V Pieninách sa opraví takmer 22 kilometrov ciest

Modernizácia ciest v správe Prešovského samosprávneho kraja v regióne pod Tatrami

Od 12. mája 2020 sa začala už dlhšie plánovaná modernizácia cesty do Zamaguria v celkovej dĺžke 22 km. Už v roku 2018 bolo na to schválených takmer 3,5 mil. EUR z fondov EÚ vďaka projektu „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 2.etapa“ v rámci Programu cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce 2014-2020. Predmetom stavebných prác budú na slovenskej strane rekonštrukcie vybraných úsekov ciest II/542 Slovenská Ves – Spišská Stará Ves a II/543 Haligovce – Spišská Stará Ves. Zahŕňať majú rekonštrukciu mosta a priepustov, ako aj stabilizáciu ciest, pričom celkovo sa zrealizujú stavebné práce až na siedmich stavebných objektoch. Stavba sa bude realizovať v obciach Haligovce, Červený Kláštor, Majere, Spišská Stará Ves, Slovenská Ves-Reľov, Spišské Hanušovce a Matiašovce. Väčšinou pôjde o opravu povrchových asfaltových vrstiev, ktoré sú dnes už v nevyhovujúcom stave. Predpokladaný záver prác je naplánovaný na koniec októbra 2020.

Na 2. etapu tohto projektu by mala nadväzovať už dnes schválený projekt 3. etapy, a to tiež cez úspešný program cezhraničnej spolupráce s poľskými partnermi. Ten predpokladá modernizáciu cesty II/543 Hniezdne – Spišská Stará Ves (úseku Hniezdne – Kamienka) v dĺžke 3,7 km s rozpočtovým nákladom približne 1,9 milióna eur, ktorá by sa mohla začať realizovať ešte do konca tohto roka.

Prešovský samosprávny kraj však pokračuje v modernizácii aj ďalších ciest 2. a 3. triedy. Poslanci Zastupiteľstva PSK schválili v okrese Poprad a Kežmarok modernizáciu aj úsekov nasledovných ciest:

1./ cesta č. III/3097 – z Kežmarku do obce Stráne pod Tatrami – 248 000 EUR

2./ cesta č. III/3091 – prieťah obcou Abrahamovce – 200 000 EUR

3./ cesta č. III/3083 – pred obcou Mlynica – 295 000 EUR

4./ rekonštrukcia križovatky v obci Matiašovce (odbočka na obec Zálesie) –  200 000 EUR

5./ cesta č. III/3083 Tatranské Matliare – Veľká Lomnica 100 000 EUR

6./ cesta č. III/3082 – Poprad – Poprad letisko – 192 000 EUR

7./ cesta č. III/3102 –  Stará Lesná – Tatranská Lesná – 160 000  EUR

8./ Rekonštrukcia mosta  cez Frankovský potok za obcou Veľká Franková – 200 000 EUR

9./ Rekonštrukcia ďalšieho mosta v obci Jezersko – 500 000 EUR

10./ Stabilizácia cesty III/3110 – obec Malá Franková (úsek č. III) – 180 000 EUR

11./ Stabilizácia zosuvu III/3099 Holumnica – spracovanie PD –  20 000 EUR

12./ Rekonštrukcia mosta v Spišskej Belej na ceste II/542 (pri CIME cez Beliansky potok) – 320 000 EUR (schválené ešte v roku 2018)

Modernizácia väčšiny z uvedených ciest a mostov sa má zrealizovať do konca roku 2020.

V apríli 2020 Zastupiteľstvo PSK schválilo 4 nové stavebné zámery Správy a údržby ciest PSK, z toho dva v našom regióne:

1./ Obchvat obce Veľká Lomnica – (preložka cesty č. II/540 z cesty 1/66 od Matejoviec – obchvat Veľkej Lomnice z ľavej strany a napojenie na cestu v smere na Tatranskú Lomnicu)

2./ Obchvat Starého Smokovca – cesta č. II/537 (medzi Novým a Dolným Smokovcom)  V tomto roku SÚC PSK plánuje spustiť prípravu stavebných zámerov s následným vypracovaním projektovej dokumentácie.

Realizácia týchto obchvatov by sa mohla byť do roku 2025 a má byť financovaná s využitím budúcich financií z fondov EÚ (programové obdobie 2021-2027).

V apríli poslanci PSK schválili v rámci plánovanej novej výzvy IROP  SUC PSK podanie žiadosti o NFP s názvom „Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537“. Má ísť o rekonštrukciu mostných objektov a oporných múrov na ceste č. II/537 na tzv. „Tatranskej magistrále“. Predpokladaný rozpočtový náklad 7,2 mil. € (v úseku od Tatranskej Lomnice po Štrbské Pleso).

Naďalej však v našom regióne evidujeme požiadavky na modernizáciu ďalších úsekov ciest (napr. cesta Vojňany – Podhorany, cesta Ľubica – Zaľubica, či prestavba križovatky na konci Spišskej Starej Vsi pri hoteli Eland na okružnú križovatku a ďalšie).

Spracoval : JUDr. Štefan Bieľak , poslanec PSK

V Spišskej Belej 25.5.2020

Môže Vás zaujímať...