V Spišskej Belej sa uvažuje o zavedení participatívneho rozpočtu

V posledných rokoch čoraz viac samospráv vyčleňuje zo svojho rozpočtu časť svojich financií, o ktorých využití rozhodujú priamo obyvatelia mesta (tzv. participatívny rozpočet). Občan je tak priamo vtiahnutý do procesu rozhodovania o niektorých prioritách týkajúcich sa svojho mesta. Cieľom tohto zámeru je dať možnosť obyvateľom mesta prerozdeliť aspoň časť peňazí z rozpočtu mesta na realizáciu dobrého nápadu či myšlienky vo forme malých projektov. Zároveň aj to je spôsob ako získať prehľad o niektorých potrebách obyvateľov nášho mesta.

Takýto prístup umožňuje budovať lepší vzťah k svojmu mestu, k svojmu okoliu, podieľať sa na realizácii nejakých aktivít a zapojiť miestnych ľudí, prípadne aj svojich susedov do premeny svojho okolia, do vylepšenia súčasného stavu. Nielen kritizovať, ale niečo urobiť pre seba a svoje okolie – byť aktívnym nielen v slovách, ale aj v skutkoch. Podporiť dobrovoľníctvo, ale aj budovať princíp zodpovednosti za seba, za svoju komunitu, ulicu, okolie, …. A keď prípadne konkrétny projekt, či nápad nedostane podporu, môže byť impulzom pre mesto, aby ho zrealizovalo samotné mesto (aj keď cieľom tohto prístupu je zapojiť obyvateľov do verejno-prospešnej aktivity). Projekty sa môžu týkať rôznych oblastí, ktoré určí mesto vo výzve – môže to byť šport, kultúra a umenie, mládež, vzdelávanie, verejné priestory, životné prostredie, prípadne iné oblasti. Aj v iných slovenských mestách k prikročili k tvorbe občianskeho (participatívneho) rozpočtu – napr. Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Piešťany, Liptovský Mikuláš a pod.

Po schválení zámeru „ísť do participatívneho rozpočtu“ v mestskom zastupiteľstve nášho mesta bude mestom zverejnená verejná výzva na zasielanie návrhov – projektov na naplnenie tohto participatívneho rozpočtu. Projekty bude možné zaslať prostredníctvom oficiálneho formulára, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke mesta, pričom okrem krátkeho popisu návrhu bude potrebné uviesť lokalitu, kde sa daný projekt uskutoční a aký je jeho očakávaný prínos z hľadiska rozvoja, zvyšovania kvality života. Následne sa tieto projekty posúdia mestským zastupiteľstvom na základe odporúčania hodnotiacej komisie a predložia sa na verejné hlasovanie všetkým obyvateľom mesta. Tieto projekty po ich kontrole budú zaradené do verejného hlasovania obyvateľov mesta a tie, ktoré získajú najvyššiu podporu budú zapracované do návrhu rozpočtu mesta (resp. do zmeny rozpočtu). Verejné hlasovanie bude len o tých projektoch, ktoré sú v priamej pôsobnosti mesta.

V rozpočte nášho mesta na rok 2017 sa navrhuje vyčleniť na projekty participatívneho rozpočtu celkom 10 tis. EUR. Navrhuje sa, aby na 1 projekt bola poskytnutá min. suma 500 EUR a max. suma 2000 EUR. Len pre úplnosť: v Banskej Bystrici či Liptovskom Mikuláši vyčlenili na všetky projekty celkom 20 tisíc EUR. A kto môže byť žiadateľom ? Neziskové organizácie, či občianske združenia so sídlom v Spišskej Belej, ako aj neformálne skupiny obyvateľov, a ale aj jednotlivci s trvalým pobytom v našom meste pod.. Každý žiadateľ bude môcť podať len 1 projekt v danej výzve (pre daný rok). A teda úspešných a priamo podporených bude toľko projektov, koľko bude k dispozícii finančných prostriedkov na tento účel (návrh je 10 tis. EUR pre každý kalendárny rok).  O tom či bude participatívny rozpočet aj v Spišskej Belej, rozhodnú poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 21.11.2016.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X