Vernisáž “Revitalizácia námestia v Spišskej Belej”

V priestoroch zasadačky mestského úradu sa dňa 20.09.2018 o 17:00 hodine uskutočnila historicky prvá urbanisticko – architektonická vernisáž ideovej súťaže “Revitalalizácia námestia v Spišskej Belej”. Široká verejnosť ako aj samotní súťažiaci mali možnosť oboznámiť sa a pozrieť si súťažné návrhy na revitalizáciu námestia nášho mesta. Špecifikum vymedzenej lokality a otvorená perspektíva budúceho zjavu zadaného priestoru, ponúkla súťažiacim široký priestor na zamyslenie a v konfrontácii so súčasnou realitou naznačili cestu, ktorá v rámci dlhodobého procesu môže eliminovať nevhodné kroky a zároveň pomôcť nájsť nové riešenia pre spríjemnenie užívania námestia.

Aktuálnosť tejto témy podčiarkuje aj stále sa zvyšujúci záujem o verejný priestor, čo sa prejavilo aj v záujme a relatívne veľkom počte účastníkov súťaže (14 a 1 vylúčený). Vernisáže sa zúčastnili aj títo účastníci súťaže, kde si od pána primátora po úvodnom príhovore, pri otvorení vernisáže, prevzali písomné poďakovanie za účasť a záujem zapojiť sa do urbanisticko-architektonickej súťaže. Okrem poďakovania sme mali možnosť spoznať aj oceneného autora súťažného návrhu, p. Ing. arch. Lukáša Ildžu, ktorý za svoj súťažný návrh získal 2. ocenené miesto a prevzal si diplom osobne. Zúčastnení vernisáže mali možnosť vyjadriť sa k výsledkom súťaže, jej priebehu, podkladom a hodnoteniu poroty. Svoje názory vyjadrili účastníci súťaže, ktorí objektívne vyjadrili nie len svoje pozitívne názory, ale aj kritické, ktoré mestu Spišská Belá pomôžu do budúcnosti usporiadať takúto súťaž lepšie a nájsť ďalšie pútavé miesta, ktoré by si zaslúžili pozornosť a otvorenosť ducha pri tvorení kreatívnych a pre verejnosť funkčne využiteľných priestorov. V prípade usporiadania podobnej súťaže ako bola táto, je potrebné klásť dôraz na zohľadnenie širších súvislostí vyplývajúcich z potrieb mesta a jeho predpisov (ÚPN, Zásady ochrany pamiatkového územia …). Väčšina súťažných návrhov sa v tejto súťaži venovala len architektúre a urbanistickému detailu vo vymedzenom území a len málo návrhov dokázalo prekročiť tieň reality. Nezvykle formovaná pamiatková zóna nášho jadra mesta s veľkým a rozmanitým vnútorným priestorom si však vyžaduje analýzu a návrh v širšom kontexte, kde by sa vyhodnotili dopravné kapacity v súvislosti s navrhovaným obchvatom mesta, zhodnotil potenciál vodného prvku, zelene a stavebnej štruktúry.

Ideové návrhy z ukončenej súťaže “Revitalizácia námestia v Spišskej Belej” by mali byť vhodným inšpiračným zdrojom pri vytváraní nových vízií mesta, ktoré by oplývali v súčasnosti označovaným charakterom – inteligentný, trvalo udržateľný a nadčasový. Pozitívne body súťažných návrhov, by mali rozšíriť pohľady verejnosti na možnosti riešenia verejného priestoru.

 

Výstavu súťažných návrhov si môže verejnosť pozrieť aj počas Zemiakárskeho jarmoku v zasadačke mesta Spišská Belá (prízemie budovy kinosály).

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X