Vybudovanie dažďovej kanalizácie pred kostolom

Pýtate sa, čo sa kope pred oplotením rímskokatolíckeho kostola v Spišskej Belej ? Mesto Spišská Belá rozširuje dažďovú kanalizáciu na námestí. Je potrebné odviesť dažďové (povrchové) vody z námestia pri mestskom úrade do existujúcej dažďovej kanalizácie, ktorá prechádza medzi kostolom a múzeom Petzvala. Doposiaľ táto dažďová voda bola odvádzaná do starej (pôvodnej) kanalizačnej šachy cez vpusť pri oplotení kostola (pri bráničke k hlavnému vchodu). Dodnes však nie je jasné, kam z tejto šachty tieto dažďové vody presne odtekajú. Predpokladáme, že táto šachta je zaústená do starej mestskej kanalizácie, ktorá bola umiestnená medzi zvonicou a mestským úradom (radnicou) a ktorá sa objavila pri rekonštrukcii tejto časti námestia. Ale je to len domnienka. Naznačuje to možno aj skutočnosť, podľa ktorej v posledných mesiacoch pri intenzívnych dažďoch sa začala pravidelne prepadávať zámková dlažba na jednom (vždy rovnakom) mieste na ploche pri zvonici (môžeme to pozorovať aj v týchto dňoch). Domnievame sa, že to spôsobuje práve táto dažďová voda. Preto sa pristúpilo k odvedeniu dažďových vôd z tejto veľkej plochy námestia do existujúcej dažďovej kanalizácie, ktorú mesto vybudovalo v roku 2005. A tak sa v týchto dňoch vedľa oplotenia kostola v pozemku mesta ukladá nové kanalizačné potrubie v celkovej dĺžke 70 m, ktoré túto povrchovú vodu odvedie do Belianskeho potoka. Zároveň sa pripraví kanalizačná prípojka (odbočka) aj pre prípadne napojenie povrchových dažďových vôd z časti areálu kostola (kostolnej záhrady) do tejto kanalizácie, ak to raz bude potrebné. Rozšírenie tejto dažďovej kanalizácie odsúhlasil krajský pamiatkový úrad a práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.. Výstavbu tejto kanalizácie financuje mesto zo svojho rozpočtu.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X