerom projektu je poľské partnerské mesto Szczawnica.

Hlavným cieľom projektu je využitie kultúrneho a prírodného dedičstva oboch miest v prospech ich rozvoja i rozvoja slovensko–poľského pohraničia. Medzi hlavné aktivity projektu v prípade mesta Spišská Belá patrí vydanie plnofarebnej obrazovej publikácie – Spišská Belá vo fotografiách v rozsahu 256 strán v počte 2500 ks vo formáte A4 s popisom jednotlivých fotografií v 4 jazykových mutáciách (SJ,PL,AJ,NJ). V rámci tohto projektu sa spracuje aj propagačné video o samotnom meste v trvaní cca 5 min a samostatné promovideo o Kaštieli Strážky a maliarovi L. Mednyanszkom a samostatné promovideo o J.M. Petzvalovi a Múzeu modernej optiky v Spišskej Belej. A zrealizujú sa aj ďalšie menšie aktivity.

Celkový rozpočet projektu oboch partnerov predstavuje sumu 94 783 €, z toho rozpočet pre  Spišskú Belú je vo výške 44 895 € – z toho financie z EÚ – 38 161 € (85%), štátny rozpočet  4489 € (10%) a spolufinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 2 245 € (5%). Projekt má byť ukončený do konca roka 2018.

Môže Vás zaujímať...