V Spišskej Belej sa pripravuje zavedenie prepravnej služby

Mesto Spišská Belá pripravuje zavedenie tzv. prepravnej služby pre obyvateľov mesta. Jej zavedenie odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva dňa 9. februára 2017. Avšak ešte je potrebné určiť podmienky, za akých sa bude táto služba poskytovať, a to formou prijatia všeobecne záväzného nariadenia mesta. Následne sa túto služba musí zaregistrovať v zmysle zákona na Úrade Prešovského samosprávneho kraja do registra sociálnych služieb. Začatie jej poskytovania sa predpokladá od 1. apríla 2017.

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná

  1. fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo
  2. fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou  schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu alebo potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu o nepriaznivom zdravotnom stave.

Občan je spravidla odkázaný na individuálnu prepravu, ak nie je schopný

  1. premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť rovnakým spôsobom ako zdravý občan,
  2. nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy rovnakým spôsobom ako zdravý občan alebo zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia resp. nepriaznivého zdravotného stavu inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy.

Prepravná služba sa bude prioritne poskytovať obyvateľom mesta s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa pohybujú len prostredníctvom invalidného vozíka (podmienka mať v meste trvalý pobyt). Z hľadiska účelu prepravy sa budú prioritne prepravovať dané osoby do zdravotníckych a obdobných zariadení. Prepravná služba bude zabezpečovaná 9-miestnym motorovým vozidlom špeciálne upraveným pre potreby prepravy osôb so zdravotným postihnutím – vozidlo je vybavené hydraulickou rampou pre naloženie invalidných vozíkov. Takéto auto (sivý Renault Trafic) má mesto už zakúpené od roku 2015 aj na vďaka poskytnutej štátnej dotácie.

Pokiaľ ide o určenie výšky úhrady za túto službu, bola navrhnutá po prieskume týchto úhrad v iných slovenských mestách. Navrhovaná výška úhrady je určená ako jedna z najnižších na Slovensku. Jej výška nepokryje celkové reálne náklady na túto prepravu, avšak ide o sociálnu službu a tu sa predpokladá, že po úhrade časti nákladov prepravovanou osobou bude zvyšná časť nákladov krytá z rozpočtu mesta. Náklady na túto službu budú predstavovať len náklady na samotnú prevádzku auta (najmä pohonné hmoty). Mesto využije ako vodičov tohto auta už existujúcich zamestnancov mesta majúci oprávnenie na jazdu týmto autom.

Pokiaľ ide o výšku úhrady za túto prepravu, navrhuje sa :

  1. a) 0,25 EUR za každý aj začatý kilometer uskutočnenej prepravy (začiatok jazdy sa počíta zo sídla poskytovateľa – Mestský úrad, Petzvalova 18, Spišská Belá).
  2. b) 1,50 EUR za každú ďalšiu začatú hodinu státia (tzv. stojné), pričom čas jazdy sa do tohto času nezapočítava a rovnako prvá hodina čakania sa neuhrádza.

Úhradu za prepravnú službu zaplatí prepravovaná osoba priamou platbou vodičovi vozidla bezprostredne po ukončení jazdy a vodič jej odovzdá doklad o tejto úhrade.

Prepravná služba sa plánuje poskytovať v pracovných dňoch v čase od 7.30 od 15.30 hod. Výnimočne v odôvodnených prípadoch bude možné prepravnú službu poskytnúť aj v inom čase, o čom rozhoduje jej prevádzkovateľ. Prepravná služba sa má poskytovať na území mesta, ale aj mimo neho. Prepravná služba sa bude objednávať na mestskom úrade minimálne jeden deň vopred v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 hod.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení týchto podmienok poskytovania prepravnej služby je zverejnená na elektronickej úradnej tabuli na tejto webovej stránke. O prijatí tohto nariadenia budú rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 2. marca 2017. Pripomienky k návrhu nariadenia je možné posielať písomne na adresu Mestského úradu v Spišskej Belej alebo mailom na adrese:  jneupauerova@spisskabela.sk, a to lehote do 27. februára 2017.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X