V mestskej knižnici sa nachádza 25 279 knižných publikácií

Stručná správa z činnosti mestskej knižnice

Mestská knižnica v Spišskej Belej poskytovala v roku 2017 okrem výpožičky literatúry svojim čitateľom aj služby rôzneho charakteru, ako poskytovanie informácii návštevníkom knižnice, umožňovanie prístupu na internet, sprostredkúvala literatúru cez medziknižničnú výpožičnú službu a usporadúvala zaujímavé akcie zamerané na propagáciu knižnice a čitateľnosti kníh. Svoj knižničný fond rozšírila v roku v roku 2017 o celkovo 811 titulov rôznorodého zamerania. V knižnom fonde knižnice sa momentálne nachádza 25 279 zväzkov. V I. štvrťroku 2017 bolo ukončené spracovanie knižničného fondu, to znamená, že všetky zväzky – 25 279 ks sú elektronicky spracované a opatrené čiarovým kódom.

Knižnicu navštívil v roku 2017 približne rovnaký počet návštevníkov ako v predchádzajúcom roku 2016 (5098 návštevníkov).  Z celkového počtu 5 062 návštevníkov, malo 2 105 osôb záujem o internetové služby. Za uplynulý rok vypožičala knižnica 17 121 titulov.

V spolupráci s MŠ a ZŠ usporiadala knižnica informatickú výchovu pre deti a mládež. Obsahom hodín bola informácia (v závislosti od vekovej kategórie) o využívaní bibliografií, slovníkov, oboznámenie s pojmom rešerš a literárnymi osobnosťami nášho regiónu. Pre žiakov ZŠ sa uskutočnilo v priestoroch knižnice dramatizované čítanie s Tiborom Hujdičom na podujatí „Deťom, len tak pre radosť“. Knižnica sa zapojila aj do májového čitateľského maratónu, ktorý sa konal na celom území SR a zapojilo sa do neho v Spišskej Belej 183 čítajúcich účastníkov. V roku 2017 usporiadala knižnica celkom 65 podujatí s 1 506 účastníkmi.

Knižný online katalóg sprístupnený na www.kniznica.spisskabela.sk zaznamenal 1 053 vstupov 6 201 zadaných otázok.

Múzeum Dr. Michala Greisigera, ktoré sa nachádza na prízemí budovy mestskej knižnice, navštívilo v minulom roku 186 návštevníkov.

Celé znenie správy nájdete v prílohe článku.

Názov prílohy Odkaz
Výročná správa činnosti M e s t s k e j knižnice v Spišskej Belej za rok 2017 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X