Verejná vyhláška o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencie vedených nájomcom

Upozornenie všetkých nájomcov na povinnosť viesť evidenciu pozemkov, ktoré majú prenajaté a ktoré sami vlastnia a obhospodarujú, podľa prenajímateľov a druhu pozemkov. Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť príslušnému okresnému úradu každoročne do 31. januára.

Názov prílohy Odkaz
evidencia nájomcov pozemkov Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X