V prístavbe škôlky pokračujeme po zime

Koncom septembra 2019 začali stavebné práce v súvislosti s realizáciou projektu Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej, na ktorý mesto Spišská Belá získalo nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ (IROP). V priebehu troch mesiacov (október – december 2019) sa zhotoviteľom stavebných prác podarilo vybudovať základy prístavby v zmysle schválenej projektovej dokumentácie a uskutočniť hrubú stavbu prvého nadzemného podložia, vrátane uloženia stropných panelov Spiroll v dĺžke 9 m. Z dôvodu stavbe nevyhovujúceho počasia, boli stavebné práce 20. decembra 2019 dočasne prerušené. Ihneď po tom, čo to klimatické podmienky dovolia, budú zhotovitelia so stavbou na Mierovej ulici č. 1 pokračovať.

V novej prístavbe sa vytvoria 4 oddelenia pre 84 detí, kuchyňa s jedálňou a veľká spoločenská miestnosť. Prístavbou k existujúcej časti a jej prepojením sa vytvorí funkčný celok materskej školy s kapacitou približne 260 detí. Dispozične sa dvojpodlažný objekt prístavby bude nachádzať vo východnej časti súčasného areálu.

Fotodokumentácia testu prejazdu kamiónu (bez nákladu) okolo stromu

Prospešné, rozvojové stavebné aktivity, si však neraz vyžiadajú svoju daň v podobe záberu miesta či zelene. Modernizácii, rozšíreniu a skvalitneniu našej materskej školy ustúpil vyše storočný strom, ktorý rástol pri vstupe do areálu. Naprojektované stropné panely nebolo možné okolo uvedeného stromu dopraviť na stavenisko. Samospráva vyvinula snahu vyhnúť sa likvidácii dreviny. Z iniciatívy poslanca mestského zastupiteľstva Jaroslava Bachledu sa uskutočnila modelová skúška prejazdu kamiónom (bez zaťaženia), ktorá ukázala, že ešte dlhší a ťažší kamión s predmetnými panelmi nedokáže obísť okolo existujúcej prekážky. Následne sa pristúpilo k podaniu žiadosti o vydanie súhlasu na výrub stromu. O žiadosti v správnom konaní vedenom v zmysle príslušných zákonov rozhodol orgán ochrany prírody – mesto Spišská Stará Ves, ktorý podľa zákona o ochrane prírody a krajiny určil už v roku 2017 Okresný úrad v sídle okresu. Dôvodom na výrub brestu teda nebol jeho nevyhovujúci zdravotný stav, ale blokovanie prístupu na stavenisko.

Jozef Kuna – primátor Spišskej Belej, navrhol odložiť hrubú časť pňa vyrúbaného stromu na jeho budúce umelecké využitie. V súčasnosti prebiehajú na úrovni vedenia mesta rokovania s umeleckými rezbármi o zhotovení sôch z tohto materiálu, ktoré budú v budúcnosti krášliť zvolené verejné priestranstvo v našom meste.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X